Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 - 2018 г., съгласно Закона за ветеринарномединската дейност

Поради географското си местоположение Република България е постоянно застрашена от проникването на остри и хронични инфекции и зоонози чрез непрекъснатия трафик на хора, животни, транспортни средства и други през страната. Това налага поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести, бърза диагностика и ефективна борба при възникване на огнища на заболявания с цел ограничаването и ликвидирането им.

Програмата има за цел опазването на здравето на животните и хората в България и спазването на един от основните принципи за създаване на Европейския съюз (ЕС) - свободно движение на животни и животински продукти на територията на държавите  членки на ЕС.

На основание Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Българската агенция по безопасност на храните е изготвила Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 - 2018 г., срещу които ветеринарномедицинските органи провеждат мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите, задължителни за всички физически и юридически лица, за които се отнасят.

На основание ЗВД, Министерския съвет одобрява проект на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите, съгласно  чл. 118, ал. 1 от ЗВД и разходите по чл. 46г, ал. 1 от ЗВД за изпълнение на програмата.

Програмата включва:

  1. списък на приоритетните болести по животните и зоонозите (болести общи за човека и животните), срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидирането им;
  2. видовете и броя на животните, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
  3. видовете мерки по т. 1, схемите за тяхното прилагане и сроковете за изпълнението им;
  4. необходимите средства за нейното изпълнение.

Приоритетните болести, включени в програмата са определени чрез извършена оценка на тяхната значимост, съгласно документ на Европейската комисия (ЕК) за степенуване значимостта на заразните болести - DS 13/18-Priorities for disease control – Strategic objectives and performance indicators. Срещу тях държавните ветеринарномедицински органи провеждат задължителни имунопрофилактични, диагностични, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни мероприятия. В програмата са предвидени и обезщетения при унищожаване на заразени и контактно животни и продукти от тях.

В програмата са посочени приоритетните заразни болести и зоонози, както за България, така и за ЕС, при възникването на които се нанасят значителни здравни и икономически щети на страната, а тяхното бързо ограничаване и ликвидиране допринася за разширяване на търговията с животни, суровини и храни от животински произход.

Приемането на Програмата ще доведе до изпълнение на мерките за профилактика, бързо ограничаване и ликвидиране на болестите по чл. 118, ал. 1 от ЗВД, което от своя страна ще гарантира здравеопазването на животните, безвредността и високо качество на добиваните от тях хранителни продукти и суровини и предпазване на хората от зоонози. Българската агенция по безопасност на храните е задължена да изпълнява поетите ангажименти пред ЕК за недопускане възникването и разпространяването на заболявания и бързо ликвидиране на евентуално възникнали епизоотии по животните.

За осъществяването на търговия с животни и животински продукти между държавите членки и трети страни се изисква страната ни да е със статус на “страна, свободна от заболяване”. Липсата на гаранции ще затрудни търговията с живи животни и получените от тях продукти.

При приемане само на една част от включените в програмата приоритетни болести и зоонози ще се намали ефективността на провежданите мерки за контрол на заболяванията и ще застраши здравето на животните, безвредността на добиваните от тях хранителни продукти и суровини, както и здравето на хората.

 


Дата на откриване: 7.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари