Обществени консултации

Проект Постановление за изменение на Постановление № 250 на Министерския съвет от 2014 г.

Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария е създаден с  Резолюция на Общото събрание на ООН през 2001 г. и е един от най-големите донори в света в борбата срещу СПИН, туберкулоза и малария. 

Националният комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести е междуведомствен орган, създаден с Постановление № 61 на Министерския съвет от 1996 г. за координация на дейностите на държавните органи по ограничаване на разпространението на СПИН и полово предавани болести.

С Постановление № 250 на Министерския съвет от 2014 г. Комитетът е преобразуван в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции. Съставът е разширен чрез включване на максимално широк кръг от държавни институции; представители на международни организации; представители на неправителствен сектор; хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

Националният съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции е органа на държавно ниво, който координира изпълнението на Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и  представя искания за финансиране пред международни донори.

Министерство на здравеопазването от 2004 г. досега изпълнява четири програми с финансовата подкрепа на Глобалния фонд: Програма BUL-202-G01-H „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ (2004-2016); Програма BUL-607-G02-T „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ (2008-2012); Програма BUL-809-G03-T „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” (2010-2015) и Програма № BGR-T-MoH  „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ (2015-2018).

Чрез безвъзмездната помощ се гарантира превенцията на социално-значимите заболявания сред най-уязвимите групи от населението.

От ноември 2014 г. Съветът няма действащ председател, което води до невъзможност за утвърждаване на процедури и непълно изпълнение функциите на Съвета.

Министерство на здравеопазването подпомага експертно и технически  програмите, финансирани от Глобалния фонд от 2004 г.

С проекта на Постановление се предлага председател на съвета да е министърът на здравеопазването с цел по-добра ефективност и оптимизиране дейността на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ. Първият заместник-председател  да се излъчва с мнозинство от членовете на съвета и да е представител на членовете по право – заместници на еднолични органи от изпълнителната власт. Вторият заместник-председател да се излъчва с мнозинство от членовете на съвета и да е представител на експертни съвети, неправителствени организации и международни организации, осъществяващи подкрепа в превенцията на ХИВ и туберкулоза и избираемите членове.

С прилагане на проекта на Постановление ще се постигне по-добра оперативност и ефективно изпълнение функциите на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ.

Проектът на постановлението е изготвен при съобразяване с изискванията на            чл. 21, чл. 22а и чл. 22б от Закона за администрацията и най-актуалните изисквания на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към страните, получаващи безвъзмездна помощ, публикувани на http://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/.

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него. Проектът няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Проектът на постановление е обявен за публично обсъждане на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването.


Дата на откриване: 15.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 29.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари