Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2017 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

В изпълнение на чл. 13, ал. 4 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД), с проекта на акт, се предлага максималният размер на новите държавни гаранции за 2017 г. по ЗКСД да бъде в общ размер до 50 млн. лв. Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗКСД, отпуснатите кредити на студенти и докторанти се гарантират от държавата и представляват задължение на правителството само в случаите, когато Министерският съвет е издал гаранции от името и за сметка на държавата. В тази връзка предложеният проект на акт има за цел да осигури държавна гаранция за новите отпуснати кредити по ЗКСД през 2017 г. В изпълнение на чл. 13, ал. 4 от ЗКСД, максималният размер на новите държавни гаранции се одобрява ежегодно с Решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите. Одобреният от Министерския съвет максимален размер на новите държавни гаранции се включва в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

С прилагането на акта се очаква увеличаване броя на отпуснатите кредити на студенти и докторанти по ЗКСД през 2017 г., което ще допринесе за разширяване на достъпа до висше образование чрез споделяне на финансовите отговорности между студентите/докторантите и държавата. От своя страна това ще увеличи дела на 30-40-годишните със завършено висше образование, което е национална цел, заложена в Националната програма за реформи на Република България (2012-2020), в изпълнение на Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020".


Дата на откриване: 28.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари