Обществени консултации

Проект на Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана

С проекта на Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана се предлага нормативно развитие на законовата уредба по въпросите, за които е налице препращане в Закона за Националната служба за охрана.
Проектът на правилник съдържа разпоредби относно функциите и задачите на структурните звена в НСО. Основните структурни звена в НСО се утвърждават от президента на републиката. Президентът е издал Указ № 8 от 20.01.2016 г. за утвърждаване на основните структурни звена в НСО. Съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗНСО функциите и задачите на структурните звена в НСО се определят с правилника за прилагане на закона. В проекта са предвидени и общите права и задължения на началниците на основните структурни звена в НСО.
Уредени са правилата за работа на комисията по чл. 23 от ЗНСО. Последната има правомощия по ЗНСО да определя охрана при усложнена среда за сигурност, повишена или конкретна застрашеност.
Проектът урежда условията и редът за провеждането на конкурс за приемането на офицери и сержанти в НСО. Предлага се установяването на годността на кандидатите за офицери и сержанти да се извършва чрез медицинско изследване във Военномедицинската академия. За длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, кандидатите се проучват за надеждност съгласно ЗЗКИ. Кандидатите за работа в НСО подлежат на проверка за психологическа пригодност чрез провеждане на психологическо изследване.


Дата на откриване: 5.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари