Обществени консултации

Проект на Постановление за отмяна на Постановление № 260 на МС от 2003 г. за определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на Р България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни операции

С ПМС № 260 от 2003 г. Министерският съвет е регламентирал средствата, които получават военнослужещите за времето на службата си във военните контингенти на Република България в следните операции:
 
1. В операцията на многонационалните Сили за стабилизиране в Босна и Херцеговина и в операцията на международните сили за сигурност в Косово по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО и в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина.
2. Операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан.
3. Операцията „Стабилизиране и възстановяване" под командването на Многонационалните съвместни оперативни сили в Република Ирак.
4. Операцията на НАТО в Средиземно море "Актив Индевър" /за зачислените в екипажите на кораби от Военноморските сили на Република България/.
 
В чл. 5 на същото постановление са регламентирани средствата, които  получават гражданските лица за времето на участието си в операции и мисии на международни организации.
Направеното предложение за отмяна на Постановление № 260 на Министерски съвет от 2003 г. има за основание следното:
 
В постановлението се регламентират възнаграждения, които са уредени или следва да се уредят в нормативен акт. По отношение на основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното военно звание, както и за допълнителното възнаграждение за продължителна служба, следва да се отбележи, че те са регламентирани с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съответно в чл. 212 и чл. 213. По отношение на допълнителното възнаграждение, изплащано на участващите в операции и мисии извън територията на страната за изпълнение на военна служба в зона на непосредствен риск, условията, редът и неговият размер са определени в Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г., издадена от министъра на отбраната в изпълнение на разпоредбата на чл. 214, ал. 2 във връзка с чл. 214, ал.1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 
Следва да се има предвид, че някои от операциите, посочени в постановлението, а именно операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан, операцията на многонационалните Сили за стабилизиране в Босна и Херцеговина, както и
 
Операцията „Стабилизиране и възстановяване" под командването на Многонационалните съвместни оперативни сили в Република Ирак вече са приключили. В операциите, които продължават, няма и не се предвижда да участват граждански лица, което предполага отмяна на чл. 5 от същото постановление. 
 
Допълнителен аргумент в посока направеното предложение е и фактът, че към момента не са налице правните основания, въз основа на които е издадено Постановление № 260 на Министерски съвет от 2003 г.
 
Същевременно за операциите, които продължават, би следвало в актовете на Министерски съвет, с които се разрешава участието на български военнослужещи в съответна операция, да се регламентират командировъчните дневни пари, които да получават военнослужещите в съответствие с присвоеното им военно звание, за срока на участието им в операцията извън територията на страната. Предвид изложеното, е подготвен и проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на решения на Министерски съвет.
 
В бъдеще, в акта на Министерския съвет, с който се разрешава участие в съответна нова операция или мисия, в частта, регламентираща получаваните финансови средства, би следвало да се посочва единствено размерът на полагащите се командировъчни средства.
 
Проектът на постановление и проектът на решение няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
 
С проекта на постановление и с проекта на решение не се транспонират актове на Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствието с европейското право.


Дата на откриване: 25.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари