Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е изготвен с цел привеждането ѝ в съответствие с изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (2012/21/EC, OB, L7, 11.1.2012 г.).

С предложените изменения и допълнения се предвижда възлагане на задължението за извършване на обществената услуга за изплащане на пенсиите на „Български пощи“ ЕАД на територията на цялата страна за срок от 10 години. Измененията са насочени както към осигуряване на необходимото съответствие със законодателството на ЕС в областта на услугите от общ икономически интерес, така и към гарантиране на приемствеността и недопускане на затруднения или каквато и да било несигурност за българските граждани, попадащи в приложното поле на наредбата. Предложението е обусловено и от необходимостта да се запази предвидима и стабилна нормативната уредба в областта на изплащането на пенсиите предвид същността на услугата, като услуга от обществен интерес.

Чрез изплащането на пенсии в пощенските станции и осигуряването на възможност за получаване на пенсии по домовете държавата полага грижа за защита на най-уязвимата социална група на обществото – пенсионерите, в т.ч. инвалиди и др. обслужвани по домовете лица. Същевременно, „Български пощи“ ЕАД и понастоящем все още притежава най-силно развитата собствена клонова мрежа от пощенски станции на територията на цялата страна и се ползва с доверието на българските граждани от тази категория, изградено през годините по исторически причини. Ритмичността по отношение на получаването на пенсии, установена в рамките на действащия механизъм по изплащане на пенсиите следва да се поддържа и в бъдеще.

С проекта на постановление се предлага промяна на чл. 92 и се създава нов чл. 92а в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, съгласно които нетните разходи при изплащане на пенсиите ще бъдат определени като разлика между нетните разходи на задължен доставчик (задълженото дружество), при работа със задължение за изплащане на пенсиите и нетните разходи на същия при работа без задължение за предоставяне на обществената услуга. За целта е разработен механизъм за изчисляването им, представен като приложение към проекта на наредба.

Механизмът се основава на подхода на  нетните избегнати разходи, ползван за целите на универсалната пощенска услуга и препоръчан от Европейската комисия в доклад до Европейския парламент и Съвета за прилагането на Директивата за пощенските услуги (Директива 97/67/ЕО, изменена с директиви 2002/39/ЕО и 2008/6/ЕО) за ползване при изчисляване на нетните разходи при предоставяне на други услуги от общ икономически интерес. В случаите когато нетните разходи от извършване на обществената услуга на територията на цялата страна по изплащане на пенсии чрез пощенските станции са по-големи от нетните разходи без изпълнение на това задължение, то е налице несправедлива финансова тежест и същата подлежи на компенсиране. При определянето на размера на компенсацията се взема предвид и размера на одитираните инвестиционни разходи, пряко или косвено свързани с извършване на услугата за изплащане на пенсиите за съответната година.

            Предвижда се извършените от „Български пощи“ ЕАД изчисления в съответствие с разработения механизъм, за извършени нетни разходи през предходната година, разходи за инвестиции и разумна печалба при осъществяване на обществената услуга да се проверяват от независим одитор, назначен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С цел да се гарантира независимостта на одитора се предвижда разходите за одита да се поемат ежегодно от Националния осигурителен институт, независимо, че одиторът се назначава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Въз основа на мотивиран доклад на независимия одитор, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със заповед определя размера на компенсацията, дължима на дружеството, за предходната година.

Разумната печалба се определя съгласно изискванията на чл. 5, пар. 5  от Решение 2012/21/EC. Компенсацията за извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии чрез пощенските станции не може да  надвишава размера, определен  съгласно чл. 2, параграф 1, буква “а” от Решение 2012/21/ЕС - левовата равностойност на 15 милиона евро без ДДС. В случай че е установен размер над 15 млн. евро без ДДС компенсацията подлежи на нотифициране на държавна помощ и не се изплаща преди получаване на положително решение от Европейската комисия. За компенсациите, надхвърлящи 15 млн. евро, е предвидено спазване на изискванията за прозрачност, заложени в чл. 7 от Решение 2012/21/EC.

Създава се ред, съгласно който в хода на ежегодната бюджетна процедура, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията представя предложение до министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт за включване на размера на компенсацията в проекта на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година.

Разработени са и изисквания във връзка с упражняването на контрол за свръхкомпенсация съгласно чл. 6 от  Решение 2012/21/EC, като е предвиден подробен ред, уреждащ взаимоотношенията, между „Български пощи“ ЕАД и Националния осигурителен институт.

Според предложения нов чл. 92а министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в качеството му на администратор на държавната помощ осъществява контрол върху цялостния процес и в случай на констатирани несъответствия издава съответните предписания.

Предвижда се управителят на Националния осигурителен институт да проверява редовно начина на изпълнение на задължението по изплащане на пенсии от „Български пощи“ ЕАД по реда на новия чл. 92б от проекта.

Предвидени са и преходни разпоредби за осигуряване на съответствие с разпоредбите на посоченото по-горе решение на Европейската комисия по отношение на определяне на компенсацията за дружеството за 2016 г. с цел да се осигури своевременно привеждане в съответствие на изискванията на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж с разпоредбите на Решение 2012/21/EC. Окончателният размер на компенсацията за 2016 г. ще се определя по реда на сроковете на чл. 92 от наредбата, което означава, че тези разходи подлежат и на верификация от независим одитор през 2017 г.

Предлага се проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж да влезе в сила от 1 юли 2016 г.

Приемането на предложения проект на постановление не налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като с материята, която регламентира актът, не се хармонизират актове на Европейския съюз.

Предложеният проект на постановление не налага разходването на допълнителни финансови средства и не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, съгласно приложената финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите.

Съгласно с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е публикуван на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика на 7 април 2016 г. и е съгласуван в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.

            Проектът на постановлението е обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество и утвърден от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

 

 

Лице за контакт:
Петя Малакова
Началник отдел „Обществено осигуряване“ към дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“
Министерство на труда и социалната политика
E-mail: p.malakova@mlsp.government.bg
 


Дата на откриване: 7.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари