Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и

Със законопректа се предвиждат няколко групи съществени промени в Закона за чужденците в Република България.

На първо място се въвежда процедура за предоставяне на статут "лице без гражданство" съгласно Конвенцията за статута на лицата без гражданство от 1954 г. и Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство от 1961 г., които Република България е ратифицирала със закон обнародван в ДВ, бр. 11 от 07.02.2012 г.

На следващо място със законопроекта се обръща специално внимание на разпоредбите, които уреждат снемането на биометрични данни и издаването на карти, удостоверяващи привилегиите и имунитетите, и разрешенията за пребиваване на лица - членове на персонала на дипломатическо или консулско представителство, или на представителство на международна организация в Република България, както и на членовете на техните семейства.

Друга група промени са насочени към уеднаквяване на терминологията с европейската такава, като навсякъде в Закона за чужденците в Република България и Закона за убежището и бежанците, думите "принудително отвеждане" са заменени с "връщане".

С проекта се въвежда и нова обезпечителна мярка с временен характер, а именно "краткосрочно настаняване" в обособено за таиз цел звено на специален дом за настаняване на чужденци.

Преходните и заклячителни разпоредби на законопроекта предвиждат изменения и допълнения в Закона за българските лични документи и в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

 


Дата на откриване: 21.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари