Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки е изготвен на основание чл. 76 от Закона за пощенските услуги.

Основни акценти в проекта на наредба:

● Увеличаване на броя на допълнителните издания по чл. 3, ал. 3 от наредбата, които могат да бъдат включвани в Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати. Предвиденото изменение цели развитие както на маркоиздаването, така и на българския филателен пазар;

● Допълнение на чл. 2 от Наредбата с нова ал. 3 за критериите, на които следва да отговарят предложенията за пощенско филателните издания за включване в Годишния тематичен план за следващата календарна година. С това допълнение ще се постигне публичност на критериите, както и редуциране на броя на направените предложения;

● Изменения, произтичащи от опита, натрупан в процеса на прилагане на акта;

● Изменения, свързани с прецизиране на съществуващи текстове.

 

 

Лица за контакти:
Людмила Зимбилева
Началник отдел „Развитие на пощенските услуги“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Тел.: 02 949 24 03
E-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg
 

Ваня Митова
Главен експерт в отдел „Развитие на пощенските услуги“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Тел.: 02 949 24 06
E-mail: vmitova@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 22.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 21.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари