Обществени консултации

Проект на Закон за храните

Действащият Закон за храните концептуално е разработен и приет преди присъединяването на Р България към Европейския съюз съдържа текстове, касаещи предприсъединителния период и нерелевантна на днешните реалности законова база, изменяна многократно, което от своя страна води до затруднения при прилагане на закона, както от бизнес операторите, така и от органите на официалния контрол.

Нужна е принципно нова философия и архитектура, която да съответства на европейските принципи за високо ниво на защита на здравето на човека и потребителските интереси по отношение на храните, чрез прилагане на интегриран подход за контрол на цялата хранителна верига по отношение на безопасността и качеството на храните.

С настоящия проект се цели опростяване на правната рамка, законодателството ще бъде рационализирано и приведено в пълно съответствие с правото на Европейския съюз, ще бъдат идентифицирани и премахнати несъответствията и ненужните повторения между националното и европейското законодателство, а противоречивите правила ще бъдат коригирани.

В новия закон се регламентирани общите и специфичните изисквания към храните, които се пускат на пазара и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор: определяне на условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни, регистрацията на транспортните средства за превоз на храни от неживотински произход, определяне на процедури за регистрация/одобрение на обекти за производство и търговия с храни, условията и реда за пускане на пазара в Република България за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки, изисквания при търговията с храни от разстояние. Създава се национален съвет по храните, който ще е постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор храни, с включени представители на всички заинтересовани страни.

С проекта се определят компетентните органи на национално ниво и условията за осъществяване на официален контрол върху храните - Българска агенция по безопасност на храните и Регионалните здравни инспекции към Министерство на здравеопазването (само за минерални и изворни води). Така ще се гарантира прилагането на унифицирани процедури при осъществяване на официален контрол върху храните и ще се постигне осъществяване на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство в областта.

Проектът предвижда въвеждане на процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни.

С проекта ще се определят се условията за въвеждане в Европейския съюз и износ на храни.

В проекта се предвижда повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на законодателството по безопасност на храните, с цел повишаване ефективността на контрола на изпълнението им. Практиката на контролиращия орган в момента показва, че размерът на налаганите санкции върху производителите и търговците на храни не е достатъчен поради степента на опасност, която се създава при извършване на съответното нарушение. Това води до потенциална и реална опасност за живота и здравето на хората. Действащите в момента санкции са въведени за първи път през 1999 г., след което няколкократно изменяни през годините, но размерът им не е съразмерен с опасността, до която води съответното нарушение.

Съгласно европейското законодателство, санкциите налагани от компетентния орган при неспазване на нормативните изисквания трябва да бъдат ефективни, съответни на нарушението и да имат възпиращ ефект. С цел да се избегнат ситуации, водещи до застрашаване живота и здравето на населението се налага увеличаване на административните санкции.

С реализирането на настоящия законопроект ще бъдат постигнати следните резултати :

·                      опростяване на правната рамка;

·                      пълно съответствие със законодателството на Европейския съюз;

·                      гарантиране прилагането на унифицирани процедури и постигне осъществяването на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство по цялата хранителна верига.

С постигането на посочените резултати ще се повиши ефективността на официалния контрол върху безопасността на храните и повишаване сигурността за потребителите.


Дата на откриване: 26.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари