Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за военната полиция

Законът за военната полиция е в сила на 24.06.2011 г. Междувременно настъпиха изменения в нормативната уредба, отнасяща се до сектора за сигурност, отбраната и обществения ред. През 2014 г. влезе в сила нов Закон за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/, който регламентира детайлно полицейската дейност и в тази връзка е наложително и целесъобразно, при основните принципи и правила, регламентиращи полицейските дейности, Законът за военната полиция да кореспондира със  ЗМВР. На следващо място, практиката по прилагането на Закона за военната полиция показа, че се налагат някои изменения и допълнения в него по следните основни причини:

1. В действащия закон е регламентирано, че военната полиция е изградена от служба „Военна полиция” – пряко подчинена на министъра на отбраната и от  военнополицейски формирования в Българската армия.

Законът регламентира задълженията и правомощията на органите на служба „Военна полиция” и на военнослужещите от военнополицейските формирования. Органите на службата изпълняват в пълен обем всички военнополицейски дейности, а на военнополицейските формирования са възложени ограничени функции, предимно за охрана и контрол за спазване на войсковия ред и военната дисциплина от военнослужещите. С предлаганите промени и съответните препратки към Правилника за прилагането на закона се цели по-добрата координация и взаимодействие между служба „Военна полиция” и тези формирования, като едновременно с това се прецизират задачите им.

2. Необходимо е някои норми, като тези, които са свързани с  оперативно-издирвателната дейност на служба „Военна полиция”, някои от дейностите по охрана и ескорт, употребата на оръжие, помощни средства и физическа сила от органите на службата, действията, свързани с полицейската регистрация и идентификацията, да бъдат подробно регламентирани в закона, а не в подзаконови актове, каквато е досегашната практика. От една страна, това е свързано с обстоятелството, че чрез повечето от изброените дейности се ограничават в различна степен граждански права и свободи, а от друга страна, се цели да се отговори на някои пропуски и неточности в досегашното ни законодателство, визирани и в решения на Европейския съд по правата на човека. Тези обстоятелства намериха вече своето отражение в други закони, регламентиращи сходни на дейностите на военната полиция. 

3. Налага се прецизиране на законови текстове, което е съобразено с практиката от  над четиригодишния период по прилагането на закона, както и с функциите и задачите, изпълнявани от служба „Военна полиция” и тези, които предстоят за изпълнение.

С проекта на закон се предлагат следните основни изменения и допълнения:

- подробно се регламентира оперативно-издирвателната дейност, извършвана от органите на служба „Военна полиция”, което до настоящия момент в значителна степен бе регламентирано чрез правилника за прилагане на закона. Наред с това се посочва ясно и точно как се осъществява този вид специфична дейност.

- прецизират се разпоредбите, свързани с антитерористичната дейност, извършването на проверките и дейността по извършването на полицейската регистрация, която се осъществява при съпътстващи действия от страна на органите на МВР.

- регламентира се дейността по изготвянето на експертизи и експертни справки и становища от квалифицирани и определени за това служители, каквато винаги е била практиката до настоящия момент, без пълната регламентация за това.

- регламентират се дейностите по осъществяването на противопожарен контрол от служба „Военна полиция”, тъй като досега това ставаше чрез препратки към Закона за МВР, което водеше до известни неточности в уредбата. Това са важни обществени отношения и предполагат прецизна нормативна уредба. Наред с това се въвежда възможността за прилагане на принудителни административни мерки при осъществяване на тази дейност, което ще допринесе за нейното реално осъществяване.

- въвеждат се текстове, регламентиращи осъществяваната дейност  по разследване на авиационни произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства – това са потенциални събития с широко обществено значение и би следвало тази възложена по закон дейност да има поне минималната правна регламентация.

- със Закона се уточнява кои лица са органи на службата и как се легитимират, което е важно с оглед осъществяване на правомощията им.

- детайлно се регламентират случаите и възможностите за употреба на оръжие и помощни средства от органите на служба „Военна полиция” и военнослужещите от военнополицейските формирования, като безусловно се въвежда принципът на „абсолютната необходимост”. Това от една страна, ще защити правата на „потенциалните нарушители”, като съдейства за запазване на живота и здравето им, а от друга страна, допринася за увереността при изпълнението на служебните задължения от органите на службата. От друга страна, по този начин, във връзка със закриване на наблюдението на Комитета на министрите към Съвета на Европа по групата решения  на Европейския съд по правата на човека, касаещи непропорционалната употреба на огнестрелно оръжие, се отговаря на  необходимостта от промяна на законовата уредба, регламентираща „абсолютната необходимост” при употребата на огнестрелно оръжие от военната полиция. Със законодателните промени в Закона за МВР от 2012 г. и в новия Закон за МВР от 2014 г. е въведен стандарта „абсолютна необходимост” при използването на оръжие, физическа сила или други помощни средства от служителите на МВР. Бе заключено, че въведените законови промени са в съответствие с изискванията на чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. На практика остана принципа на „абсолютната необходимост” да се въведе и в Закона за военната полиция.

- постига се по-висока степен на защита на правата на гражданите, във връзка със събирането и обработването на личните им данни.

С предлагания законопроект не се дават повече правомощия на военната полиция, не се променя и не се разширява обхвата на извършваните дейности.

В проекта се предвижда подзаконовите актове по прилагането на закона да се приведат в шестмесечен срок в съответствие с промените в закона.

Проектът не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 13.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 26.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари