Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” има за цел подпомагане процеса на сформиране на публично-частно партньорство на допустимите за подпомагане територии, подкрепа за придобиване на умения и създаването на капацитет за функциониране на местни инициативни групи (МИГ), обучение и популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие” сред заинтересованите страни с цел разработване и последващо прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), подкрепа за съхраняване и популяризиране на местната идентичност. Подпомагат се дейности, които допринасят за постигане на целите на подмярката.

Подмярка 19.1 се прилага на териториален принцип на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места, които са част от общини от селските и рибарските райони и териториите със специфични характеристики, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на Република България. Финансиране от ЕЗФРСР по мярката се предоставя само за дейности, осъществявани от местни партньорства или МИГ на територията на селски райони.

С проекта на наредба се цели синхронизиране на изискванията за административно съответствие и допустимост на бенефициентите в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (L ОВ, бр. 286 от 2015 г.), в сила от 1 януари 2016 г. С влизането в сила на регламента се поставят нови изисквания към кандидатите и бенефициентите по подмярката, като при наличие на пречка, МЗХ или ДФЗ – РА следва да го отстрани, респективно да откаже предоставяне на финансова помощ. Въвеждат се давностни срокове по отношение на периода, в който лицата  могат да бъдат отстранявани, както и възможност за доказване на надеждност чрез представяне на подходящи доказателства, че лицето на се намира в положение, налагащо отстраняване или отказ от предостаявне на финансова помощ.

Предлаганите изменения и допълнения няма да се прилагат по отношение на вече подадените заявления по двете покани за изразяване на интерес, а само по отношение на бъдещи факти и правоотношения.

С проекта на наредба се правят някои уточнения, свързани с изпълнението на проектите, например че те приключват не само с изтичане на срока по договора, но и с подаване на заявление за одобрение на МИГ и на стратегия за ВОМР по реда на Наредба № 22 от 2015 г.

Премахва се изискването на общината/общините да не членуват в повече от една регистрирана МИГ или местно партньорство на териоторията на подпомагане, тъй като то създава пречки пред местните инициативни групи в процеса на изпълнение на договорите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” и възпрепятстват МИГ при кандидатстването им за финансиране на стратегии за водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 от ПРСР 2014 - 2020 г. Отпада и изискването заявленията за промяна на договорите по подмярка 19.1 да бъдат подавани за одобрение от МЗХ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока за изпълнение на дейностите, когато промяната касае промяна на координатора или офиса за изпълнение на дейностите по проекта, както и на обстоятелство, подлежащо на вписване по чл. 18, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

С промените в Наредба № 16 от 2015 г. се задължават бенефициентите да осигурят публичност на дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г.


Дата на откриване: 20.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари