Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

С предложения законопроект се въвеждат съществени изменения в действащата уредба на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Реформата обхваща нова нормативна рамка за регулиране на няколко групи обществени отношения.

Законопроектът предвижда задължение за всички лица, извършващи хотелиерство, включително и тези, които са започнали производство по категоризация, да водят регистър на настанените туристи, тяхното гражданство и броя на реализираните нощувки. Това задължение обвързва собствениците на места за настаняване, спадащи както към клас „А“, включващ хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили, така и към клас „Б“ - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.

Въвежда се ново изискване за лицата, извършващи хотелиерство в места за настаняване от клас „А“ да поддържат собствена база данни в електронна форма чрез избрана от тях информационна система със състав на данните, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма. Такова задължение не е предвидено за обектите от клас „Б“. Предвид по-голямата финансова тежест, за тях е предвидено да могат да водят регистъра на хартиен носител по образец, зададен от министъра на туризма.

Предвижда се улеснена процедура за обмен и обработка на данните от регистрите на настанените лица. Създава се директен канал за връзка между хотелиерите и ЕСТИ, без да е необходимо тази информация да се предава първо на общината и после вторично да се въвежда в ЕСТИ. Информацията от регистрите директно постъпва в централизираната база данни на ЕСТИ, което прави значително по-бърза, евтина и ефективна процедурата по нейното предоставяне, както намалява риска от грешки и непълности. На практика данните ще постъпват в ЕСТИ в реално време.

За местата за настаняване от клас „Б“, които не водят регистър в електронна форма, обменът на данни се осъществява чрез ежедневното им вписване в ЕСТИ посредством публично достъпен уеб или друг интерфейс, чрез сигурна комуникационна сесия за свързаност. За тази цел лицата са облекчени да не въвеждат собствени информационни системи, а ще ползват публично достъпен интерфейс на централизираната система на ЕСТИ за директно вписване в нея.

Създава се яснота относно информацията в регистрите за настанените туристи, постъпваща в ЕСТИ. Първата група включва данни за български туристи и туристи от Европейския съюз, от държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от Конфедерация Швейцария. Втората категория данни се отнася до другите чуждестранни туристи.

Данните за настанените туристи в единния регистър на ЕСТИ не са публични. До тях имат достъп само определени от закона субекти.

Достъпът на общините, НАП и министъра на вътрешните работи е отдалечен, като обхватът на данните е ограничен съобразно установеното в закона за съответната категория лица.

При неизпълнение на задълженията, свързани с регистрите за настанените туристи са предвидени административни наказания както следва: за неизправните лица, които са задължени, но не водят регистър за настанените туристи - глоба в размер 2000 лв., и имуществена санкция на едноличните търговци и юридическите лица - в размер 7000 лв.; за неизправните лица, които макар да водят такъв регистър, то това не се извършва в съответствие със законовите изисквания - глоба в размер 1000 лв., и имуществена санкция на едноличните търговци и юридическите лица - в размер 5000 лв.; и за неизправните лица, които не са осигурили или не извършват обмен на данни, съответно не вписват данните по реда на закона - глоба в размер 1000 лв., и имуществена санкция на едноличните търговци и юридическите лица - в размер 5000 лв.

 

 


Дата на откриване: 10.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 24.5.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 май 2016 г. 17:27:55 ч.
София Консулт

Дали проекта не съдържа разпоредби облагодетелстващи конкретни собственици на информационни системи

Може ли да отговорите на следното: В новия чл.116, ал.2 се задължават хиляди собственици да водят регистър в електронна форма чрез избрана информационна система. Министерството има ангажимент единствено само да осигури интерфейс за свързване с Единната система на ТИ. Въпросът ми е: защо не дадете възможност всеки да попълва онлайн данните в изградена от МТ система, а вместо това ни задължавате всеки да си закупува система?

Но като се има предвид че бизнесът в момента е на среща с министъра и му ръкопляска може би си заслужава да се бръкне с една информационна система.

И така: това регулаторна тежест ли е или не? Не стига че осигурява единствено интересите на данъчните и националната сигурност но и ще плащаме?