Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основни предложения в наредбата се състоят в следното:

В параграф 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е регламентирано, че безвъзмездната финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) се предоставя при условията и по реда на този закон, доколкото друго не е предвидено в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.) и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.), в Закона за подпомагане на земеделските производители или в акт по неговото прилагане.

В ПРСР и чл. 9а от ЗПЗП е предвидено правоотношенията свързани с прилагането на мерките от ПРСР да се регламентират с наредби. В тази връзка тематична работна група подготви настоящият нормативен акт.

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В проектът на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на помощта.

Цели на подмярката и допустими дейности:

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР има за цел икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. По подмярката ще се подпомагат проекти, които допринасят за постигане на целта и.

По подмярката се предоставя финансова помощ, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес плана.

Допустими за подпомагане кандидати и териториален обхват:

Подпомагат се проекти, представени от физически лица, еднолични търговци (ЕТ), ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон, кооперации регистрирани по Закона за кооперациите.

По подмярката се подпомагат проекти, които се осъществяват на територията на на Република България.

Финансови условия:

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша.

Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане.

Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Приоритет по мярката се предоставя за:

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които:

1. към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни;

2. отглеждат култури в сектор "Плодове и зеленчуци", и/или сектор „Етерично-маслени култури“  ;

3. притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);

4. притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

Критериите за подбор и тяхната тежест ще бъдат определени от Комитета за наблюдение на ПРСР на заседание, което ще се проведе през месец февруари 2016 г.

Разпоредбите на проекта на наредба се основават на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР и на разпоредбите на правото на ЕС. В проекта на наредба са включени и разпоредби, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на Министерство на земеделието и храните. Финансовите средства ще бъдат предвидени в сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция.


Дата на откриване: 19.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 2.5.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 април 2016 г. 22:28:32 ч.
perichond

Неравнопоставеност между приоритетите в Таблицата с критерии за подбор, приложими за проектни предло

Смятам, че има неравнопоставеност между приоритетите в Таблицата с критерии за подбор, приложими за проектни предложения по подмярка 6.3.

За секторите животни, плодове и зеленчуци и етерично-маслени култури точки се дават според СПО на стопанството, а за биологично и планински райони този принцип не е спазен. Така излиза, че ако имаш стопанство от 2000 евро СПО , което не е в приоритетните области, но е в планински район - то директно се получават 10 точки, и ако се увеличи стопанството с 2000 евро СПО от приоритетните области - ето ти 14 точки, което като точки е повече от двойно по-голямо стопанство в приоритетна област.

Кои сектори всъщност се стимулират с тази мярка?

Предлагам принципа с коефициентите да се прилага и за биологично производство и за планински райони. А също и да се увеличат  точките за растеж на стопанството в приоритетните области, като от растеж с 20% до растеж с 2000 евро СПО или 100% точките да варират от 4 до 10.

Това ще даде възможност наистина  с приоритет да се развиват  секторите, които в предходния програмен период бяха пренебрегвани, а също така и да се увеличи стопанството на З.П.

И ще е добре когато се пише наредба да се взема под внимание мнението на хора, които СА в съответния сегмент и поне малко да се "влезе в кожата" на съответния З.П. - в случая как живее един МАЛЪК З.П., от какво има нужда за да се развива. 

Надявам се, на сериозно обсъждане на направеното предложение.

20 април 2016 г. 11:04:03 ч.
slls

Без шанс за стопанства който имат СПО от2000 до 6000 и не са в планински район

Според мен стопанства който имат СПО от2000 до 6000 и не са в планински район нямат никакви шансове,защото при тях е на рентабилно да са минали към биологично отглеждане.Също може да помислите да включите и  райони с природни ограниченияразлични от планинските ,защото и там условията са сходни както при планинските.

20 април 2016 г. 15:18:29 ч.
berry

Регистрация на ЗП - от кога!!!

Напълно съм съгласен с мнението на perichond. Добре е и да се помисли и върху въпроса от кога датира регистрацията на земеделския производител. Нали все пак 6.3 е подмярка за работещи дребни стопанства. А безспорният начин да докажеш, че си работещ /освен разбира се 33% доказан доход от земеделие в ГДД/, е да си бил регистриран ЗП в периода, в който си добил този доход. Логично е, че щом си регистриран, си преценил, че приходът, който получаваш от земята ще е достатъчен поне за дължимите месечни осигуровки и земеделските разходи. Да не говорим, че декларацията, която подаваш в НАП след регистрацията си като ЗП е категорично императивна - там заявяваш, че ЗАПОЧВАШ ДА УПРАЖНЯВАШ дейност. Какво по-голямо доказателство от това, че през изминалата година стопанството ти наистина е било работещо, а не фантом. Каквото е вероятно на повечето пресни регистрирани производители от март-април 2016г. Благодаря!

20 април 2016 г. 15:28:46 ч.
perichond

Що е то малко земеделско стопанство и има ли шанс за развитие

Ето какъв анализ е направен на малките стопанства в самата мярка:

"Тематичната подпрограма, е 85 770, което е 23,2% от всички стопанства в България. Почти всички малки стопанства развиват дейност като физически лица или еднолични търговци, като има само 520 стопанства, които са юридически лица. От всички малки стопанства, 69,3% са с размер до 3 999 евро, а останалите 30,7% имат размер от   4 000 до 7 999 евро."

Почти 70% от стопанствата са между 2000 и 3999 евро СПО. 

Според критериите за оценка стопанствоВ ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ с 2000 евро СПО  ще получи 2000 х 0,033 =6,6 точки

Посмъртно този приоритет не му дава възможност да се класира въобще!

Господа експерти, моля да си проверите още веднъж сметките.

21 април 2016 г. 18:01:15 ч.
zlmage

Имат ли шанс "приоритетните" сектори въобще ?

   Поставени по този начин, точките давани за планински райони и биологични производства напълно обезсмислят кандидатстването на други ЗП от "приоритетните" сектори.

   Вариантите както аз ги виждам са два: или намаляване на точките за планински райони и биологични стопанства, или преименуване на мярката в нещо като "Развитие на стопанствата в планинските райони с приоритет към биологични производства", за да може да отговаря на действителната ситуация заложена в наредбата.

   Въпросът който колегата преди мен е засегнал също е много интересен, а по-точно за правото да кандидатстват на хора които са се регистрирали април месец тази година и са си платили данъците за миналата. Логично ли е да имат право на мярката, при положение че миналата година не са упражнявали дейност, от гледна точка на министерство на земеделието. Т.е. не са били регистрирани ЗП. Уж мярката не е за нови, а за вече действащи стопанства, всъщност обаче се прави точно обратното. По тази идея предлагам право да имат стопани които са били регистрирани ЗП поне от миналата стопанска година.

 

 

 

21 април 2016 г. 22:21:43 ч.
perichond

За регистрацията на З.П и санкции и за администрацията

Напълно подкрепям мнението на колегите. По отношение на изискването за дата на регистрация като З.П. ще цитирам Наредба №3 , която е писана от МЗХ.

Според Наредба №3 за регистрация на З.П.-чл.3 "На регистрация подлежат ЮЛ, ЕТ, Ф.Л. навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя,и/или осъществяват производство на земеделска продукция" Което ще рече -щом декларираш доход от земеделска дейност, значи или стопанисваш земя или произвеждаш, което значи , ЧЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ОЩЕ ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА КАНДИДАТАПО 6.3 ДА Е РЕГИСТРИРАН КАТО З.П.

Парадокса е в това, че З.П. настояват да се спазва наредба ,писана от МЗХ, а пишещите наредбата за кандидатстване по мярка 6.3  не желаят да бъде спазена!?

Не е редно да се прави "copy-paste" от наредби за големи З.П., защото спецификата на малките З.П. е различна от стопанствата на големите( все пак 2000 СПО са 2 крави!)

Бих искала да се запише в наредбата каква ще бъде санкцията и за неспазване на сроковете от администрацията, защото досега по нито една мярка никави срокове не се спазват .Времето за З.П. не е разтегливо понятие, защото има подходящо време да се сее, да цъфти и върже плод продукцията както и съответната цикличност при животновъдите.

22 април 2016 г. 18:31:43 ч.
berry

Внимание! Проектът на Наредбата предполага към няколко тълкувания.

Самата наредба сама по себе си поставя много въпроси, на които не може да се отговори еднозначно дори от компетенти консултанти. Например Раздел II, член (12), т.3 - за документите, доказващи правно основание за ползване на земетя, чрез която се генерират въпросните 33% доход от земедие от 2015г. Аз имам документ, доказващ правното ми основание да ползвам дворно място в регулация на населеното място, в което живея, но не съм го регистрирал в ОСЗ съгласно чл-37б от Закона за собствеността и ползването на ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ земи, защото земята не е земеделска. Как се тълкува това положение? Преминаваме на раздел 4, чл17, ал 1 - След сключване на договора за предоставяне на финансова помощ не се допуска промяна в бизнес плана, свързана със замяна на заложените за отглеждане животни (с изключение на подмяна/замяна на един вид дребен рогат добитък с друг вид такъв) и/или основни земеделски култури, с изключение на преминаване от един вид едногодишни култури в друг вид едногодишни/многогодишни култури и/или от един вид трайни насаждения в друг вид трайни насаждения със същия размер СПО на единица площ. Какво означава това? Че нямам право по никакъв начин да променям стопанството, с което съставлявам конкретното СПО, с което кандидатствам? И съм длъжен да го поддържам такова до края? Например към момента на кандидастване имам х-дка костилкови овощни и 3дка зеле? И съм длъжен през 5-те години да поддържам 3-дка зеленчуци със същото СПО? Може пък да имам желание тези 3дка след реализацията на зелето да заема отново с овощни, които имат даже по-висок СПО. Или пък означава, че нямам право да променям /освен категорично посочените/ култури, с които ще постигна в бъдеще 2000 СПО разрастване на стопанството? Вие пишете не се допуска промяна в бизнес плана, извинете - бизнес плана включва актуалното стопанство и това, което се прогнозира. Вие кое визирате, първото, второто или и двете?

Съжалявам за многословието, но то иде, за да покаже, че върху наредбата трябва да се помисли и да претърпи такива корекции, които да дават възможност за категорично тълкуване. Освен това кандидатите трябва да са напълно неясно с изискванията, най-малкото, за да са сигурни, че могат да ги изпълнят. Иначе са /сте/ уязвими! 

25 април 2016 г. 14:15:05 ч.
HrIvanov

Препъни камъни по подмярка 6.3

Добър ден,
Колеги, препъни камъка по подмярка 6.3 е чл.5 , ал.12 т. 3 от проекта на Наредба.

Може ли някой да ми обясни как тълкува чл.5 , ал.12 т. 3 от проекта на Наредба по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и
предприятия” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. , а именно документите доказващи правното основание за ползване на имотите, на които е
произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани
приходите/доходите в ГДД (годишна данъчна декларация) за предходната календарна
година от годината на кандидатстване, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане
на земеделските производители и чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
За чл.41, ал 2 от ЗПЗП е ясно , но за чл. 37б от ЗСПЗЗ – ще се изискват ли декларации за имоти, които не са предмет на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ ( например трайни насаждения ) ? А за имоти в регулация ?

Благодаря !

26 април 2016 г. 17:39:19 ч.
dani

Променете някои точки от наредбата!!!

Би следвало да се помисли за евентуална възможна промяна на бизнес плана. 5 годишният срок за бизнес план е доста дълъг период, в който едва ли може да се предвиди конюктурата на пазара. Бизнес средата в Бг е толкова динамична, че едва ли някой може да предвиди за 5 години да отглежда едни и същи животни или култури. Ако отглеждам кокошкш носачки и на втората година пазара от се наводни с яйца на 5 ст. внос примерно от Полша, аз трябва ли да продължавам още 4  години да съм на загуба, само и само да спазя бизнес плана си.  Нали програмата е за подпомагане и да се стабилизира малкото стопанство, но с това изискване от наредбата, аз ще трябва да затворя стопанството си и да плащам на всичко отгоре неустойки.

Би следвало тази програма да се отнася само за ЗП, които са били регистрирани през предходната стопанска година. Новорегистрираните ЗП да кандидатстват през пледващият прием.

И отново неравнопоставеност с тези планински райони. За Био-то е ясно, но точките за планинските райони са много, и няма смисъл да се кандидатсва, ако не си в такъв район.

26 април 2016 г. 22:55:40 ч.
ДИМ

ИНТРИГА

    Моите уважения към експертите изготвили проекта за наредба. Работата им е по предварително изготвена рамка и според мен са се справили много добре. Искам да направя конкретно предложение, което може да бъде прието единствено от политическото ръководство на министерството. Очевадно е, че при класиране безапелационни победители ще бъдат "планинци" , "био"  и др. подобни производители. 

С две думи, за да се внесе някакъв съзтезателне елемент, моля намалете даваните огромен брой точки на стопанствата в кавички и примерно дайте точки на участници с образование, било висше, било средно в направление земеделие или животновъдство.

 

27 април 2016 г. 15:14:29 ч.
perichond

Уточнение за двойно финансиране

Ще се смята ли за двойно финансиране закупуването на кошери и отводни по Националната пчеларска програма по отношение на :

1. Постигане на специфичните цели-т.3 "Подобрена механизация на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство - минимални разходи с левовата равностойност на 2 000 евро"- (кошерите  като оборудване) и

2. Увеличаване на СПО било с 20% или с 2000 СПО със закупени отводки по НПП.

28 април 2016 г. 11:05:21 ч.
thewalnut

друга интрига

Това че не си бил регистриран ЗП прдходната година, какво означава? Че си бил в сивата икономика и не си плащал данък са продадената продукция ли? Ако е било така, сега е момента да излязат на светло. Нормално е да кандидатстват и новорегистрирани ЗП. Все пак това нали е "Стартова" помощ. От една страна стимул за нерегистрираните ЗП да се регистрират, да увеличат дейността си, да имат правата и задълженията на ЗП.

Преди да имате претенции за приоритетите които се полагат на ЗП от необлагодетелстваните райони замислихте ли се или въобще имате ли представа какви са условията за земеделие там? И най-малката помощ за тях е от значение. 

28 април 2016 г. 12:03:44 ч.
farawei

Реплика Регистрация на ЗП - от кога!!!

Здравейте, аз не мисля, че регистриран земеделски стопанин го прави повече земеделец от не регестриран.Не виждам какво ви притеснява това, всяка година има нови хора които решават да се занимават сас земеделие защо да се дискриминират ако те наистина са земеделци,ти участваш с някакво СПО и той участва ,никаде не пише, че новорегестрираните получават предимство.

По данни 50000 отговарят по 6.3 от тях 15000 са близко до 7-8000 СПО тях как ще спрете да кандидатват разбирам ,че колкото повече изисквания толкова по-малко кандидати,защото парите са малко.Аз не мисля ,че проблема е в тазгодишните земеделци и защо смятате ,че ще има такива и да има те няма да са заплаха,апак всеки допалнителен лев влезнал хазната е добре дошал,дори бил той да е изкуствено сазданен.И само да кажа някой да не си помисли ,че не сам бил регистриран земеделец не, не е така .

Проблема идва от безумните точки които ще се дават за планински район.

Защото,няма никаква равнопоставеност между проектите,само в Смолян са 3-4 хиляди които имат по 4-5 крави и 10-15 дка картофи които ги изстрелват автоматично над заветните 28 точки който би получил земеделеца роден в непланински район.Това е все едно,боксьор от тежка категория да излезе на ринга срещу боксьор от лека,мисля ,че е ясно кой ще спечели преди мача да е започнал.Нищо против нямам планинарите,но така саздадените бонуси ми навяват мисли,че някои крагове имат голямо лоби в експертите които правят наредбата и дарпат чергата кам свои хора.

Аз предлагам да се разделят проектите по области и всяка област да си има свой ранкинг.

Така ще баде най честно и ще има еднакво развитие в страната, и да не се стига до преименуване на мярката както колегата е писал по горе в коментарите.

 

 

28 април 2016 г. 12:35:39 ч.
berry

Отново за регистрацията на ЗП

6.3 въобще не е стартова помощ. Ако беше такава нямаше да търсят 33%доход от земеделие. Убеден съм в това, че регистрацията като ЗП дава повече права, отколкото задължения. 

Perichond го каза изключително ясно и точно. Цитирам: Според Наредба №3 за регистрация на З.П.-чл.3 "На регистрация подлежат ЮЛ, ЕТ, Ф.Л. навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя,и/или осъществяват производство на земеделска продукция" Което ще рече -щом декларираш доход от земеделска дейност, значи или стопанисваш земя или произвеждаш, което значи , ЧЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ОЩЕ ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА КАНДИДАТАПО 6.3 ДА Е РЕГИСТРИРАН КАТО З.П.

Парадокса е в това, че З.П. настояват да се спазва наредба ,писана от МЗХ, а пишещите наредбата за кандидатстване по мярка 6.3  не желаят да бъде спазена!?

28 април 2016 г. 15:24:39 ч.
info@bakep.org

Коментари по проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки

чл.5, ал.12, т. 3 Документи доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД (годишна данъчна декларация) за предходната календарна година от годината на кандидатстване, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Изискването за спазване на чл.37б от ЗПЗП ограничава земеделските стопани, които са наели земя след 31.07.2015 г. /от Държавния поземлен фонд, Общинския поземлен фонд, физически лица/, извършвали са земеделска дейност и са генерирали приходи за предходната година, тъй като няма как да са подали декларация в указания срок. В същото време за животновъдните обекти  се взема предвид цялата календарна година.

От друга страна това изискване важи само за земеделските земи.

И следователно ако си отглеждал земеделски култури в дворни места и имоти в урбанизирана територия и си генерирал приходи би следвало да ти ги признаят за доход от земеделска дейност.

Налице е несправедливост/неравнопоставеност между стопаните, генерирали доходи от култури отглеждани на земеделска земя и тези, генерирали доходи от земя в урбанизирана територия.

 

 

чл.5, ал.12, т. 4 За приходи сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект валидно за предходната календарна година от годината на кандидатстване.

 

Ако се отглеждат до 250 броя кокошки-носачки не се регистрира животновъден обект.

Би следвало да се проверява в системата на ветеринарите дали земеделският стопанин е имал животни на негово име, а не животновъден обект, защото има случаи, в които стопанинът отглежда животни, но животновъдният обект е на друго лице.

 

 

От Приложение №7 към чл. 19, ал. 1, т.1 е видно, че от приоритетите отпадат птиците като група. Ако има проблеми с пъдпъдъците, не е редно цялата група да се премахва. Какво става с пуйките, кокошките, щраусите, гъските и патиците?

Ако има проблеми със зайци и пъдпъдъци нека има по–строг контрол, но има хора които си отглеждат животните съвестно. Стопанствата с тези животни обречени ли са?

 

 

В „Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства”

 

За Млечни крави и биволици за бр. Показател за СПО (лв./дка; лв./глава) - 2 076 лв.

За  Крави от месодайни породи за бр. Показател за СПО (лв./дка; лв./глава) - 386 лв.

За сравнение

Зайкини —майки за бр. Показател за СПО (лв./дка; лв./глава) - 293  лв. почти колкото една крава от месодайни породи.

 

Колко голяма е разликата в отглеждането на млечна и месодайна крава, че е толкова голяма разликата в СПО?

 

В планинските райони броят на отглежданите животни варира в границите между 3 и 6-7 говеда. Предходната година се ограничиха малките стопанства, като можеха да декларират субсидии по следния начин: имаха право да декларират над 5 бр. крави за месо и над 10 бр. крави за мляко. Така всички малки стопанства, за да получат субсидия, декларираха кравите като месодайни. Продават мляко без документи. И тези стопанства и млекопреработвателите са в сивия сектор с тези количества, които не са малко.

На практика тези стопанства са извън обхвата на подпомагане по подмярка 6.3. 

29 април 2016 г. 09:11:15 ч.
mnaumov

планинска мярка 6.3

Предлагам за да е сигурно, че никой друг няма да се класира, за планинските райони да се дават 20 точки.

А иначе, редно е на планинските райони да им се даде предимство, спор няма, но не да реже през кръста всички останали, все едно извън планинските райони нещата се случват от самосебе си.

Още по правилно е за определени дейности, които са характерни за планинските райони, наистина да се стимулират с повече точки, а не да се създават изкуствени стопанства, които да печелят.