Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на ПМС № 37 от 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на ОП за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в Б-я за периода 2014-2020 г.

 Предложените промени са продиктувани от:

  • Необходимост от синхронизиране на текстовете в постановлението с предвидените механизми за усвояване на средствата, заложени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  • Изменение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, прието с Решение № 61 на МС от 04.02.2016г. Една от основните промени в програмата е свързана с предоставяне на възможности за извършване на разходи за съпътстващи мерки, допустими в съответствие с разпоредбата на чл.26, пар.2, „д“ от Регламент /ЕС/ № 223/2014г.
  • Осигуряване на възможности за многогодишно програмиране на финансовия ресурс по програмата, с оглед гарантиране на своевременното  усвояване на средствата и гъвкавост при прилагане на законодателството в сферата на обществените поръчки.
  • Направени са допълнения в постановлението, свързани с детайлизиране на правилата и сроковете за верифициране и извършване на плащания


Дата на откриване: 5.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари