Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване

Необходимостта от изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване е продиктувана от обективните изисквания и практическото прилагане на разпоредбите в хода на многогодишното осъществяване на регламентираните дейности по създаването и функционирането на сдруженията за напояване.

Предлаганите изменения и допълнения осигуряват законовото регламентиране на по-ясна и по-точно диференцирана процедура във връзка с учредяването на сдруженията за напояване.

Специално внимание в законопроекта е отделено на разпоредбите относно броя на учредителите на сдружението. То е намалено от 50 на сто на 30 на сто от собствениците и ползвателите. Това е породено от обстоятелството, че поради голямата раздробеност на земеделската земя и свързаните с това голям брой собственици и наследници се затруднява нормалната организация и провеждането на учредителните събрания.

Изискването на кворум за редовност на учредителното събрание по сега действащата разпоредба е прекалено високо и води до изключително затрудняване на процедурата по учредяване. Издирването на наследници на починали собственици с цел установяване пълния брой на собствениците, както и осигуряването на присъствие /или пълномощно/ на 50 на сто от тях за учредително събрание, е трудно, бавно, а в много случаи – невъзможно, тъй като много голяма част живеят в други населени места, или на неизвестен адрес, или дори въобще не са в страната, или пък не проявяват никакъв интерес към начинанието.

Сдружението за напояване се учредява с цел подобряване условията за напояване, а в голяма част от случаите и за възстановяване на разрушени съоръжения за напояване на съответната  територията. Това в никакъв случай не може да носи вреда на никого от собствениците на земи, напротив, подобрява качествата на земята и нейната продуктивност. От това следва, че с учредяването му, без да е искано съгласието на 50 на сто от собствениците не се нарушават ничии права, още повече, че сдружението е “отворена структура” – съгласно устава то е длъжно да приема за членове всички собственици, или ползватели на територията му, изразили желание за това след неговото учредяване.

В изпълнение на Приложение № 3 „Преглед на изпълнението на приложимите тематични предварителни условия за Европейските структурни фондове 2014-2020г., които не са изпълнени или са частично изпълнени към момента” от Решение № 116 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение и допълнение на Решение № 668 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г., изменено и допълнено с Решение № 102 на Министерски съвет от 2013 г. и Решение № 597 на Министерски съвет от 2013 г., е необходимо да бъде изготвен законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване, регламентиращ извършването на услугата „Доставяне на вода за напояване” и определянето на нейната цена, посредством Методика, приета от Министерския съвет.

Следва да се има предвид също, че в Предварително условие 5.2. „Воден сектор” от Приложение V на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета е посочено - „наличие на политика за формиране на цени на водата, която гарантира адекватен принос на различните приложения на водата за възстановяването на разходите за водни услуги”.

Това условие фигурира като неизпълнен критерий, тъй като в секторите, подкрепени от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Република България е следвало да осигури принос на различните потребители на вода към възстановяването на разходи за водни услуги в съответствие с чл. 192,    ал. 2, т. 2, чл. 192а, ал. 1, т. 1, чл. 192б и 192в, ал. 2 от Закона водите.

Следва да се има предвид и Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, наричано по - нататък „Споразумението“, ратифицирано със закон, приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. обн. в ДВ, бр. 59 от 2014 г. Същото е обнародвано в „Държавен вестник“ в бр. 68 от 15 август 2014 г.

В изпълнение на т.1.2.5. буква „б“ от Компонент I на Приложение I от цитираното Споразумение е изготвено предложение за методология за определяне на водната тарифа за напояване в съответствие с изискванията за възстановяване на разходите за водните услуги и принципите на ценообразуване, както следва и от Рамковата директива за водите на ЕС и съответните ръководни документи. Утвърждаването на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за напояване е предвидено през октомври 2016 г.

С оглед гореизложеното, е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване, който създава правно основание за приемането на Методика за определяне на цената на услугата „водоподаване за напояване”.

 

 


Дата на откриване: 21.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 4.5.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 май 2016 г. 17:33:06 ч.
Национален съюз на водоползвателите

Национален съюз на водоползвателите

Становище на Сдружение „Национален съюз на водоползвателите”, относно проект на ЗИД на ЗСН

Национален съюз на водоползвателите изразява своето становище относно предвидените промени в действащия ЗСН, а именно:

-          По § 2 на проекта на ЗИД – изразяваме своето несъгласие относно заличаването на думите „подпомагат и” в чл. 5, ал. 1 от ЗСН. Настояваме това предложение да бъде премахнато, тъй като Сдруженията за напояване извършват дейност в обществен интерес и би следвало да се подпомагат от страна на държавата.

-          По § 9 на проекта на ЗИД – изразяваме своето несъгласие с изменението на текста в чл. 19, ал. 1  преди т. 1: „(1) Надзорният орган предоставя по писмено искане на сдружението:”, с което се премахва безвъзмездното предоставяне на графична и текстова информация и настояваме графичната и текстова информация да бъде предоставяна безвъзмездно на Сдруженията за напояване. По т. 2 изразяваме несъгласие с ограничението информацията относно земеделските земи да бъде само писмена и настояваме да бъде предоставяна и графична информация за земеделските земи. Предлагаме предвидените изменение в § 9 да отпаднат и чл. 19 от ЗСН да остане без промяна, във вида, в който е в момента.

-          По § 14 на проекта на ЗИД – изразяваме своето несъгласие с отпадането на думата „Преференции” от заглавието на глава пета. Поради естеството на дейността си, която е в обществен интерес, Сдруженията за напояване би следвало да ползват преференции.

-          По § 15 от проекта на ЗИД – изразяваме несъгласие с отпадането на безвъзмездното право на ползване на хидромелиоративна инфраструктура. Поради факта, че Сдруженията за напояване предоставят услуги от общ икономически интерес, те би следвало да бъдат компенсирани от страна на държавата за предоставянето на тези услуги. Такава компенсация е придобиването на безвъзмездни права върху хидромелиоративната инфраструктура и ние настояваме тези права да бъдат запазени. Изразяваваме несъгласието си с отпадането на (4) на чл. 47 от ЗСН, а именно придобиването на безвъзмездно право на собственост върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура.

-          По § 16  от проекта на ЗИД – Категорично сме против отменянето на този член и настояваме той да бъде запазен.

-          По § 17 от проекта на ЗИД - Категорично сме против отменянето на този член и настояваме той да бъде запазен.

-          По § 18 от проекта на ЗИД – НСВ е против заличаването на изречение второ в чл. 53 от ЗСН.

-         По § 20 от проекта на ЗИД – Не сме съгласни с отменянето на чл. 56 и настояваме той да бъде запазен.