Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 4.09.2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставянето на електронни услуги

Направените с предложения проект на наредба промени имат за цел въвеждането на нови електронни административни процедури с оглед постигане на по-голяма оптимизация на административните производства.
С измененията в Закона за хазарта /ЗХ/ от 2014 г., „хазартните игри от разстояние“ се замениха с „онлайн залагания“. По този начин се постига унифициране на използваната терминология, установена от законодателя в закона и подзаконовите нормативни актове.
 С измененията се предвижда ред за ползването на предоставяните от Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ административни услуги по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, при спазване на реда и изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/. Електронните услуги, предоставяни от ДКХ, се обявяват на официалната електронна страница на комисията.
 Уредена е и процедурата по представяне на удостоверение за издаден лиценз когато административната услуга се извършва по електронен път, като се отчитат характерът и особеностите на услугата.


Дата на откриване: 21.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари