Обществени консултации

Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Предложеният проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е изготвен във връзка с въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (Директива 2014/61/ЕС) и осъвременяване на нормативни актове, с които се определят изисквания към разполагането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата им инфраструктура. В него е залегнала и глава седемнадесета от действащия Закон за електронните съобщения относно изграждането на електронни съобщителни мрежи, като са отстранени остарели разпоредби, несъвършенства в процеса на прилагането, а други са адаптирани и съобразени с технологичното развитие и облекченията, които създава новия специален закон по отношение на електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура.

С проекта на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура се съкращават някои от процедурите, свързани с разгръщането на високоскоростни кабелни електронни съобщителни мрежи, като се премахват изискванията за подробни устройствени планове, когато трасето на физическата инфраструктура за тези мрежи попада в обхвата на съществуващ път и в сервитутите на газопроводи, електропроводи, канализационни мрежи и железопътни линии.

Законопроектът е структуриран в девет глави, които са в ясна и логическа последователност: общи разпоредби, цели и принципи, достъп до информация по отношение на физическата инфраструктура, предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура, координиране на дейности, разполагане на електронни съобщителни мрежи и изграждане на прилежащата им физическа инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и инфраструктура в сгради, решаване на спорове, контрол и административнонаказателни разпоредби.

Регламентирани са приложното поле на закона и са заложени за постигане стратегически цели в светлината на въвежданата директива, за:

•        улесняване и стимулиране на разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура;

•        създаване на условия за по-ефективно и с по-ниски разходи изграждане на нова инфраструктура;

•        подобряване на процеса на планиране и координиране на изграждането на физическа инфраструктура за разполагане, ползване и развитие на електронни съобщителни мрежи;

•        намаляване на административната тежест и създаване на условия за опростяване на административните процедури, свързани с издаването на актове от компетентните органи, свързани за изграждане, поддържане, развитие и модернизиране на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи;

•        подобряване на хоризонталната координация между различните сектори на икономиката по отношение на съвместното планиране, изграждане, ползване и поддържане на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи.

Предвижда се създаване на Единна информационна точка, като функциите й ще се изпълняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Единната информационна точка има съществено значение за постигането на целите на закона, защото са й възложени функции за поддържането на единна база данни с актуална информация, която да улесни координирането на съвместното изграждане и ползване на физическа инфраструктура, както и разполагането на електронни съобщителни мрежи. Също така се предлага Единната информационна точка да осигури попълване и подаване по електронен път на заявления и други документи, необходими за разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и прилежащата им физическа инфраструктура, както и за получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентните органи. Това ще облекчи чувствително инвестиционния процес в съответствие с концепцията „обслужване на едно гише“, характерна за модерното комплексно административно обслужване.

Урежда се предоставянето на права и сервитути, свързани с изграждане на физическата инфраструктура и разполагането на мрежи, включително и правото на достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура на друг мрежов оператор, като са включени достиженията на европейското право, произтичащи от въвежданата директива. Отчитайки принципите на синергията, ефективността на изграждане при споделяне на разходите и възможността за многоцелево използване на вече съществуваща инфраструктура, които стоят в основата на въвежданата директива, законът регламентира правото на мрежовите оператори на минимална информация относно съществуващата физическа инфраструктура. Предложен е пакет от специални правила, приложими за физическата инфраструктура, която се използва за предоставянето на услуги от обществен интерес по смисъла на Закона за енергетиката. Съгласно легалното определение на мрежов оператор, сред задължените лица са както операторите на електронни съобщителни мрежи, така и операторите на мрежи, предназначени за производство, пренос и разпределение на природен газ, електрическа и топлинна енергии, вода, както и транспортна инфраструктура (железопътни линии, пътища, пристанища и летища). Такива задължения възникват и за общините, що се отнася до уличните мрежи и съоръжения.

Чрез достъпа и съвместното ползване на вече изградена инфраструктура ще се понижат разходите, ще се облекчи инвестиционния процес и ще се ускори разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, ще се спомогне за преодоляване на трудностите при разполагане на електронни съобщителни мрежи в труднодостъпни райони, както и в райони, където нови инженерно-строителни дейности биха имали неблагоприятно въздействие върху околната среда или биха изисквали сериозни финансови инвестиции.

Уредбата на сервитутите в значителна степен следва тази на раздел трети на глава седемнадесета на Закона за електронните съобщения. С цел кодифициране на правната уредба по предоставянето на права, след включването на правилата за сервитутите и предоставянето на права се предлага отмяната на глава седемнадесета от Закона за електронните съобщения.

С цел координиране на дейностите по разполагане, поддържане или подобряване на елементи от електронни съобщителни мрежи или изграждане на физическа инфраструктура се създава процедура за достъп до информация относно планирани дейности по разполагане на елементи на електронни съобщителни мрежи или изграждане на физическа инфраструктура. Наличието на подробна, актуална и своевременна информация за всички планирани дейности на възможно най-ранен етап е от съществено значение за ефективното координиране на съвместното изграждане на инфраструктура и разполагане на мрежи. Освен по-ниска цена на строежите, ремонтите и разполагането на мрежи, координирането на дейностите има значение за обществеността, защото може да избегне непрекъснатите ремонти на обществени пространства и съоръжения и т.нар. „непрекъснато разкопаване на улиците“ и свързаните с тях запрашаване, замърсяване, шум и общото понижаване на качеството на живот в близост до ремонтните работи.

Координирането на строежите и дейностите, свързани с физическата инфраструктура, чрез постигането на споразумения между мрежовите оператори, може да осигури значителни икономии и да намали неудобствата в засегнатия район. В тази връзка, е предложена и конкретна мярка, насърчаваща синергията между операторите от различни сектори, свързана с намаляване на сроковете с 1/3 за издаване на административни актове при извършване на съвместни координационни действия по отношение на инфраструктурата или мрежите. Посочена е приоритетността на изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, в съответствие с въвежданата директива и е осигурена възможност за разпределяне на разходите между участващите в дейностите оператори. При непостигане на съгласие по координирането на строежите, спорът може да бъде отнесен до органа за разрешаване на спорове.

Една от целите на директивата е намаляването на административната тежест и съкращаване на сроковете за разгръщане на електронни съобщителни мрежи. За постигането й е предвиден 30-дневен срок за произнасяне на мрежовите оператори, стопанисващи физическа инфраструктура в съответния район при съгласуването на инвестиционния проект за изграждане на линейната физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи. Предложени са общи правила за дейностите по разполагане на съоръжения на безжични електронни съобщителни мрежи, които са в съответствие с общите правила, съдържащи се в Закона за устройство на територията. Предвидено е отпадане на изискването за одобряване на план-схема към подробен устройствен план за изграждане на приемо-предавателни станции на безжични електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура.

Дейностите, според техния обхват и характер, са класифицирани в няколко категории с цел облекчаването и опростяването на административните процедури, в случаите в които естеството на дейността позволява това.

В първата категория са включени дейностите, при които не се изисква изработване на подробен устройствен план, но е необходимо одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж, а именно: случаите, когато трасето на физическата инфраструктура за кабелна електронна съобщителна мрежа е в обхвата на съществуващ път, както и на отредените сервитути на електропроводи, газопроводи, водопроводи и канализационни мрежи, железопътни линии и др.; когато се разполага нова електронна съобщителна мрежа или изгражда физическа инфраструктура, чиито сервитут попада изцяло в сервитута на вече съществуваща мрежа и когато се окачва въздушен кабел върху съществуваща стълбовна физическа инфраструктура, заснета и нанесена в кадастралния план или в специализирана карта. Когато трасето на физическата инфраструктура за електронни съобщителни мрежи извън границите на урбанизирана територия не попада в обхвата на установен сервитут на други технически инфраструктурни проводи, освен при изграждане на елементи от инфраструктурата за разполагане на електронна съобщителна мрежа от регулационната линия на имота, в който се изгражда до входната точка за достъп до сграда, се изготвя подробен устройствен план - парцеларен план. Не се изисква одобряване на план-схема към подробен устройствен план за изграждане на електронни съобщителни мрежи.

Втората категория дейности включва такива, за които не се изисква и одобряването на инвестиционен проект, но са съпроводени с издаване на разрешение за строеж - за изграждането на елементи на физическата инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа от регулационната линия на имота, в който се изгражда до входната точка за достъп до сградата. В тази част на закона са регламентирани необходимите документи, които трябва да са налице за получаването на разрешение за строеж, включително становище на инженер-конструктор, чертежи, схеми, записка с техническите характеристики, както и договор със собственика на имота. Предвидено е, че когато става въпрос за включване на потребител към кабелна електронна съобщителна мрежа в сградата, това да става по заявление до предприятието, тъй като е житейски необосновано да се изисква съгласие на етажната собственост при включване на един потребител, например, на кабелна телевизия или интернет, към вече съществуващата мрежа.

В последната категория са изброени дейностите, при които не се изисква разрешение за строеж – текущи ремонти и поддържане на елементите на физическата инфраструктура – електронни съобщителни мрежи и съоръжения, с които не са променя трасето и техническите характеристики. Тук се отнасят и дейностите, свързани с високоскоростни електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна (физическа) инфраструктура, когато не се променя трасето и не се засягат кабелни мрежи на други технически инфраструктури, ако са разположени съвместно.

Предвидени са също и правила за незабавното отстраняване на повреди, задължение на операторите да поддържат, включително в електронен вид, специализирани карти, регистри и информационни системи по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър, правила за изместването на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, правила за разделянето в отделни структурни звена на функциите на държавните и общинските органи по контрол върху дейностите и управление на правата на държавата или на общината в оператор на електронна съобщителна мрежа, аналогично на сега съществуващата уредба на отменяната глава седемнадесета на ЗЕС. Предвидена е и специална уредба за премахване на незаконни въздушни кабелни мрежи, включително тези използващи стълбовната инфраструктура на електроразпределителните дружества с цел да се гарантира сигурността и качеството на предоставяните чрез енергийните обекти услуги от обществен интерес. Правилата и нормите за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и премахване на електронни съобщителни мрежи и прилежащата им физическа инфраструктура се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката.

В защита на обществения интерес от здравословна среда, на ниво закон е предвидено строежът на елементи, представляващи излъчватели на нейонизиращи лъчения да се извършва след получаване на положителна експертна оценка за съответствие на проекта с изискванията за пределно допустимите стойности в границите на хигиенно-защитните зони, въз основа на която органите на националния здравен контрол да съгласуват местоположението и техническите характеристики на тези елементи. Определянето на границите, както и понастоящем, се определя съгласно наредба на министъра на здравеопазването. Такава оценка се изисква и при заменянето на елементи на мрежите с други, притежаващи различни технически характеристики. Маломощните обекти се оценяват чрез измервания за съответствие с пределно допустимите норми по действащия законов ред. Актовете за съгласуване на местоположението или отказите, както и техническите характеристики и поставените условия, подлежат на обжалване от собствениците на имота, върху който е изградено съоръжението или етажните собственици, в случай че се монтират съоръжения в режим на етажна собственост.

Разполагането на електронни съобщителни мрежи в сгради е уредено в отделна глава. Постигането на целите на Програмата в областта на цифровите технологии изисква изграждането на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи да достига максимално близо до крайния потребител. Още при проектирането на нови сгради ще трябва да се предвижда изграждането на физическа инфраструктура, подходяща за разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, а също и при извършване на основен ремонт в сградата да бъде изградена такава физическа инфраструктура.

Предлага се Комисията за регулиране на съобщенията да изпълнява ролята на орган за решаване на спорове, свързани с предоставяне на достъп до съществуваща инфраструктура, включително определяне на цени за достъп, координиране на строежи, предоставяне на информация относно планирани строежи, предоставяне на достъп до физическа инфраструктура в сгради и разполагане на електронни съобщителни мрежи. Регламентират се правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията и процедурата за решаване на споровете.

В проекта се предлага контролът върху конкретни дейностите да се извършва съответно от: Комисията за регулиране на съобщенията, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и компетентните органи по Закона за устройство на територията. Определянето на размера на глобите и имуществените санкции при неспазване на закона е насочено към постигане на възпиращ ефект, както и пропорционалност, като за база са ползвани и административнонаказателните разпоредби на Закона за електронните съобщения и Закона за устройство на територията при сходни състави.

Предвижда се актовете по прилагането на закона да се приемат в шестмесечен срок, който започва да тече един месец след обнародването на закона. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията трябва в срок до 30 септември 2016 г. да предприеме необходимите действия за създаването на Единната информационна точка. Органите от обществения сектор, които разполагат в електронен формат с информация, която се публикува в Единната информационна точка, са длъжни да я предоставят в срок до 31 декември 2016 г. В съответствие със сроковете на въвежданата директива се предвижда законът да влезе в сила на 1 юли 2016 г., с изключение на разпоредбите, свързани със създаването и обмена на информация чрез Единната информационна точка, както и относно задълженията в проекта на нови сгради и основни ремонти на съществуващи да се предвижда изграждането на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи.

Пълният текст на Проекта на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура може да се види в Приложението.

 

Лицa за контакт:
Красимира Димитрова
Началник отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел.: 02 949 2705
E-mail: kdimitrova@mtitc.government.bg
 

Женета Рогова
Началник отдел „Правна дейност в транспорта, съобщенията и електронното управление”
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел.: 02 9409 475
E-mail: jrogova@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 5.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.5.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 май 2016 г. 18:39:30 ч.
Йоан Каратерзиян

Противоречи на Закона за нормативните актове

Настоящият законопроект противоречи на ЗНА (Чл. 10. (1) Обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен.). Обществените отношения,кошто урежда този законопроект, са уредени в ЗУТ (Чл. 1. (2) Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.