Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

С предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) се цели усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейността на резерва и  на системата за привличане, селектиране и подбор на кандидати за служба в доброволния резерв. Измененията и допълненията в закона съответстват на параметрите за развитие на въоръжените сили и насоките за изграждане на отбранителните им способности, посочени в приетата с решение на Народното събрание от 25.11.2015 г. Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 (Програмата).

Основните положения в законопроекта са насочени в следните основни аспекти:

1.  Детайлизира се уредбата, свързана с подготовката на българските граждани за защита на отечеството, като основните положения за доброволната подготовка на гражданите /чл. 56- 59а/се извеждат в отделна глава. По този начин се разграничават дейностите и отговорностите по подготовката на резерва и по подготовката на гражданите за защита на отечеството, предвид различната регламентация на реда, организацията и начина на прием и обучение на съответните лица.

Създава се законова уредба на възможността по време на обучението на българските граждани по чл. 57 и чл. 59 да се провеждат практически занятия с използване на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия /чл. 59а/ в съответствие с програмите на обучение и по ред, определен с уставите и наставленията на въоръжените сили.

2.    Създава се възможност студентите от висшите военни училища и български граждани, завършили висши училища и преминали военна подготовка, да могат да кандидатстват във висше военно училище за придобиване на квалификация „Офицер от резерва” /чл. 57а/при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

3.  Създават се по-благоприятни условия за приемане на служба в доброволния резерв:

               3.1.Предвижда се възможност за заемане на длъжности в доброволния резерв от български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс /чл.25, ал.3/. Предложеният текст ще подобри качеството на доброволния резерв, с оглед факта, че именно освободените от военна служба български граждани разполагат в най-голяма степен със знанията и опита да изпълняват задачите на въоръжените сили.

               3.2.Прекратява се възможността за сключване на договори за доброволния резерв с лица, назначени по трудово/служебно правоотношение в Министерството на отбраната /МО/, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия /БА/, както и с отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация /чл. 24, ал.1, т.8/. Във военно време и при мобилизация трудовото или служебно правоотношение с посочените лица не се прекратява и те не се освобождават от изпълнение на функционалните им задължения. Това прави невъзможно едновременното изпълнение на тези и на задълженията им по сключен договор за служба в доброволния резерв.

               3.3.Прецизират се случаите, при които договорът за служба в доброволния резерв се прекратява, като се въвежда възможност за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв /чл. 30, т. 5а/, преди изтичането на неговия срок без всяка от страните да дължи предизвестие, в случай на промяна на трудово/служебно правоотношение и отказ на новия работодател/орган по назначаване да подпише допълнително споразумение към договора за служба в доброволния резерв.

4.        Прецизира се възрастта на човешкия ресурс, водещ се на военен отчет:

               4.1.Диференцира се пределната възраст за водене на военен отчет за различните категории резервисти и запасни /чл. 24, ал.6 и чл. 79/. Целта е качествено окомплектоване на военновременните формирования на въоръжените сили и ефективно изпълнение на функционалните задължения от различните категории.

               4.2.Въвежда се промяна на пределната възраст за служба в запаса /чл.61, ал.3/, като се предвижда тя да е:

-     за войници (матроси), сержанти (старшини), офицерски кандидати и младши офицери - 55 г.;

-     за старши офицери - 60 г.;

-     за офицери с висши военни звания - 63 г.;

-     на лицата без военна подготовка (със специфични военноотчетни специалности) - 55 г.

Диференциацията на пределната възраст на отделните категории запасни цели осигуряване на качествено комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и ефективно изпълнение на функционалните задължения от различните категории. По този начин се осигурява и възможността за служба в запаса и на лица, освободени от военна служба по пределна възраст.

5.        Прецизират се функциите на Централно военно окръжие и начина на изпълнение на задълженията на органите по военния отчет:

              5.1.Конкретизират се отговорностите и функциите на Централно военно окръжие, с оглед реално изпълняваните, а именно - по водене на отчета, оповестяване и доставяне на резерва и планиране на индивидуалната военна подготовка на запаса.

              5.2.Прецизират се текстовете относно структурата на Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури - военни окръжия, които са органи за водене на военния отчет по този закон /чл. 21, ал. 3/.

              5.3.Вменяват се задължения по този закон и на кметовете на „райони“ /чл. 20, ал. 1 и ал. 2/, предвид факта, че съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България - съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите.

              5.4.Прецизира се текстът относно организирането и провеждането на преглед на готовността за предоставяне на техниката-запас, като се конкретизира ангажимента на собствениците единствено по отношение на тази, която е с мобилизационно назначение /чл. 76/.

              5.5.С предложените редакции в чл. 81 се осигурява безпрепятственото изпълнение на задълженията на органите по военния отчет по служебното водене на отчета на пълнолетните български граждани чрез предоставяне на необходимата информация от общинските и районните администрации.

              5.6.Новите разпоредби на чл. 81а и чл. 81б обезпечават своевременното изпълнение на задълженията на органите по военния отчет по воденето на отчета на българските граждани, по освобождаването им от служба в запаса или временното им отписване /чл. 62, чл.62а/. За целта се регламентират задължения за началниците на местата за лишаване от свобода за уведомяване на органите по водене на военния отчет относно приетите при тях пълнолетни български граждани, а на министъра на правосъдието или оправомощени от него длъжностни лица - за освободените или лишени от българско гражданство пълнолетни български граждани с оглед данните от водения в министерството регистър.

6.        Прецизирането на съдържанието на част от разпоредбите и определените за изпълнението им срокове ще подобрят ефективността при прилагането на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България:

               6.1.Конкретизират се видовете възнаграждения, дължими на резервистите от доброволния резерв и начина на тяхното изплащане при участие в специалната военна подготовка, служба по време на обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията (чл.51, ал. 4, 5 и 6, чл.52, ал.2, чл. 53, ал.5 и чл.54). Предвиждат се еднакви възнаграждения на лицата от доброволния резерв с тези, дължими на военнослужещите по чл. 214, ал. 1 от ЗОВСРБ. Аргумент за това е обстоятелството, че в посочените случаи резервистите са на активна служба, а за времето на активна служба, те имат статус на военнослужещи.

               6.2.Коригират се сроковете за:

-     подготовка на резервисти в състава на военните формирования от въоръжените сили, като общата продължителност за годината не може да надвишава от 15 календарни дни се увеличава на 25 календарни дни /чл.52, ал.1/. Нормативно определения в момента срок е крайно недостатъчен за поддържане на необходимото ниво на подготовка на доброволния резерв за определени военни формирования.

-            за обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и за преквалификация - от 30 се увеличават на 60 дни /чл. 53, ал. 1/. Нормативно определеният в момента срок за обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и за преквалификация на резервистите е крайно недостатъчен за провеждане и поддържане подготовката на необходимото ниво.

-            вписване на отчет след освобождаване от военна служба - от 14 дни се увеличават на 30 дни /чл.86/. Новият срок за вписване на военен отчет е съобразен със срока, в който заповедта за освобождаване от военна служба и заповедта за отчисляване от списъчния състав на съответното лице се изпращат в съответното военно окръжие.

7.        Предлага се създаване на Единен учебен център за начална военна подготовка, в който да се дава начална военна подготовка, както на резервисти, така и на български граждани, желаещи да придобият военна подготовка на доброволен принцип /чл.53, ал.1, чл. 53 ал. 3/.

8.        Необходимост от синхронизиране на отделните текстове в закона, касаещи:

              8.1.Формулира се понятието „военна подготовка“ като сборно понятие на началната военна и специалната подготовка и нейните видове -индивидуална и колективна с оглед дейностите, които се включват в съдържанието им. В този смисъл се прецизират и отделните разпоредби на закона /чл.7, ал.2, 34, ал.1, чл.51 , ал. 1/.

              8.2.В текстовете относно българските граждани, желаещи да получат военна подготовка по чл. 59, думите „курс по военна подготовка” се заменят с „обучение по военна подготовка” /чл. 59, ал. 2, 3, 5 и 6 и чл. 61, ал. 1, т. 2/. Мотивът е, че терминът „обучение” е по-общо понятие и включва различни форми за придобиване на знания и умения, включително и участието в курс.

              8.3.Промяна на предвидените твърде високи медицински и психологически стандарти, прилагащи се за български граждани, желаещи доброволно да получат военна подготовка /чл. 59, ал. 1, т. 2/. След преминаване на тази военна подготовка, българските граждани се вписват и водят на военен отчет, но за същите не възниква задължителен прием на военна служба или служба в доброволния резерв, което налага за времето на обучението им да се прилагат медицинските стандарти за военновременна служба.

            8.4.Допълват се задълженията на всички българските граждани, които са запасни/чл. 87 и чл. 88/. Запасните с мобилизационно назначение следва да уведомяват органите по военния отчет при напускане на страната за повече от 6 месеца, както и при ползване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и отпуск за отглеждане на дете, респ. след завръщането и след прекратяване на отпуска, а двете категории запасни - да съхраняват и пазят от повреждане и изгубване военноотчетните си документи. Неизпълнението на тези им задължения е скрепено с административно-наказателни санкции.


Дата на откриване: 13.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 26.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари