Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на МС от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проектът на Постановление е изготвен в изпълнение на разпоредбата на § 8, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, обн. ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г. (ЗУСЕСИФ) с оглед привеждане на ПМС № 79/2014 г. в съответствие със ЗУСЕСИФ.

Основните допълнения, предложени в проекта на постановление са:

            -  Нормативно се определят критериите и процедурите за избор на представители на юридическите лица с нестопанска цел и процедурите за определяне на представителите на академичната общност в съставите на комитетите за наблюдение, които съгласно действащата уредба се определяха чрез утвърдени за целта механизми за избор и не бяха част от разпоредбите на ПМС № 79/2014 г. Предложените допълнения са в съответствие с чл. 15, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.    

            - Определят се условията и реда за създаване и определяне на състава на управителен комитет за съвместен план за действие. Съставът на управителния комитет се определя при задължително спазване на принципа на партньорство. Направените допълнения са в съответствие с чл. 15, ал. 3 от ЗУСЕСИФ.

В проекта на Постановление са направени предложения за допълнение и прецизиране функциите на комитетите за наблюдение.

В проекта са направени предложения за изменения, с които се цели осигуряване участието в съставите на комитетите за наблюдение на представители на структурите на гражданското общество, които имат отношение към хоризонталните принципи и политики при изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

В допълнение, с цел осигуряване на по-ефективно партньорство, в проекта на Постановление се предвижда поканата и дневният ред за заседанията и всички документи, подлежащи на одобрение да се изпращат на членовете на комитетите за наблюдение, в срок не по-кратък от 10 работни дни преди датата на заседанието.


Дата на откриване: 14.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари