Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение ще доведат до:

  • оптимизиране на организацията на процеса на обучение в системата за професионално образование и обучение;
  • осигуряване функционирането на професионалните колежи съобразно новата нормативна уредба;
  • разширяване на възможностите за професионално образование и обучение за ученици и лица, навършили 16 години, чрез въвеждане на нови входящи и изходящи образователни и квалификационни равнища;
  • повишаване качеството на професионалното образование и обучение посредством промяна  на съотношението между теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в. т.ч. и на практиката в реална работна среда.


Дата на откриване: 22.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.5.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 май 2016 г. 13:22:40 ч.
praksi

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

От така представеният 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение и в частта § 44. В глава пета се създава чл. 40а: „Полагане на печат с изображение на държавния герб",  

"(5) Печатът с изображение на държавния герб върху документите, издавани от центровете за професионално обучение се полага в Националната агенция за професионално образование и обучение при условия и по ред, определени в правилника за дейността й."

Като Председател на център за професионално обучение изказвам своето мнение по отношение на цитираната проекто-промяна за неуместна и възпрепятстваща дейността на центъра относно:
Неизяснената процедура по поставяне на държавния печат с герба на документи с фабрична номерация и документи издавани от центрове за професионална квалификация.
От своя страна тази процедура ще изисква промяна на правилника за дейността на центъра, както и промяна в срока за издаване на цитираните документи определени в същия. Предвид на сроковете за издаване и връчване на документи на завършили обучаващи се, по обучения заявени от работодател или по определена програма /до 10 работни дни/, тези срокове не биха могли да се спазят и това би породило не спазване на определени клаузи в подписан договор, което води до налагане на санкции за сметка на обучаващата организация.
Във връзка с гореизложеното предлагам да се даде възможност на ръководителите на центрове за професионално обучение за по-обстойно обсъждане на въпроса.
 
 
 

 

05 май 2016 г. 13:50:49 ч.
Даниела Апостолова

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

От така представеният 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение и в частност § 44. В глава пета се създава чл. 40а: „Полагане на печат с изображение на държавния герб",  

(5) Печатът с изображение на държавния герб върху документите, издавани от центровете за професионално обучение се полага в Националната агенция за професионално образование и обучение при условия и по ред, определени в правилника за дейността й.

5.Създава се т.15:

„15.полага печат с изображението на държавния герб върху документите, издавани от центровете за професионално обучение”

Като Директор на център за професионално обучение изказвам своето мнение по отношение на цитираната проектно промяна:

Процедурата по поставянето на държавния печат на документи с фабрична номерация и документи, издавани от  центровете за професионална квалификация е неясна.

Според мен така предложената промяна ще предизвика хаос и невъзможност за спазване на сроковете за издаване на документацията на завършилите обучаеми, а това би довело до неспазване на сроковете по подписаните договори

Моето предложение е да има преходен период, за да има възможност за реално обсъждане на горецитираната предложена промяна, при която да се обсъдят техническите и технологични параметри.