Обществени консултации

Проект на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С предложения проект на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби се регламентират мерки за изпълнение на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014”. Регламент (ЕС) № 596/2014 цели създаването на единна и стабилна правна рамка, която въвежда едни и същи правила към всички лица в ЕС, като по този начин позволява намаляване регулаторната сложност и разходите на дружествата за спазване на нормативната уредба, особено за тези с трансгранична дейност и следва да допринесе за премахване на нарушенията на конкуренцията, чрез предотвратяването на различаващи се национални изисквания.


Дата на откриване: 18.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари