Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака

Конвенцията е подписана на 10 октомври 2013 г. по време на Дипломатическа конференция на Пълномощните министри, проведена в гр. Кумамото, Япония, от Посланика на Република България в Япония, от името на правителството на Република България, при условие за последваща ратификация.

Основната цел на Конвенцията е да се осигури опазване на човешкото здраве и околната среда от емисии с антропогенен произход и изпускане на живак и живачни съединения. Живакът представлява проблем от световно значение поради пренасянето му по въздуха на далечни разстояния, устойчивото му присъствие в околната среда след въвеждането му чрез антропогенната дейност, способността за биологично натрупване в екосистеми и съществените му отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

В съответствие с член 30 от Конвенция Минамата същата подлежи на ратифициране, приемане или одобрение от държавите и от регионалните организации за икономическа интеграция.

В Конвенцията са дефинирани разпоредби, с които се регулира целия жизнен цикъл на живака, в условията на сътрудничество и координация със съществуващите конвенции и споразумения за управление на опасни химикали и отпадъци. В нея са въведени разпоредби относно контрола на източниците на доставка, международната търговия, употребата на живак в продукти и производствени процеси, ограничаването на атмосферни емисии от живак и изпусканията във води и почви, екологосъобразното съхранение, управлението на отпадъци от живак и възстановяването на замърсени терени.

С Конвенцията се осигурява високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от изпусканията и емисиите на живак и неговите съединения в глобален мащаб, чрез намаляване и където е възможно, окончателно елиминиране на антропогенните емисии на живак във въздуха, водите и почвите и екологосъобразно обезвреждане на отпадъци, съдържащи живак. Предвид липсата на адекватен контрол на рисковете от употребата на живак и неговите съединения в глобален мащаб, е необходимо да се въведат хармонизирани мерки за предотвратяване и ограничаване излагането на хората и околната среда на неговото въздействие и координирани действия за ефективното решаване на проблемите, произтичащи от употребата и търговията с живака в световен план.

Крайна дата за получаване на становища по проекта -  23.05.2016 г.

Становищата да се изпращат на електронни адреси:

hfilipova@moew.government.bg

etchobanova@moew.government.bg


Дата на откриване: 9.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 23.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари