Обществени консултации

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО. Основанието за приемане на наредбата е чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2002 г.

По отношение на обхвата на продуктите, по-съществените разлики между Директива 1999/5/ЕО и Директива 2014/53/ЕС, и съответно между действащата наредба и проекта на нова наредба, са следните:

1. съоръженията, предназначени само да приемат радиовълни, които са изключени от обхвата на Директива 1999/5/ЕО, са включени в обхвата на Директива 2014/53/ЕС;

2. съоръженията, които работят на честоти под 9 kHz и които са изключени от обхвата на Директива 1999/5/ЕО, са включени в обхвата на Директива 2014/53/ЕС;

3. съоръженията, предназначени да излъчват и/или приемат радиовълни с цел радиоопределяне са изрично включени в обхвата на Директива 2014/53/ЕС;

4. крайните далекосъобщителни устройства, които са включени в обхвата на Директива 1999/5/ЕО, са изключени от обхвата на Директива 2014/53/ЕС.

По отношение на съществените изисквания към радиосъоръженията, разликите между Директива 1999/5/ЕО и Директива 2014/53/ЕС, и съответно между действащата наредба и проекта на нова наредба, са следните:

1. изискването по чл. 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС (чл. 11 от проекта на наредба) е пояснено, за да се включат изисквания относно радиосъоръженията, предназначени да приемат радиовълни;

2. с чл. 3, параграф 3, буква „а” от Директива 2014/53/ЕС (чл. 12, ал. 1, т. 1 от проекта на наредба) се създава ново изискване, което да осигури съвместимост на радиосъоръженията с принадлежности, по-специално с общи зарядни устройства;

3. с чл. 3, параграф 3, буква „и” от Директива 2014/53/ЕС (чл. 12, ал. 1, т. 9 от проекта на наредба) се създава ново изискване, което да осигури зареждане на радиосъоръженията със софтуер само при доказано съответствие на комбинацията от радиосъоръжението и софтуера.

Запазва се текущото положение относно чл. 3, параграф 3 от Директива 2014/53/ЕС (чл. 12, ал. 1 от проекта на наредба), определените в тази разпоредба съществени изисквания да стават приложими едва след приемане на актове от Европейската комисия, с които се определят категориите радиосъоръжения и приложимите за тях изисквания, изброени в тази разпоредба. На този етап остават приложими само тези изисквания по чл. 3, параграф 3 от Директива 2014/53/ЕС, за които се прилагат петте решения, приети от Европейската комисия съгласно Директива 1999/5/ЕО.

Другите нови елементи в Директива 2014/53/ЕС, и съответно в проекта на наредба, са свързани с въвеждането на по-подробни разпоредби за:

- задълженията на икономическите оператори;

- проследимостта на продуктите по цялата верига на доставка.

Предвидена е и преходна разпоредба по отношение на нотифицираните органи. Мотивите за това предложение се основават на анализ на новите елементи в европейското законодателство спрямо прилаганите на национално ниво изисквания към нотифицираните органи, включително към тяхната техническа компетентност. Този анализ показва, че не се налага извършване на нова цялостна оценка, с цел обявяването на нотифицираните органи по Директива 2014/53/ЕС. Това означава, че нотифицираните понастоящем органи могат да бъдат ренотифицирани на основата на притежаваните от тях разрешения по действащото национално законодателство и успешно преминала ежегодна надзорна проверка съгласно ЗТИП. Приемането на нова наредба ще наложи някои промени в документите на нотифицираните органи, които няма да променят досегашният им начин на работа при оценяване на съответствието.

В съответствие с Директива 2014/53/ЕС е предвидена преходна разпоредба, според която радиосъоръженията, които отговарят на изискванията, приложими за тях преди 13 юни 2016 г., могат да се предоставят на пазара и да се пускат в действие, при условие че са пуснати на пазара преди 13 юни 2017 г. Това означава, че за преходен период от една година радиосъоръженията могат да се пускат на пазара както в съответствие с изискванията на новата наредба, така и съгласно приложимите за тях изисквания преди датата на прилагане на новата наредба.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на наредба, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: s.lubenova@mi.government.bg


Дата на откриване: 21.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 3.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари