Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска академия

Настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска академия има за цел  да създаде условия ССА да се развива като ефективен и достъпен за бизнеса интелектуален център на българското земеделие, в модерна и привлекателна организация за младите хора, с добра мотивация  за научни и научно-приложни изследвания и професионално обучение, инструмент за генериране на иновативни политики в областта на земеделието и храните,  партньор на местните власти в посока намаляване дисбалансите  в развитие на регионите чрез нейните структури.  

Селскостопанска академия (ССА) е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и храните, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на земеделието и храните. По силата на сега действащия ЗССА, приходите по бюджета на Селскостопанската академия се формират от трансфер от републиканския бюджет, определени със закон, приходи от сключени договори за изследователски проекти, приходи от реализация на интелектуални продукти, дарения и други.

С предложения проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за ЗССА се цели въвеждане на бюджетни параметри, стимулиращи дейността на ССА при осигурено съответствие на бюджетните взаимоотношения с консолидираната фискална програма на държавата.

С оглед засилване контрола, подобряване на финансовата дисциплина и модела на финансиране на ССА чрез механизми, които да доведат до увеличаване на средствата за научни изследвания и иновации се предлага Селскостопанската академия да съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

Липсата на фиксиран разходен таван ще доведе до възможност за значително увеличение на собствените приходи и управление на паричните средства с цел оптимизиране и стабилизиране на научната, научно-приложната, експериментално-производствената и обслужващата дейност в структурите от системата на ССА, както и осигуряване на допълнителни работни места.

Желаната финансова промяна при управлението на паричните средства ще доведе до оптимизиране и стабилизиране на научно-изследователската дейност на институтите към ССА и до по-добра мотивация за работа на служителите. Възможността да се получава възнаграждение, базирано на положения от него труд ще доведе до по-висока активност на работещите в системата на ССА за създаване на качествен продукт и реализация на цялостни проекти в обществен интерес. Предложената промяна е насочена към превръщането на селскостопанската наука във фактор за развитие на земеделския сектор, на базата на нови знания и иновационните дейности. Същевременно се очаква да се създадат подходящи условия на труд и гарантиране на достойни възнаграждения за работещите.

С цел изграждане на благоприятна среда за засилено партьорство и по-добро сътрудничество между научните структури на Селскостопанска академия, за изграждане на ефективна система за научни и научно-приложни изследвания, за ускорен трансфер на знания в практиката и комерсиализация на научните продукти се предлага да се формират, на функционален принцип, Центрове за изследвания и иновации. С тази промяна се очаква Центровете за изследвания и иновации да координират дейността на научните институти с изследвания в сходни приоритетни направления на земеделието за преодоляване на разлома между науката и бизнеса, за подобряване на фрагментираната институционална среда и въвеждане на проектното управление на изследователския процес, за постигане на по-висок ефект в земеделието и утвърждаване на българските иновативни земеделски продукти на пазара.

Демократичните традиции на управление на научната и научно-приложната дейност в центровете и ССА като система, ще се гарантира от формирането на колективни органи за управление – научни и координационни съвети с представителство на бизнеса, браншовите организации и с участие на младите учени. По този начин ще се постигне по-добра  връзка с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти, което е условие за правилно съставяне и изпълнение на годишната научна програма. В тази посока е и законодателната промяна, която предвижда участие на представители на браншови организации в Управителния съвет на ССА, както и в координационните съвети на Центровете за изследвания и иновации. Разписан е специален ред за осъществяване на взаимодействие с бизнеса при изпълнение на научни и научно-прилиожни проекти.

Основната промяна засяга опитните станции и експериментални бази, които по сега действащия закон са държавни  предприятия, съгласно чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и цели да повиши тяхната ефективност и възможност за пряко приложение на научните продукти в практиката.

Първо, промяната предвижда обособяването им като структурни звена на научните институти за осъществяване на експериментално-производствена, приложна и обслужваща дейност. Очаква се да се повиши възможността им за участие в програми за модернизиране и развитие като демонстрационни и образователни структури на Институтите. В същото време се постига намаляване на административната тежест, чрез съкращаване на управленски и административни длъжности- директори и администрация.

Държавните предприятия стават структурни звена - опитни станции и експериментални бази в институти с идентични научноизследователски направления, като дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия по чл. 62, ал.3 от Търговския закон ще преминат в съответното титулярно научно звено.

Второ, предвижда се прекратяване на четири от държавните предприятия, които не притежават капацитет за ефективно развитие. Техните активи, пасиви, архивът, както и другите права и задължения на държавните предприятия ще преминат към Селскостопанската академия. Закриването им няма да окаже въздействие върху държавния бюджет тъй като те са самостоятелни и самоиздържащи се юридически лица по смисъла на чл.62, ал.3 от ТЗ.

 


Дата на откриване: 3.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари