Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация се внася за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. С проекта на Постановление се предлага да бъде изменен и допълнен Класификаторът на длъжностите в администрацията.

Съгласно чл. 13 от Закона за администрацията, държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, заемат длъжности, чиито наименования се определят в Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА). В Класификатора се посочват и разпределението на длъжностите по длъжностни нива, минималните изисквания за заемането на всяка длъжност и вида на правоотношението, по което тя се заема.

С проекта на постановление в КДА се въвеждат специфични длъжности, предвидени в специални закони на основание разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за прилагане на КДА. Целта е всички длъжности в администрацията да се съдържат в един нормативен акт.

В проекта на постановление са отразени и промени, произтичащи от изменението на специални закони по отношение на функциите и минималните изисквания за заемане на конкретни длъжности.

Проектът на Класификаторa на длъжностите в администрацията предстои да бъде обсъден от постоянната работна група за развитие на човешките ресурси към Съвета за административната реформа (САР). Предложенията ще бъдат съгласувани със Съвета за административната реформа, след което ще бъде проведена съгласувателна процедура по чл. 32 от  Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

 


Дата на откриване: 28.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари