Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Пр

Финансовата помощ по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. се предоставя само на МИГ, които имат сключен договор за изпълнение на стратегия за ВОМР.

Подмярката има за цел обезпечаване на МИГ с необходимия финансов ресурс за ефективното изпълнение на стратегии за ВОМР и тяхното популяризиране, както и повишаване на информираността на населението относно подхода ВОМР и насърчаване на активното му участие в процеса на прилагане на стратегиите.

В Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. са уредени условията и реда за прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., в това число: финансовите условия за предоставяне на помощта, допустимите и недопустимите разходи за местните инициативни групи (МИГ), реда за одобряване на финансовата помощ и на планираните от МИГ дейности и разходи, условията, отнасящи се до изпълнение на дейността на МИГ, както и условията и реда за изплащане на финансовата помощ.

След обнародване на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. в Държавен вестник се установи необходимост от някои промени в нея, което налага и нейното изменение и допълнение.

Основните предложения за изменение и допълнение са следните:

  1. Към допустимите разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери се добавя и възможност за обучение на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми. Допълнението е във връзка с текст от ПРСР 2014 – 2020 г., според който по подмярка 19.4 е необходимо да се насърчават действия за повишаване информираността за подхода ВОМР сред всички граждани на местните общности, да се работи за увеличаване на уменията на по-широк кръг местни лидери за изпълнение на стратегии и проекти, както и да се насочват усилия и ресурси за информиране и консултиране на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми.;
  2. Отстранява се противоречие в чл. 12, ал. 5, като се заличава второ изречение, поради несъобразяване с устаонвуеното в ал. 4 правило;
  3. Извършват се промени в текста и приложенията във връзка с Регламент 1929/2015 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и в частност с изискванията към кандидатите за финансова помощ, като се заличат две приложения декларации. На тяхно място с избягване на противоречие в текстовете се включва като изискуема съответната декларация, приложение към Наредба № 22 от 2015 г.;
  4. Дава се възможност на ДФЗ - РА да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато установи несъответствие не само с условията за допустимост, но и с условията, при които е извършена оценка по критериите за избор, определени в Наредба № 22 от 2015 г. Промяната е свързана с недопускане на възможността за одобрените МИГ да променят условията, на които са отговаряли и въз основа на които са получили определен брой точки, дали им възможност да получат одобрение в резултат на класирането в конкуренция с останалите кандидати;
  5. Прецизира се препращане към разпоредба, отнасяща се до публикуване на информация в профила на купувача във връзка с влизане в сила на новия Закон за обществените поръчки, като влизането в сила на тази промяна се съобразява с влизането в сила на закона .


Дата на откриване: 20.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари