Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 2011г.

                    Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти е приета в изпълнение на чл. 95, ал. 1 от Закона за горите.

                   С наредбата се регламентират дейностите в горските територии, реда и условия за тяхното извършване. Изпълнението им е от широко обществено значение, поради ролята на българските гори за населението на страната и за свързания с горите бизнес.

                    За осигуряване на публичност и прозрачност на процедурите за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, е регламентирано задължение за възложителите да публикуват и съхраняват за срок от 2 години на интернет страниците си всички документи, свързани с провеждане на процедурите, както и сключените договори и допълнителни споразумения към тях.

                    Съществен момент са измененията и допълненията, свързани с осигуряване със суровина на преработвателите на дървесина и задоволяване на потребностите на вътрешния пазар. Дървесината, добивана от държавните горски територии, които са предоставени за управление на  държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, ще се предлага приоритетно на преработватели на дървесина. В тази връзка е дадено и определение какво е преработка на дървесина.

                     По предложение на бизнеса са направени допълнения в общите положения на Наредбата, целящи внасяне на единни регламенти за гаранциите за участие и за изпълнение, документацията за участие и изискванията при провеждане на процедурите  за ползване на дървесина и възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост. Проектът предвижда включване на общи условия в проекто-договорите за възлагане на дейности и за продажба на дървесина, утвърдени от министъра на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица. С предложението се цели балансиране на правата и задълженията на изпълнителите и купувачите и на възложителите и продавачите, както и налагането на санкции и неустойки. Определен е срок до 31 юли 2016 г., в който да бъдат утвърдени общите условия.

                  Дава се възможност документацията за участие да се получава по електронен път, като в тези случаи кандидатите не заплащат нейната стойност. Промяната е с цел намаляване на административната тежест за бизнеса и развитие в насока електронно обслужване. Допуска се продажбата на стояща дървесина на корен също да се извършва чрез електронен търг, по аналогия на електронния търг за продажба на добита дървесина, който вече е тестван като изпълнение.

                  Продажбата на най-скъпите и търсени категории дървесина от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, се предвижда да се осъществява изключително чрез състезателни процедури – търгове. Определено е и максималното годишно количество дървесина от тези категории, които физически лица могат да закупят по ценоразпис.

                  Практиката от проведените първи пилотни процедури за сключване на дългосрочни договори за добив и за преработка на дървесина показа съществени пропуски в регламентите за ежегодното актуализиране на цените за добива и за продажбата на дървесината, поради което са направени предложения за промени в тях.

                  Разработеният проект ще отговори на обществения интерес и на очакванията на българските граждани и фирми, които ползват дървесина или извършват дейности в горските територии, като регулира по нов начин и отношенията между държавата и общините, като собственици на гори, и българския бизнес.

                 Не на последно място предложените изменения и допълнения се налагат и поради приетите изменения и допълнения в Закона за горите, които следва да бъдат отразени в настоящата наредба.


Дата на откриване: 4.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари