Обществени консултации

Проект на устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”

Основен мотив за предлаганото преструктуриране е прилагането на  принципите за икономично, ефективно и ефикасно управление на финанси и персонал чрез:

·        Подобряване на комуникационните процеси и информационното осигуряване и съкращаване на сроковете за изпълнение на задачите;

·        Повишаване на ефективността на работата на служителите чрез намаляване на неефективните звена и премахване на дублиращи дейности;

·       Подобряване и усъвършенстване на дейността, структурата и организацията на работа за пълноценно изпълнение на целите и задачите и постигане на планираните резултати.

 

В резултат на предложените промени ще се постигне:

·        Оптимизиране на работата на Агенцията в съответните направления, съгласно функциите й по Устройствения правилник;

·        Оптимизиране на териториалното покритие на отделите в зависимост от броя и спецификата на управляваните обекти;

·        Съсредоточаване на административните дейности в централното управление на агенцията;

·     Ефективно използване на кадровия потенциал в рамките на утвърдената щатна численост на персонала и повишаване качеството на извършваната дейност;

·        Подобряване управлението и координацията на дейността  на структурните звена в Агенцията.

Проектът на Постановление няма да доведе до ангажиране на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната и на Изпълнителната агенция, поради което е приложена финансова обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал.1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите.

С проекта на постановление не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.


Дата на откриване: 9.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари