Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвен в изпълнение на разпоредбата на §13а от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИД на ЗМДТ), публикувана в ДВ, бр. 101 от 2013 г., изменена и допълнена с ДВ, бр. 105 от 2014 г. и с ДВ, бр. 95 от 2015 г., съгласно която Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от закона.


Дата на откриване: 18.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.5.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 април 2016 г. 18:54:51 ч.
ironhorse

ози законопроект е чист вид на държавен бандитизъм и лобизъм.

Категорично липсата на законова възможност за освобождаване от таксите по чл. 62, т. 2 и 3, в чл. 71, т. 3 от проекта, превръща таксите по чл. 62, т. 2 и т. 3 в данък !

Аз имам сключен договор с фирма, която има комплексно разрешително да изгаря битов отпадък, и фирмата ми притежава утвърден работен лист за класификация на битов отпадък и регистрационен документ за транспорт, издадени по ЗУО.

Защо да не мога да се освободя от плащането на услугата и по чл. 62, т. 2, след като отпадъкът не достига въобще до инсталцията на общината за депониране ?!

Всичко е доказуемо, както по документи, така и чрез проверки на място.

Нима искате да забраните на частни фирми притежаващи имоти, да могат активно да управляват генерирания битов отпадък, чрез сключване на договори с други инсталации за третиране на битов отпадък ?!

Това е ограничаване на свободната икономическа инициатива и изграждане на общински монопол!

Този законопроект е чист вид на държавен бандитизъм и лобизъм.

С предложеният текст се създава монопол, който е противоконституционен съгласно Конституцията:

Чл. 18. (4) Със закон може да се установява държавен монопол върху железопътния транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества.

Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.

(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

С липсата на възможност да се ползват други икономически оператори, които имат право да извършват дейности по чл. 62, т. 2 и т.3, за третиране на собствени битови отпадъци и почистване на прилежащата площ към даден частен! имот е официализиране на бандитски грабеж от общините в полза на частни/приятелски фирми, чрез сключване на концесионни договори, за извършване на дейнстите. 

Защо да не може общината да определи за даден имот, колко площ се полоага за почистване и поддържане на паркове и градини ?!

На мен ще ми излезе много по-евтино да си купя машина за почистване и да чистя определената площ, отколкото общината да си измисля някакви суми, в които задължително да е вклюен и корупционният дял на кмета и общинските съветници.

Колкото повече ограничавате частната инициатива, толкова по-корумпирана е дадена държава.

България става още по-корупмирана !!! 

 

28 април 2016 г. 12:14:56 ч.
irena_d

Предложение за нова редкация на чл. 60, ал. 6

Настоящата редакция на чл. 60. , ал. 6 гласи, че: ........ (6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., доп., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

Предвид, че вече е практика плащането на данъци вкл. данък МПС по електронен път (напр. чрез ел. банкиране), което спестява на заетите граждани/данъкоплатци време, усилия би било целесъобразно да се  редактира ал. 6, така че да е работещ текста, а не да налага физическо ходене до общината за разпечатване на лист хартия (приходен касов ордер  от отдел "Местни данъци и такси" с печат???, който е наречен "дубликат за извършено плащане). Мотивите са неработеща система на ИА "Автомобилна администрация"!!!

Тоест, за да се извърши ГТП не важи разпечатката от ел. банкиране ="квитанция за платени данъци и такси"  (защитено като ел. услуга чрез персонален сертификат на потребителя ) и включваща всички необходими лични и други данни - имена, ЕГН, номер на партида, рег. номер на автомобила, община, сума, а трябва да се ходи до общината за издаване на дубликат или заверка!

Предложението ми е за ново изречение на ал. 6, а именно: "Заплащането на данъка се удостоверява служебно чрез проверка в  автоматизираната система за технически прегледи на ИА "Автомобилна администрация"".

 

28 април 2016 г. 21:25:45 ч.
The Beast

Предложение за корекция на проекта

1.В чл. 66, ал. 3, т. 1 да е със следния текст: "се изготвя по образец и ред, указани в приложение № 5;"

2.В чл. 67, ал. 12 да бъде със следния текст:  "Размерът на таксата за битови отпадъци при прилагане на основите по ал. 8 – на размера на таксата за битови отпадъци на единица основа и на размера на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се изчисляват по методиката съгласно приложение № 6"

3.В чл. 71б, ал. 1 текстът "определен с наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1" да се замени с текста "съгласно приложение № 7

МОТИВИ: Недопустимо е Министерския съвет или който и да е друг орган на централната изпълнителна власт да издава нормативен акт,, уреждащ материя изцяло засягаща местната власт. С предвидената наредба се казва 10 пъти "не" на финансовата децентрализация. Освен това, ако материята се уреди в нови 3 приложения към закона, промените ще бъдат по-качествени и по-прозрачни. 

28 април 2016 г. 21:30:40 ч.
The Beast

Предложение за корекция на проекта

1.В чл. 66, ал. 3, т. 1 да е със следния текст: "се изготвя по образец и ред, указани в приложение № 5;"

2.В чл. 67, ал. 12 да бъде със следния текст:  "Размерът на таксата за битови отпадъци при прилагане на основите по ал. 8 – на размера на таксата за битови отпадъци на единица основа и на размера на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се изчисляват по методиката съгласно приложение № 6"

3.В чл. 71б, ал. 1 текстът "определен с наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1" да се замени с текста "съгласно приложение № 7”

МОТИВИ: Недопустимо е Министерския съвет или който и да е друг орган на централната изпълнителна власт да издава нормативен акт,, уреждащ материя изцяло засягаща местната власт. С предвидената наредба се казва 10 пъти "не" на финансовата децентрализация. Освен това, ако материята се уреди в нови 3 приложения към закона, промените ще бъдат по-качествени, по-компактни и по-прозрачни. 

4.В чл. 66, ал. 7 изречение първо да бъде със следния текст: „Стойността на придобитите дълготрайни активи се разпределя пропорционално в план-сметките за годините на използването им съгласно план за използване на съответния актив като срокът за използването му не може да бъде по-малък от произхождащия от чл. 55, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.”

 

МОТИВИ: Стойността на всички дълготрайни активи следва да се разпредели в разходите за разумния срок за използването на всеки един от тях. Стойността от 700 лв. или която и да е друга стойност не е критерий за това дали един актив е дълготраен или не, което означава да не позволим измислиците да се разпространяват като зараза в законодателството.

 

5.В чл. 71, т. 2 датата „30 ноември” да се замени с „31 декември”, а текстът „или започване на използване” да се заличи.

 

МОТИВИ: Не бива да се променя вече утвърден и приложен в практиката 2 години срок в ущърб на гражданите и предприятията, а месец декември не може да бъде използван за съществени процедури от администрацията. Няма как за нещо, което си започнал да използваш, да декларираш, че не го използваш.

 

6.В чл. 71, т. 3 се допълва с текста „и договорът се е изпълнявал през текущата година”

 

МОТИВИ: Необходимо е договорът не само да е сключен, но и да се изпълнява. Изпълнението може да се удостовери, както чрез изявление от съответното лице, така и чрез проверки от съответната администрация – няма пречки решението за това да даде съответния общински съвет в наредбата по чл. 9, тъй като разполага с правомощия за това.

 

7.Текстът на § 10 да отпадне.

8.В § 11 текстът „приемане на наредбата по § 10” да се замени с текста „влизане в сила на закона”

МОТИВИ: Изложени за т. 1, 2 и 3.

 

След изготвяне на приложения №№ 5, 6 и 7 коригирания проект отново да се публикува за обществено обсъждане.

01 май 2016 г. 11:22:26 ч.
Климатични промени

Приложено изпращаме становището на Тематична група "Климатична промени" относно ЗМДТ

В предложените  за  обсьждане мотиви за ЗМД и предложените изменения за сьжаление не са намерили отражение сьществените изменения на политиките на ЕС касаещи управлението и оползотворяването на отпадьците, които сьгласно приетите препорьки не са намерилиотражение в националното ни законодателство до края на 2015 г. а именно :

1. Изискванията и препорьките произтичащи от приетата резолюция от Европейския парламент на 09.07.2015 г. относно ефективното използване на ресурсите и преминаването на ЕС кьм крьгова икономика и разработените за това документи на Комисията  като : Кьм крьгова икономика :Програма за Европа с нулеви отпадьци, приетия през декември 2015 г. пакет за крьгова икономика вьвеждащ изискванията за повторно използване на суровини , които по настоящем се изхвьрлят като отпадьци. Този пакет сьздава нова рамка в подкрепа на ефективното използване на ресурситеи преминаване кьм нулеви отпадьцичрез преразглеждане на законодателството в областа на отпадьците с прилагане в йерархията бна управлението на отпадьците следните мерки с особено значение за Бьлгария а именно :

- вьвеждане на ясни и недвусмислени определения;

- разработване на задьлжителни ефективни и социалноприемливи мерки за предотвратяване генерирането на отпадьците;

- прилагане на принципа "плащаш, ако изхвьрляш"в сьчетание на действително действащо разделно сьбиране на отпадьците а не в пожелателна форма;

- строго ограничаване на изгарянето на отпадьците , прилагано само за отпадьците които не подлежат на рециклиране и биоразграждане ;

2. Приетите инициативи и решения на Конференцията на ООН за климатичните промени в Париж 2015 г. и преди всичко подписаната и от Бьлгария инциатива "4 на 1000:Почви за продоволствена сигурност и климата " за гарантиране на изхранването на населението сега а не в близко бьдеще . За условията на Бьлгария ,  която    по последни данни  от консумираната от населението селскостопанска продукция  едва 20 % са прозведени у нас - факт който пряко поставя под вьпрос едина от стратегческите цели на дьржавното управление за гарантиране на националната сигурност.

От изложеното по горе за постигане на тьй мечтаната "справедлива цена "  на такса смет в ЗМДТ задьлжително е необходимо предварително да се преоцени , допьлни и измени действащото законодателсво по управление на отпадьците в Бьлгария , за което моля да бьде променена процедурата за изменение и допьлнение на ЗМДТ и тя да стартира след промяната на сьответното законодателство за управление на отпадьците сьс задьлжителна при промяната на всеки един нормативен документ "анализ на вьздействието" по отношение посочените в началото европейски програми и инициативи.

Уважеми господа ,

Тематична група "Климатични промени" разполагайки с членове и парламентарни сьтрудници в Комисията по околна среда и водите на 43-то Народно сьбрание ще внесем за компетентно обсьждане в нея поставените от нас проблеми .  Депозирали сме  за Обществения Сьвет за консултации кьм  МС   и писмен документ с изложеното по горе. Надяваме се в рамките на конструктивен  и  капацитивен диалог да бьдат вьведена в Бьлгария справедлива законова база за определяне на такса смет , която по последни официални данни натоварва бьлгарското население с около 600 милиона лева годишно.