Обществени консултации

Проект на Наредба за ИД на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

С проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 се цели следното:

 1. Извършване на демаркация по отношение на финансирането на дейностите с Оперативна програма „Региони в растеж“ за периода 2014 - 2020 г. за териториите на градовете Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич. Демаркацията е необходима с оглед недопускане на двойно финансиране на дейности.
 2. Дефиниране на максималния размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР в съответствие с покана за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.
 3. Отмяна на изискването община/и от територията или от част от територията на действие на МИГ да не може/могат да членува/т в колективния върховен или колективния управителен орган на друга регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел МИГ на същата територия.
 4. Привеждане в съответствие на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. с изискванията на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
 5. Синхронизиране на изискванията за административно съответствие и допустимост на МИГ, представителите на органи на МИГ, бенефициентите, външните експерти-оценители и служителите на МИГ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (L ОВ, бр. 286 от 2015 г.), в сила от 1 януари 2016 г.
 6. Включване на изискване външните експерти се избират по условията и реда на чл. 204 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 г.
 7. Въвеждане на изискване служител на МИГ да не е общински съветник, кмет, заместник - кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице, освен ако не е в отпуск с оглед намаляване на възможността за възникване на конфликт на интереси и подобряване на ефективността на дейността на МИГ.
 8. Включване на изискване за обективност на критериите за оценка на проектите към стратегиите за ВОМР. Съгласно чл. 34, пар. 3, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 декември 2013 г. „Задачите на местните групи за действие включват …определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и обективни критерии за подбор на операции, които избягват конфликта на интереси…“. В този смисъл е необходимо в рамките на проверката за административно съответствие и допустимост при избор на стратегии за ВОМР, които да получат финансова помощ по подмярка 19.2 от ПРСР 2014-2020 г. да се проверява обективността на критериите за оценка.
 9. Привеждане в съответствие на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. по отношение на споразумението за партньорство относно изискването в стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР, предвиждащи инвестиции в държавна или инфраструктура за здравеопазване.
 10. Извършване на демаркация по отношение на финансирането на дейностите с подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Въвеждането на демаркационното изискване е пропорционално демаркация по отношение на финансирането на дейностите с подмярка 7.6 в проекта на наредбата за прилагане на подмярката.
 11. Разписване на ред за определяне на бюджет за съответния период на прием на всяка от програмите. Промяната се налага предвид закъснението в приемането на акт на Министерския съвет за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода ВОМР за периода 2014-2020 г.
 12. Привеждане в съответствие на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. със Закона за обществени поръчки, обн. в ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г.
 13. Добавяне на условие за допустимост на заявление за одобрение „Избраните мерки в стратегията за ВОМР да съответстват на идентифицираните нужди в изготвените при подготовката проучвания и анализи на територията“ с цел подобряване на оценката на стратегиите за ВОМР;
 14. Привеждане в съответствие на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. с условия за допустимост в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 15. Намаляване на административната тежест при подаване на заявление за промяна на договор за изпълнение на стратегия за ВОМР, когато договорът за изпълнение на стратегия за ВОМР се променя едностранно от УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. въз основа на заявление от МИГ и в случаите на едностранно писмено уведомление от МИГ до всички страни по договора.
 16. Прецизиране на процедурата за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.

Първоначално за оперативни програми „Околна среда“ и „Морско дело и рибарство“ беше определен различен ред за подбор на проекти към стратегия за ВОМР. С предложеното изменение дерогацията се отменя.

 1. Прецизиране на дефинициите за „представител на неправителствения сектор“, представител на публичния сектор“ и „представител на стопанския сектор“, включително и по отношение на участието на общинските съветници в колективния управителен орган на МИГ.
 2. Въвеждане на определение за иновативност на стратегия за ВОМР във връзка с необходимостта на обективна оценка на стратегиите за ВОМР.
 3. Въвеждане на определение за опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР във връзка с необходимостта на обективна оценка на стратегиите за ВОМР.
 4. Въвеждане на определение за административен капацитет на кандидата във връзка с необходимостта на обективна оценка на стратегиите за ВОМР.
 5. Синхронизиране на терминологията в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. във връзка с констатирани неточности и добавяне на уточняващи текстове.
 6. Извършване на корекции, във връзка с констатирани технически и правописни грешки.
 7. Синхронизиране на препратките в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. във връзка с направените изменения в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.
 8. Прецизиране на максималния обем на стратегиите за ВОМР във връзка с необходимостта на обективна оценка на стратегиите за ВОМР.
 9. Прецизиране, че регистрирана по реда на чл. 33 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел МИГ е допустим кандидат, ако към момента на подаване на заявлението за одобрение представи доказателства, че е в процес на преобразуване в сдружение.


Дата на откриване: 20.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари