Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Основната цел на предлагания проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол (обн., ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. и доп., бр. 49 от 2013 г. и бр. 85 от 2014 г. е в българското законодателство да бъдат въведени мерки, осигуряващи прилагането на Регламент (ЕС) № 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (ОВ, L 123 от 2015 г.).

На изпълнението на тази цел е посветена разпоредбата на § 26, т. 3 от проекта относно създаване на нова т. 50 в Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1, т. 1 от наредбата. С предлагания текст се допълва Списъка на свидетелствата и документите, които подлежат на проверка от страна на инспекторите по държавен пристанищен контрол, като в него се включва и документ за съответствие, издаден съгласно Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО.

Със същата разпоредба от проекта на наредба (§ 26, т. 3) се предлага Списъкът на свидетелствата и документите, които подлежат на проверка от страна на инспекторите по държавен пристанищен контрол да бъде допълнен с още три документа: Международен сертификат за противообрастващи системи (нова т. 47), Свидетелство за наличието на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданската отговорност за щети от замърсяване с корабно гориво (нова т. 48) и Свидетелство за инвентарния опис на опасни материали или свидетелство за съответствие съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (ОВ, L 330 от 2013 г.). Целта на предложението е да бъде поправен пропуск, допуснат при предходното изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол, извършено през 2014 г. По този начин действащото българското право в областта на държавния пристанищен контрол ще бъде изцяло съобразено с изискванията на Приложение VI „Списък на свидетелства и документи“ към чл. 13, параграф 1 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол, в редакцията ѝ към настоящия момент.

 

Останалите предлагани текстове на представения проект на наредба имат за задача да бъдат прецизирани текстовете на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол, така че:

- да бъдат изпълнени точно изискванията на чл. 40, ал. 2, т. 2 – 4 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г., изм. и доп., бр. 7 от 1978 г., бр. 57 от 1980 г. и бр. 46 от 2007 г.);

- да бъде изпълнено изискването на чл. 37, ал. 1 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове като използваните в Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол понятия бъдат приведени в съответствие с установените в законови актове термини със същото значение, а именно: понятията „отказ на достъп до пристанище“ и „забрана за отплаване на кораб“ да бъдат заменени съответно със „забрана за посещение на пристанище“ и „задържане на кораб“, използвани за обозначаване на същите правни действия в Кодекса на търговското корабоплаване (КТК), термините „котвена стоянка“ и „място за заставане на котва“ да бъдат заменени с установеното в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България понятие „рейд“, а понятието „фалшиво свидетелство“ да бъде приведено в съответствие с установените в Наказателния кодекс термини за „неистински документ“, „подправен документ“ и „документ с невярно съдържание“;

- да бъде приведен понятийният апарат, използван в Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол, в съответствие с разпоредбата на чл. 1 от Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, съставен в Лисабон на 13 декември 2007 г., ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 21 март 2008 г. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., в сила за Република България от 1 декември 2009 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2009 г., попр., бр. 47 от 2010 г. и бр. 17 от 2012 г.), в частта и относно изменение на чл. 1, ал. 3 от Договора за Европейския съюз;

- да бъде синхронизирана разпоредбата на чл. 22, ал. 15 от Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол относно изместването на задържан кораб със законовата норма на чл. 365а, ал. 1 КТК, уреждаща същата правна материя;

- да бъде отразена настъпилата промяна в наименованието на нормативния акт, уреждащ обществените отношения, свързани с постигането на сигурност на корабите, както и номерата на разпоредбите от този акт, към които препраща чл. 19, ал. 2 от Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол;

- разпоредбите на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол, които регламентират реда и условията за уведомяване и предоставяне на предварителна информация от посещаващите българските пристанища кораби под чуждо знаме, да бъдат синхронизирани с правилата на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с ПМС № 186 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. и доп., бр. 37 от 2014 г.), уреждащи същата правна материя;

- разпоредбите относно условията и реда за постановяване на забрана за посещение на българско пристанище от кораб, плаващ под чуждо знаме, както и относно действието на такава забрана да бъдат формулирани по-ясно и да предават точно смисъла на чл. 16 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол в неговата актуална редакция;

- да бъдат създадени ясни нормативни предпоставки за точното прилагане на правилата за извършване на проверки по реда на държавния пристанищен контрол, докладването на резултатите от тях и обмена на информация с другите държави – членки на Европейския съюз и с държавите – страни по Парижкия меморандум за държавния пристанищен контрол, подписан в Париж на 26 януари 1982 г., в сила за Република България от 1 юли 2007 г., чрез въвеждане фигурата на „национален координатор по държавен пристанищен контрол“, ясно разграничаване на неговите функции от тези на регионалните координатори по държавен пристанищен контрол и прецизиране на част от текстовете, регламентиращи правомощията на инспекторите по държавен пристанищен контрол, на капитана на пристанището и на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“;

- да бъде уеднаквена използваната в различните текстове на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол терминология (по-специално наименованието на инспекторите, които осъществяват функции по държавен пристанищен контрол), както и да бъде точно приложено изискването на чл. 41, ал. 1 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове по отношение използваните съкращения на често употребявани в наредбата наименования;

- да бъдат поправени допуснатите в действащи текстове на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол грешки при препращане към други разпоредби на същата наредба и на актове на международното право, както и в законовото основание за издаване на наредбата;

- да бъде отстранено съществуващото правно-техническо несъвършенство, изразяващо се в едновременното действие на две дефиниции за едно и също правно понятие, използвано в наредбата.

 

Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол е предвидено като мярка № 99 в Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 27 на Министерския съвет от 21 януари 2016 г.

                              

 

Лица за контакти:
Светлана Стилиянова
Старши експерт в отдел „Правна дейност в транспорта, съобщенията и електронното управление“ към дирекция „Правна“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Тел.: 02 9409 545
E-mail: SStiliyanova@mtitc.government.bg
 

Любомира Тошкова
Старши експерт в дирекция „Международни и национални регулации в корабоплаването“
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Тел.: 02 930 0921
E-mail: Lyubomira.Toshkova@marad.bg


Дата на откриване: 5.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари