Обществени консултации

Повторно обществено обсъждане на проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основни предложения в наредбата се състоят в следното:

В параграф 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е регламентирано, че безвъзмездната финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) се предоставя при условията и по реда на този закон, доколкото друго не е предвидено в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.) и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.), в Закона за подпомагане на земеделските производители или в акт по неговото прилагане.

В ПРСР и чл. 9а от ЗПЗП е предвидено правоотношенията свързани с прилагането на мерките от ПРСР да се регламентират с наредби.

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В проектът на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на помощта.

Цели на подмярката и допустими дейности:

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР има за цел икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици, ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства и подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени. По подмярката ще се подпомагат проекти, които допринасят за постигане на целите и.

По подмярката се предоставя финансова помощ, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес плана.

Допустими за подпомагане кандидати и териториален обхват:

Подпомагат се проекти, представени от физически лица, еднолични търговци (ЕТ), ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон, кооперации регистрирани по Закона за кооперациите. Кръгът на допустимите кандидати е определен въз основа на ПРСР 2014-2020 г. и анализите в процеса на нейната подготовка и опита от прилагане на мерките от ПРСР 2007-2013 г.

По подмярката се подпомагат проекти, които се осъществяват на територията на  Република България.

Условия за допустимост на кандидатите:

Съгласно чл. 62, т. 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета „Държавите членки гарантират, че всички мерки за развитие на селските райони, които те възнамеряват да прилагат, са доказуеми и позволяват извършване на контрол. , Министерство на земеделието и храните като Управляващ орган и ДФЗ - РА, трябва да гарантират по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014-2020 г., че обстоятелствата на условията за допустимост на бенефициентите са доказуеми и могат да им бъде извършван контрол. В тази връзка с цел да не се създават изкуствени и недоказеуми доходи от земеделски дейности са и заложените условията на чл. 5 от Наредбата. Като основни изисквания на които трябва да отговарят кандидатите са заложени следните условия:

  • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
  • да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
  • да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително;
  • да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
  • да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
  • да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

Финансови условия:

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша.

Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане.

Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Приоритет по мярката се предоставя за земеделски стопани, които:

1. към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни;

2. отглеждат култури в сектор "Плодове и зеленчуци", и/или сектор „Етерично-маслени култури“;

3. притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);

4. притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

Критериите за подбор са заложени в ПРСР 2014-2020 г.  Тяхната формулировка и тежест бяха предложени за съгласуване и одобрение на провелото се на 11.03.2016 г. четвърто редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В изпълнение на разпоредбата на чл. 49 от Регламент 1305/2013 критериите за подбор на проекти са гласувани и одобрени от Комитета за наблюдение.

Разпоредбите на проекта на наредба се основават на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР и на разпоредбите на правото на ЕС. В проекта на наредба са включени и разпоредби, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата.

С цел публичност и прозрачност, по инициатива на Управляващ орган на Министерство на земеделието и храните се сформира Тематичната работна група (ТРГ) за изготвянето на проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Като членовете на ТРГ, извън държавната администрация, са включени по един представител от всяка една неправителствена организация (НПО) заявила желание за участие в подготовка на наредбата. Беше поставено изискване предложените представители да са компетентни в областта на посочената подмярка. На заседанието на ТРГ за изготвяне на проект на Наредба по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г, проведено на 11.04.2016 г. освен представители на администрацията участие взеха и представители на Национална асоциация на младите фермери в България, Сдружение „Толерантност“, Коалиция за устойчиво развитие, Сдружение "ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България",  Българска асоциация биопродукти, Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели, Българска асоциация на консултантите по европейски програми, Българско дружество за защита на птиците и Национален съюз на говедовъдите в България.

 


Дата на откриване: 14.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.5.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 май 2016 г. 01:41:49 ч.
milenin

гъбопроизводители

Според чл. 20 от Наредбата във вида и към момента се говори за праг на допустимост за разглеждане на проекти за кандидатстване по мярка 6.3, като същия е определен от ранкирането изнесено в приложение 9. Същото се отнася за преоритетни производства , био сертификати и планински необлагодетелствани райони. Във връзка с това се интересувам, къде се класират гъбопроизводителите, които не попадат в "Плодове и зеленчуци" и сектор „Етерично-маслени култури“?И при условие ,че не са сертифицирани за биологично производство, не са в планински район и не са отбелязали друго, като дейност и производство в анкетната си карта за настоящата и миналогодишната си регистрация като ЗП.Надявам се на разяснение и мотивиран отговор.Благодаря.

17 май 2016 г. 15:59:14 ч.
m.mileva

Неадекватни текстове

Необходимо е цялостна преработка на чл. 5, ал. 12 и съответното приложение №2 към нея. Текстовете са необмислени, неизпълними и карат производителите да правят неща, които не са задължителни.

17 май 2016 г. 23:13:24 ч.
milenin

надежда

 

18 май 2016 г. 09:52:57 ч.
ev_nikolova

На вниманието на г-жа Танева и г-н Дончев

Уважаеми госпожо и господин министър, необходимо е цялостно редактиране на чл. 5, ал. 12 от предложения проект на наредба, поради следните причини: с подточки "а, б и в" са въведени изисквания, които блокират кандидатстването по мярката на малките производители и водят до възможност за измама. Например в чл. 5, ал. 12, т.3в има изискване договора за наем или аренда да е с нот. заверка от предходната година - ако договора е от 15.11.2015 със заверка и в ГДД се обяват приходи от домати - по сегашните текстове този пр-тел ще е допустим!!! Освен това в чл. 5, ал. 12, т.3а за правно основание е намесен и чл. 37б от ЗСПЗЗ, който регламентира споразуменията и въобще няма отношение към малките производители, тъй като те НЕ УЧАСТВАТ в споразуменията тъй като обработват много малки площи!!!! Затова в чл. 5, ал. 12, т. 3, трябва да остане само текста,

18 май 2016 г. 09:57:16 ч.
ev_nikolova

Продължение

че правните основания се доказват с документи по чл. 41, ал. 2 от ЗПЗП, като останалия текст и подточките "а, б и в" да отпаднат. Необходимо е и преработка на Приложение №2, което в този вид е недопустимо!!!.

В този вид на съдържанието на чл. 5, ал. 12 освен осложняване на процедурата и блокиране на кандидатстването не се постига никакъв друг ефект!

 

21 май 2016 г. 17:29:52 ч.
ivo79

Това е програма за големите стопанства

Защо се дава предимство толкова много на големите стопанства, значи такива с 8000 СПО, пак ще са първи а другите да му мислят, хубаво е да се дава предимство на планинските, там наистина са в нужда тъй като са необлагодетелствани райони

И защо се позволява на новорегистрирани земеделски производители да участват в подпомагането?

Предлагам такива, които са се регистрирали през 2016г.  и са придобили земята тогава да нямат право да участват. То е ясно, че са регистрирани само за участие в мярка 6.3

То е ясно, че един голям ЗП по този начин ще се раздроби на мали и чрез новорегистрирани ЗП ще вземе подпомагането, какво правите в случая?(ще отдаде под аренда на поставени лица или ще продаде уж земята, а той ще си я обработва

Това е голям пропуск в наредбата-но явно никой няма интерес парите да отдат при състествуващи ЗП, а не такива само на хартия

ЗП регистрирани през 2016, нямат място при това подпомагане, като искат да развиват стопанството да изчакат следващото отваряне на мярката

27 май 2016 г. 16:21:18 ч.
Salutska

Уважаема госпожо Министър,

Във връзка с публикуван проект за обществено обсъждане на Наредбата за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Мярка 6 на ПРСР 2014-2020г., давам следното становище:

1. Чл.5, ал. 11.  В текста „налична” да се замени с „обработвана”.

Мотиви: В част от наличната земеделска земя може да влиза необработваема, част от дерета, канали, пътища, зета със сгради, скали, залесена или др. причини, непозволяващи обработката, която не следва да се включва в определянето  на стандартния производствен обем на стопанството.

2. Чл.5, ал. 13. Да отпадне текста „включени в споразумението за масиви”

Мотиви: Част от имотите за които бенефициент има правно основание ( собствени, наем/аренда) може  да попадат извън определените масиви за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ. Територията на масивите за ползване се определя ежегодно от комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗ и не е постоянна величина.

3. В чл.17, ал.1. В последното изречение, след „видове култури и/или животни”, да се добави „ до изпълнението му, ”.

Мотиви: След изпълнението на бизнес плана, това в максимална степен ще ограничава развитието на стопанствата, което не е цел на програмата. Да са задължителни минималните изисквания, заложени в бизнес плана, без да се ограничава развитието на стопанствата за период от 5 години.

4. В чл. 24, ал. 6. „ в документите по ал. 6 ” да стане „ в документите по ал. 5 ”

5. В чл. 24, ал.7 „ в обхвата на ал. 7” да стане „в обхвата на ал. 6 ”

6. Чл. 27, ал.1 т.4 „Удостоверение от органите по приходите” и „ по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата” да отпадне. Да се прецизира члена и да се изисква такова, само при установени наличия на задължения към държавата.

Мотиви: От 01. 01. 2016г. е в сила Закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в д.в. брой 94/2015г. Според чл. 87, ал. 11 от същия е регламентирано други административни органи  по служебен път да изискват удостоверение за наличието или липсата на задължения от органите по приходите. 

28 май 2016 г. 10:11:06 ч.
ivo79

Предложение

Уважаеми дами и господа предлагам Земеделски производители регистрирани през 2016 г. да нямат право да участват в програмата. Това е изкуствено създадено условие за кандидатстване.

Такива, след като развиват земеделска дейност могат да изчакат до следващата мярка.

Предлагам също така Приложение 9, към чл.19, ал. 4 - Таблица с критерии за подбор

 

28 май 2016 г. 10:18:22 ч.
ivo79

Предложение 2

Предлагам също така Приложение 9, към чл.19, ал. 4 - Таблица с критерии за подбор, приложими за проектни предложения по подмярка 6.3. - ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО

Точките които се получават да са максимум 19, като 4т. с получавт от планираното увеличение на СПО, както беше и досега в наредбата, а точките които можеш да получиш максимално от съществуващото в момента СПО да бъдат 15.

Така ще се даде шанс и на малки стопанства да имат възможност да кандидатстват в противен случай пак големи ще спечелят.