Обществени консултации

Постановление за определяне на правила за координация между УО на програмите и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 г.

Постановлението е изготвено на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С него се урежда координацията във връзка с разработването и изпълнението на стратегии за ВОМР, както и подбора и изпълнението на проекти по стратегиите. Тъй като подходът ще получава подкрепа от седем от програмите, прилагани в България за периода 2014-2020 г., беше необходимо да се определят ясни условия за осъществяването на координацията между управляващите органи на участващите във финансирането програми и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи. С постановлението се определя обхватът на териториите, на които ще се прилага подхода, източниците на финансиране, размерът на публичния принос, функциите на всеки управляващ орган, приемът, оценката и изпълнението на стратегиите, редът за подбор на проекти към самите стратегии, както и комуникацията и обменът на информация между всички заинтересовани страни.


Дата на откриване: 26.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 10.5.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 май 2016 г. 15:38:13 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

Във връзка с публикувания проект на горепосоченото Постановление, представям на Вашето внимание становище и предложения от Българската асоциация на консултантите по европейски проекти:

1.       Предложенията проект на Постановление съдържа редица разпоредби, които вече са включени в Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., като например:

-          процес и координация за избор на стратегии

-          подбор на проекти към стратегия за ВОМР

2.       Чл. 4, ал. 5 „Подходът  (за ВОМР) не се прилага за населени места, за дейности подпомагани по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” от Оперативна програма „Региони в растеж”.

Съгласно предложения текст, би следвало подходът да се прилага за населени места, подпомагани от приоритетна ос 1 на ОПРР за дейности извън предвидените за финансиране по ПО 1 на ОПРР, т.е. в тези населени места да се прилага финансиране чрез ВОМР от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и останалите програми, включени в подхода ВОМР. Препоръчваме подходът да се прилага в градовете, финансирани по ПО 1 на ОПРР от всички програми, включени в подхода ВОМР, със следните аргументи:

-          не е налице никакъв риск от припокриване и дублиране на дейности, финансирани от ОПИК, ОПРЧР, ОПНОИР и ПО 1 на ОПРР.

-          потенциалът за прилагане на ВОМР в градовете от селски райони, попадащи в обхвата на ПО 1 на ОПРР, е съществен и структуроопределящ за социално-икономическото развитие на тези райони. Жизнеспособните малки и средни предприятия и организации, които биха участвали в подхода ВОМР чрез ОПИК и ОПРЧР например, като правило развиват дейност именно в градовете (общинските центрове), а не в селата. Не е обосновано и целесъобразно да се изключва тази група бенефициенти от достъп до програмите чрез ВОМР, при положение че те имат достъп до тези програми на национално ниво (извън подхода ВОМР).

-          прилагането на стратегия за МИГ, особено основана на многофондово финансиране, следва да бъде целесъобразно и действително полезно за местното икономическо развитие. Ограничаването на достъпа до финансиране чрез ВОМР за определени групи бенефициенти ще застраши постигането на целите на стратегиите и на подхода ВОМР като цяло.

Във връзка с предложението ни е необходима и промяна в Чл. 5., ал. 7 на Наредба № 22 от 14.12.2015, която следва да отпадне :“Териториите на градовете по ал. 6, попадащи на територията на селски район, са допустими за подпомагане по ВОМР като част от територия на местна инициативна група (МИГ) само от ЕЗФРСР.“

 

10 май 2016 г. 15:38:56 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

3.       текстът в чл. 9, т. 3 от Постановлението Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план на една стратегия за ВОМР от Оперативна програма „Региони в растеж” е в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро“  би следвало да отпадне, тъй като ОПРР не участва в подхода ВОМР.

4.       Чл. 11 предвижда отговорен управляващ орган за прилагане на подхода ВОМР да е УО на ПРСР. В същото време, ролята и правомощията на отговорният управляващ орган спрямо останалите управляващи органи не са описани детайлно, което генерира и ще продължи да генерира проблеми с прилагането на подхода за ВОМР, свързани с:

a.       необоснован отказ от участие в подхода ВОМР от страна на УО на ОПНОИР, който  противоречи на Споразумението за партньорство и на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

b.      ненавременна подготовка на указанията за изготвяне на стратегиите за ВОМР от страна на ОПИК, ОПРЧР и ОПОС и липса на съществени елементи от указанията (напр. критерии за подбор на проекти)

c.       отказ на съдействие на отделни Местни инициативни група от страна на останалите Управляващи органи в процеса на изготвяне на стратегиите (чрез обучения, консултации, присъствие на работни срещи и обществени обсъждания и др.)

Изброените проблеми имат съществено значение за подготовката на първите стратегии за ВОМР, които следва да се представят за одобрение до 31 май 2016.

В тази връзка Постановлението следва да определи ясен механизъм за вземане на решения и контрол над изпълнението на взетите решения (като качество, срокове и др.), като определи контролни и санкционни механизми, които да се прилагат от УО на ПРСР или от ЦКЗ.

 

10 май 2016 г. 15:39:24 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

5.       Чл. 12 предвижда създаване на Комитет за координация на ВОМР, с членове - представители на всички програми, участващи в изпълнението на ВОМР, Държавен фонд „Земеделие”, Икономическия и социален съвет, Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите, Националното сдружение на общините в Република България и по един представител на сдруженията на МИГ и на МИРГ.

Настояваме в състава на Комитета за координация на ВОМР да се включат като членове с право на глас представители на социално-икономическите партньори (неправителствен сектор), каквато е практиката при всички Комитети за наблюдение на Оперативни програми и ПРСР, със съответната процедура за подбор на представители на заинтересованите страни. Предложението произтича и от факта, че ВОМР подхода е основан на партньорство между публичния, неправителствения и стопанския сектор и те трябва да имат адекватна представителност в Комитета за координация на ВОМР.

6.       Съгласно Чл. 13. (1) УО на програмите по чл. 1, ал. 1, както и МИГ/МИРГ и бенефициентите въвеждат информация съобразно своите отговорности в (ИСУН). От текста не става ясно каква точно информация следва да се въвежда от УО и от МИГ в ИСУН – напр. кои параметри на финансираните проекти, финансово изпълнение на стратегиите и др.

7.       Съгласно Чл. 14. (1) Разяснения на въпроси, свързани с изисквания при подготовката на стратегии за ВОМР и изисквания към изпълнението на подхода се публикуват на интернет страницата на ПРСР и Единния информационен портал за фондовете от ЕС, (2) Когато въпросът е от компетентността на друг УО на програма по чл. 1, ал. 1, УО на ПРСР предварително изисква писмено разяснение по поставените въпроси.

Подкрепяме подхода въпросите и отговорите, свързани си с изискванията при подготовката на стратегии за ВОМР да се публикуват на сайта на ПРСР и на информационния портал за фондовете от ЕС. Препоръчваме в текста да се поясни дали въпросите следва да се адресират само до УО на ПРСР и той по служебен път осигурява отговорите от останалите УО, прилагащи ВОМР.

8.       Съгласно чл. 15. (1) Управляващите органи на програмите по чл. 1, ал.1 публикуват на своята интернет страница в самостоятелна рубрика информация и документи, свързани с изпълнението на подхода ВОМР. Препоръчително е да се поясни каква информация и документи се публикуват, както и да се публикува задължително договора между УО на съответната програма и бенефициенти по проекти по подхода ВОМР, на възможно най-ранен етап (при стартирането на процедура за прием на проекти, с цел договорът да стане част от процедурата).

 

10 май 2016 г. 15:39:54 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

9.       Чл. 19 и 20 предвиждат Управляващите органи да оказват съдействие на МИГ/МИРГ за подготовка на стратегии за ВОМР, както и да предоставят експерти за осъществяване на информационни дейности и обучение. Следва да се уточни дали Управляващите органи се задължават да съдействат при всяко искане от страна на МИГ/МИРГ, какъв е редът за изискване на съдействие и как ще се предотврати евентуалния отказ от страна на УО (каквито са налични при подготовката на настоящите стратегии със срок 31 май 2016 г.). Този въпрос също би следвало да подлежи на контрол и санкция от страна на отговорния УО за прилагане на ВОМР (УО на ПРСР) или на ЦКЗ.

10.   Чл. 22. предвижда в срок до два месеца от влизане в сила на настоящото постановление УО на програмите по чл.1, ал.1 подготвят указания за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми, в това число специфичните цели на програмата, към които мерките ще допринасят, допустими бенефициенти и допустими дейности, категории допустими разходи. Предвид факта, че публикуването на Постановлението е твърде закъсняло за подготвяните стратегии със срок за внасяне 31 май 2016 г., предлагаме текстът да се измени така „В срок до три месеца преди крайния срок за прием на стратегии УО на програмите по чл.1, ал.1 подготвят указания за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми, в това число специфичните цели на програмата, към които мерките ще допринасят, допустими бенефициенти и допустими дейности, категории допустими разходи. Предложението се основава на факта, че в процеса на изготвяне на стратегиите и многобройните информационни срещи и обществени обсъждания, екипите, изготвящи стратегиите, трябва да разполагат с всички правила и указания за изготвянето им.

11.   чл. 24, ал. 5 предвижда „Ако в процеса на оценка на стратегия за ВОМР се изчерпа финансовия ресурс по една от програмите, включени в нея, стратегията получава отказ за финансиране“. Текстът противоречи на чл. 56, ал. 2 и 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015, съгласно които  (2) За класираните заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по ред на постъпване на заявленията в МИГ, (3) При недостиг на средства за финансиране на всички одобрени заявления КИП изготвя списък с резервни проекти в низходящ ред на получените оценки, отговарящи на условията за финансиране. Текстът противоречи и на чл.  35, ал. 2 от проекта на постановление, съгласно който „списък на резервни стратегии по последната покана за подбор на МИГ/МИРГ и на стратегии за ВОМР подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране“. Препоръчваме да се запази практиката за съставяне на списък с резервни проекти, в случай на недостиг на финансов ресурс.

 

10 май 2016 г. 15:40:04 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

12.   Чл. 29 определя условията към председателите, секретарят и членовете на оценителната комисия и предвижда. Предлагаме да отпаднат следните текстове от наредбата, съгласно които лицата не могат:

a.„да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР.

b.„да са били оценители на проекти при прилагането на стратегии за местно развитие през програмния период 2007 - 2013 г. или е участвало в дейности в рамките на изпълнението на мярка 431-1 "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от ПРСР 2007 - 2013 г.“.

Считаме, че тези условия са твърде ограничителни и необосновано възпрепятстват участието на експертите с реален опит в прилагането на стратегии за местно развитие в процеса на оценка. 

13.   Съгласно чл. 38., в срок до три месеца от одобрение на стратегиите за ВОМР УО на програмите по чл.1, ал.1 подготвят указания. (2) Указанията по ал. 1 включват изискванията към проектите, които ще се финансират по съответните програми в рамките на стратегиите, методология и критерии за подбор на проектите и изискванията за изпълнение на проектите.

Този текст противоречи на чл. 15, ал. 2 от действащата Наредба № 22 от 14.12.2015, по която се готвят стратегиите за обявения прием до 31 май 2016 г., съгласно който „всяка мярка в стратегия за ВОМР съдържа описание на целите и обхвата на мярката, допустимите получатели, допустимите дейности и разходи, определените финансови параметри за проектите, интензитет на финансовата помощ, размер на финансовата помощ, критериите за оценка на проектите и тяхната тежест. Следователно, за да бъдат одобрени стратегиите за ВОМР, те трябва да включват още на етапа на представяне за одобрение критериите за подбор на проектите и изискванията за изпълнение на проектите.  Критериите за подбор и изискванията към проектите би следвало да са част от Указанията на всеки Управляващ орган, който участва в подхода ВОМР и които следва да се публикуват в адекватен срок преди срока на приема на стратегиите. Ако в Постановлението залегне такъв текст, той ще ощети съществено първите стратегии, които ще се подадат към 31 май 2016 г., тъй като не всички публикувани указанията на УО към момента съдържат изброените елементи.

14.   Чл. 44. предвижда подаването на проектни предложения, както и процесът по оценка от МИГ/МИРГ се провежда в ИСУН. Предлагаме този текст да отпадне, тъй като бенефициентите по стратегии за ВОМР като правило са дребномащабни земеделски стопани и други организации, които нямат подготовката и оборудването за пълноценно използване на ИСУН и поставянето на това условие ще ограничи достъпа им до ресурса на ВОМР.

15.   Съгласно чл. 49. Управляващият орган на програма по чл. 1, ал. 1 или ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) подписва административен договор с бенефициента. Настояваме административният договор да е публикуван от страна на всички Управляващи органи към момента на обявяване на прием на проекти, като целта е той да е част от документацията за кандидатстване.

Надяваме се предложенията ни да бъдат взети предвид в окончателния вариант на Постановлението и оставаме на разположение за бъдещи обществени обсъждания по въпросите за подхода ВОМР.