Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Проектът на постановление е изготвен в изпълнение на изрична законова делегация, предвидена в чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.), съгласно която Министерският съвет определя детайлни правила по прилагането на глава трета „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ за съответния програмен период.  Наред с тази основна цел, с проекта се постига и създаване на ясна и унифицирана уредба за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, чрез която се осигуряват предпоставки за ефективното и ефикасно разходване на средствата от Европейските структурни и кохезионни фондове (ЕСИФ).

В рамките на общата законова делегация в проекта на постановление се определят:

1. детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г.;

2. структурният състав на комисията за оценка на проектни предложения в процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;

3. изискванията към лицата, които извършват проверка на постъпили възражения, лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения и лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

4. правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на БФП.

В проекта са включени и разпоредби, за които ЗУСЕСИФ изрично изисква допълнителна регламентация в подзаконовия нормативен акт по прилагането му.


Дата на откриване: 25.5.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 8.6.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 юни 2016 г. 10:35:57 ч.
mpetrova

Техническа грешка при публикуване на становище

Публикуваното становище на БАКЕП, получено по ел. поща (03 юни 2016 г.) се отнася до съдържанието на Проекта на ПМС за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана, от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

08 юни 2016 г. 13:35:24 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

Общ коментар:

Предлаганият проект на постановление съдържа редица празноти/неясноти/неточности, както и множество повторения на разпоредби от ЗУСЕСИФ, поради което се нуждае от редактиране и допълване. От съдържанието на проекта на постановление липсват важни въпроси като напр. ред за изменение/допълване/прекратяване на административния договор/заповедта за предоставяне на БФП; обезпечаване на обективни, проследими, проверими и съобразени с реалните икономически условия критерии за оценка; обезпечаване на изчерпателни, ясни, еднозначни и недискриминиращи разяснения по отношение на условията за кандидатстване; конкретни отговорности на председателя и секретаря на оценителната комисия; действия на членовете на оценителната комисия при разглеждането и оценката на проектните предложения; осигуряване на механизъм за финансиране на незаконосъобразно отхвърлени проектни предложения, които след успешно съдебно оспорване следва да бъдат финансирани и други. Посочените въпроси се нуждаят от ясно, последователно, детайлно и еднозначно регламентиране (като тези от тях, които се поддават на трайна уредба би следвало да се регламентират първично в ЗУСЕСИФ, подобно на законодателния подход, възприет напр. в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и след това да се доразвият и допълнят в подзаконовия нормативен акт въз основа на изрична и прецизна законова делегация). Чрез този подход ще се осигури максимално законосъобразен, уеднаквен, последователен, обективен и прозрачен процес по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Ще бъде избегната възможността процесът да се дорегламентира от различните управляващи органи (УО) по различен начин с насоките/документите по чл. 26, ал. 1 или с други ненормативни документи (указания, писма, разяснения и т.н.), включително чрез въвеждане от УО на допълнителни изисквания и условия, нефигуриращи в нормативната уредба, което не е нормативно издържано,  обърква бенефициентите, кандидатите/изпълнителите, увеличава административната тежест по отношение на участниците в процеса, увеличава риска от последващо успешно съдебно оспорване на крайните административни актове в съответните административни производства. Проектът на постановление следва да бъде съобразен в цялост и с общоприложими нормативни актове от по-висока степен, даващи обща уредба на определена материя засегната в постановлението (напр. АПК, Закона за електронното управление, Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за администрацията и др.) и с актовете по прилагането им, освен в случаите и доколкото ЗУСЕСИФ предвижда изрично отклонение от тях. Допълнителни предложения и коментари по урежданата с проекта на постановлението материя (които не бяха взети предвид при изготвянето на окончателния вариант на  ЗУСЕСИФ) се съдържат и в становището на БАКЕП (изх. № 21-БП-ДР/30.06.2015 г.), изразено във връзка с общественото обсъждане на ЗУСЕСИФ преди една година.

08 юни 2016 г. 13:37:27 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ……. на МС от … за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Бележки, коментари, предложения

1

§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Следва да се коригира наименованието на нормативния акт от постановление на наредба, както и да се прецизират нормативните основания за издаването му.

 

Мотиви:

В ЗУСЕСИФ са разписани общо 6 разпоредби, съдържащи законова делегация за уреждане на определена материя/въпроси с подзаконовия нормативен акт по чл. 28, ал. 1, т. 1, както следва:

- чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ: „Министерският съвет определя с нормативен акт:

1. детайлни правила по прилагането на тази глава за съответния програмен период“;

- чл. 26, ал. 7, т. 3 от ЗУСЕСИФ: „След откриване на процедура чрез подбор утвърдените документи по ал. 1 в частта, определяща условията за кандидатстване, може да се изменят само: 3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения; случаите, в които може да се удължава срокът, се определят с акта по чл. 28, ал. 1, т. 1“;

- чл. 32, ал. 1 от ЗУСЕСИФ: „Формулярът за кандидатстване се подава в срока, посочен в обявата, съответно в поканата по чл. 31, ал. 3, който не може да бъде по-кратък от 60 дни, а за инфраструктурни проекти - 90 дни. Случаите, в които могат да се прилагат по-кратки срокове, се определят с акта по чл. 28, ал. 1, т. 1.“;

- чл. 33, ал. 3 от ЗУСЕСИФ: „Структурният състав и изискванията към лицата, участващи в комисията, както и правилата на нейната работа се определят с акта по чл. 28, ал. 1, т. 1“;

- чл. 39, ал. 4 от ЗУСЕСИФ: „Финансирането с безвъзмездна финансова помощ се прекратява едностранно от ръководителя на управляващия орган, когато бенефициент не сключи договор с изпълнител до 12 месеца от изтичането на срока, предвиден за неговото сключване. Случаите, при които този срок спира да тече, се определят с акта по чл. 28, ал. 1, т. 1“;

- чл. 48, ал. 2 от ЗУСЕСИФ: „Финансирането с безвъзмездна финансова помощ се прекратява едностранно от ръководителя на управляващия орган, когато бенефициент не сключи договор с изпълнител до 12 месеца от изтичането на срока, предвиден за неговото сключване. Случаите, при които този срок спира да тече, се определят с акта по чл. 28, ал. 1, т. 1“.

Допълнително, от горецитираните разпоредби на ЗУСЕСИФ е видно, че законовата делагация се отнася до издаване на подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни подразделения/разпоредби на ЗУСЕСИФ.

Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗНА „за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен“ се издава наредба.

 

08 юни 2016 г. 13:37:54 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

2

Чл. 1. С постановлението се определят:

1. детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.;

2. структурният състав на комисията за оценка на проектни предложения в процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;

3. изискванията към лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, лицата, извършващи проверка на постъпили възражения и лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения;

4. правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

3

Чл. 2. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя чрез:

1. подбор на проектни предложения, включително на интегрирани проектни предложения и на големи проекти по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1303/2013";

2. директно предоставяне на конкретен бенефициент.

 

08 юни 2016 г. 13:38:24 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

4

Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя от ръководителя на управляващия орган с административен договор или със заповед, когато управляващият орган и бенефициентът са в една административна структура или организация.

(2) Помощта по ал. 1 се предоставя въз основа на одобрени: проектно предложение, проектно предложение за системен проект, финансов план за бюджетна линия. За голям

проект и за съвместен план за действие по смисъла на чл. 100, съответно на чл. 104 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, помощта се предоставя след решение на Европейската съгласно чл. 102, съответно чл. 107 от същия регламент.

(4) При интегрирано проектно предложение помощта по ал. 1 се предоставя съвместно от ръководителите на управляващите органи на съответните програми.

Разпоредбите да отпаднат.

 

Мотиви: Преповтарят чл. 24, ал. 1 и 3 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

5

Чл. 4. (1) Административният договор, съответно заповедта, включително одобреният проект, може да бъде изменян и/или допълван, съответно прекратяван, на някое от приложимите основния, посочени в чл. 39, ал. 1-5, съответно чл. 47, ал. 1 и 2 или чл. 48 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Разпоредбата да се редактира.

 

Мотиви: Преповтаря, при това частично и непълно, чл. 39, ал. 1-5, чл. 47, ал. 1 и 2 и чл. 48 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл. Вместо това ненужно повторение по-логично и полезно би било да се определи начина (реда), по който ще става изменението/допълването/прекратяването на административния договор/заповедта (включително одобрените с тях проекти), както и да се даде поне някаква конкретика относно това, как по обективен, предвидим и прозрачен начин ще се преценява от УО наличието или опасността от възникване на „тежки последици за обществения интерес“, с оглед предотвратяването или отстраняването на които ръководителят на УО ще може едностранно да прекратява административния договор. Следва да се има предвид, че едностранното изменение/допълнение/прекратяване на административния договор ще подлежи на оспорване пред съд по същия ред, както и самият административен договор, както и че АПК е субсидиарно приложим „за административните производства пред всички органи на Република България, доколкото със закон не е установено друго“ (чл. 2, ал. 1 от АПК).

 

08 юни 2016 г. 13:38:52 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

6

Чл. 4 (2) При наличие на основание за прекратяване на финансирането с безвъзмездна финансова помощ съгласно чл. 39, ал. 4, съответно чл. 48, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, срокът от 12 месеца спира да тече:

1. в случай на прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

2. когато решението за определяне на изпълнител се обжалва;

3. когато се обжалва друго решение, действие или бездействие на възложителя и е наложена временна мярка „спиране на процедурата“.

Разпоредбата да се редактира и прецизира.

 

Мотиви: Разпоредбата е неясна. Не е ясно и в трите хипотези (точки) от кой момент спира да тече срокът и докога продължава спирането.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Чл. 5. (1) За всяка процедура ръководителят на управляващия орган на програмата, съответно на водещата програма, утвърждава при условията и по реда на чл. 26, ал. 1-5 от ЗУСЕСИФ насоки и/или друг документ, определящи:

1. условията за кандидатстване;

2. условията за изпълнение на одобрените проекти.

Разпоредбата да отпадне.

 

Мотиви: Преповтаря чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

 

08 юни 2016 г. 13:41:40 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

Чл. 5. (3) Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по ал. 1 в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се утвърждават от ръководителя на управляващия орган, съответно от ръководителя на управляващия орган на водещата програма, или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

 

08 юни 2016 г. 13:42:33 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

Разпоредбата да се редактира.

 

Мотиви: Преповтаря в преобладаващата си част чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

Вместо да се преповтарят законовите разпоредби, е повече от наложително да се помисли относно включване на текстове, които поне в някаква степен да минимизират порочната практика по всяка процедура да се произвеждат огромно количество разяснения (дължащи се на непълната, недобре разписана, недостатъчно ясна и противоречива нормативна уредба и най-вече на документите с ненормативен характер (условия, насоки, ръководства, методики, методологии, стратегии и т.н.), пораждащи стотици, а често пъти и хиляди въпроси в рамките само на една процедура). Много от тези разяснения са чисто формални (когато УО на практика не знае какво да отговори) и реално не съдържат разяснение на зададените въпроси или пък директно съдържат отказ да се отговори на даден въпрос с чисто субективни аргументи (напр. че не могат да се дават становища относно качеството на проектното предложение (без въпросът да предполага подобно становище) или че УО не може да тълкува определени закони/нормативни разпоредби (при положение, че в отговор на редица други въпроси същият УО си позволява да тълкува закони и то в много случаи произволно и че няма как кандидатите и проектите да бъдат оценявани без УО/оценителите да тълкуват редица нормативни актове в различни области, имащи отношение към оценката)). Нарастващото количество разяснения (твърде често по няколко стотин страници в рамките на една процедура) увеличават неимоверно административната тежест спрямо кандидатите и потенциалните бенефициенти, предвид това, че са задължителни и следва да бъдат внимателно изчетени, анализирани и съобразени. Твърде често кандидатите не са в състояние (дори и при използване на външна консултантска помощ) да преценят до крайния срок за кандидатстване дали изобщо те и/или проектът и/или дейностите по него са допустими, тъй като критериите за допустимост са неясни и/или противоречиво и объркващо интерпретирани от УО в дадените разяснения. Още повече, че тълкуванията на УО по различните оперативни програми и дори по различни процедури в рамките на една и съща програма по едни и същи въпроси често се различават. Всичко това до голяма степен обезсмисля ефекта от електронното подаване на проектни предложения, тъй като създава цялостно и крайно усещане  по-скоро за увеличаване на административната тежест, отколкото за намаляването й. Същевременно описаната практика влиза категорично в разрез с принципите на административното производство за достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, равнопоставеност и т.н. (част от които са възпроизведени и в чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕСИФ) и създава усещане у кандидатите за субективизъм в цялостния оценителен процес (тъй като на практика това как УО/оценителите ще тълкуват/интерпретират и прилагат дадени неясни нормативни разпоредби или ненормативни текстове, имащи отношение към оценката (вкл. по отношение на допустимостта на кандидата и проекта) и респективно към издаването на крайния акт в административното производство) става ясно постфактум – след като проектите бъдат оценени и бъдат издадени индивидуалните административни актове от ръководителя на УО). Създава се (като резултат от нарушаването на принципите на административното производство и субективизма при интерпретирането на относимата нормативна уредба и при оценяването) и значителен риск от последващо (и потенциално успешно) съдебно оспорване на издаваните крайни решения (ИАА) от страна на отхвърлените кандидати и на тези, чийто проекти са класирани, но са оценени недостатъчно високо, за да бъдат финансирани.

 

 

08 юни 2016 г. 13:42:55 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

Като една от възможните конкретни мерки би могло да се обмисли дали не би било ефективно да се регламентира задължение за УО да публикуват през определен период обобщения с официалното им становище по проблеми/въпроси, които са поставяни многократно (по една или по различни процедури) и следва да бъдат сведени до знанието на всички бенефициенти по дадена процедура и/или програма, с цел по-голяма прозрачност, предвидимост и намаляване на административната тежест за бенефициентите. Добре е в тази връзка да се помисли и за регламентиране на конкретни координиращи действия на заместник министър-председателя или министъра, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ и на подпомагащото го ЦКЗ (напр. чрез служебен преглед на разяснения и преглед по искане на кандидат, чийто въпрос субективно е бил игнориран/интерпретиран от даден УО и периодично обобщаване/даване на становища по често задавани и/или дискусионни въпроси и/или даване на задължителни методически указания до УО за унифицирано и еднакво интерпретиране на дискусионни и неизяснени или неизяснявани еднозначно въпроси, които да се публикуват на Единния информационен портал, в ИСУН и на интернет страниците на оперативните програми и да са задължителни както за кандидатите, така и за бенефициентите). Също така, би могло да се помисли за регламентиране на задължения за УО/ заместник министър-председателя или министъра, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ при установени във връзка с горепосочените преглед/ анализ/обобщаване на разясненията проблематични въпроси, свързани с празнота/неяснота/недостатъчна яснота в национални документи (нормативни и/или ненормативни) да инициират тяхното съответно изменение и/или допълнение или да поискат официално писмено становище от компетентния в съответната област орган (което последният да е нормативно задължен да даде в определен срок и което да се публикува в Единния информационен портал/ИСУН/сайта на съответната оперативна програма, към която има отношение и да е задължително както за кандидатите, така и за УО/оценителите). Съответно при установени празноти/неясноти, касаещи актове от правото на ЕС или документи, изхождащи от органи на ЕС да се регламентира задължение за отправяне на запитване до съответните звена на Европейската комисия/други органи на ЕС и за публикуване на полученото становище (вкл. в превод) веднага след получаването му, като последното бъде  задължително както за кандидатите, така и за УО/оценителите.

В допълнение, предвид сериозността на описания проблем, е препоръчително да се помисли и за адекватни санкции за отговорните служители при забавяне, субективен отказ за даване на разяснения или даване на неконкретни и/или неясни разяснения и други нарушения в тази връзка. В случая (предвид изискването за законоустановеност на административните нарушения и на наказанията за тях) това би могло да се направи чрез регламентиране на конкретни задължения за отговорните служители в посочения смисъл и позоваване в разглеждания нормативния акт на Министерски съвет на разпоредбата на чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания (в смисъл, че който не изпълни или наруши съответните разпоредби , ако деянието не съставлява престъпление, се наказва съгласно чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания).

08 юни 2016 г. 13:43:32 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

9

Чл. 5. (4) Разясненията по ал. 3 се съобщават по реда на чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Включването на изискване за съобщаване на разясненията в 10-дневен срок от получаване на искането е положително, но то следва да се направи в чл. 26, ал. 9 от ЗУСЕСИФ.

 

Мотиви: Ако срокът се регламентира в подзаконовия нормативен акт, ще е налице противоречие с разпоредбата на чл. 26, ал. 9 от ЗУСЕСИФ, която е от нормативен акт от по-висока степен (и ще се прилага съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗНА) и съгласно която разясненията се съобщават „в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване“.

 

08 юни 2016 г. 13:44:01 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

Чл. 7. (1) В процедура чрез подбор не може да участват и безвъзмездна финансова

помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.

(2) В документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 може да се определят и други изисквания към кандидатите, включително и изисквания за липса на обстоятелства по чл. 55 от Закона за обществените поръчки, като се посочват и съответните документи, с които се доказва изпълнението на тези изисквания.

(3) Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 и, когато е приложимо, по чл. 55, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки се отнасят за лицата, които представляват кандидата. Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки се отнасят за лицата, които представляват кандидата и лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на кандидата.

(4) В процедура чрез директно предоставяне изискванията към конкретните бенефициенти и техните партньори и асоциирани партньори се определят в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.

(5) Обстоятелствата по ал. 1 и изискванията по ал. 2 и 4 се доказват:

1. при кандидатстване – само с декларации;

2. при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ:

а) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи – за обстоятелствата, за които такива документи се издават, или заверени копия от тях;

б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства.

(6) Изискванията за липса на обстоятелствата ал. 1 и 2 се прилагат и за партньорите на кандидата, като за тяхното доказване се прилага редът по ал. 5. По отношение на асоциираните партньори не се допуска конфликт на интереси.

 

08 юни 2016 г. 13:44:25 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

Основанията за отстраняване, лицата до които се отнасят и начинът на прилагането и доказването им да се разпишат изчерпателно и ясно в ЗУСЕСИФ аналогично на ЗОП (а не както е сега в проекта на ПМС – неконкретно, неизчерпателно и чрез объркващи препращания към ЗОП) като се държи сметка за начина на формулирането им в ЗОП и различията, които се налагат с оглед спецификите на предоставянето на БФП (вкл. с оглед изискванията на чл. 131, параграф 4 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета).

 

Мотиви:  Предлаганата разпоредба противоречи на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, съгласно която пречка за участие в процедура чрез подбор е наличието на „обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки“, т.е. законът (за разлика от проекта на постановление) не прави разграничение между основания за задължително отстраняване (тези по чл. 54 от ЗОП) и основания за незадължително отстраняване (тези по чл. 55 от ЗОП) и определя и двете групи като пречка за участие. В закона не е предвидена и възможност за определяне от УО на допълнителни (извън посочените) изисквания, водещи до отстраняване (за разлика от записаното в чл. 5, ал. 2 от проекта на ПМС). Наред с това в чл. 107 от ЗОП фигурират и още една група обстоятелства за отстраняване от участие (други основания), които са разписани с оглед избора на изпълнители по ЗОП и изобщо не е ясно как при спазване на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ ще следва да се приложат по отношение на кандидати за БФП. Не е ясно и как ще се пренесат някои от основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП (напр. това по ал. 1, т. 4) на полето на безвъзмездната финансова помощ.

Използваните препращания към ЗОП са объркващи и не са съобразени с изискванията на чл. 39 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА, съгласно който:

„(1) Препращане към разпоредби на същия или на друг нормативен акт се допуща по изключение:

1. когато следва да се приложи обща уредба на определена материя, дадена от други разпоредби;

2. когато се препраща едновременно към повече разпоредби или към разпоредби на акт, въз основа на който е издаден препращащият акт;

3. когато възпроизвеждането на разпоредбата, към която се препраща, ще усложни текста.

(2) Препращане се допуска и към разпоредби и актове на Европейския съюз и обнародвани международни договори.

(3) Препращане не се допуска, ако води до неяснота на текста.“

В допълнение, разглежданите разпоредби от проекта на постановление, както и разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са съобразени с допълнителните изисквания (основания за отстраняване от участие) съгласно чл. 131, параграф 4 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 (който е нормативен акт от по-висока степен спрямо ЗУСЕСИФ). В тази връзка следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗНА: „Ако нормативен акт противоречи на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът“.

08 юни 2016 г. 13:44:51 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

11

Чл. 8. При кандидатстването и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ управляващият орган няма право да изисква представяне на документи, когато данните в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на управляващия орган по служебен път.

Текстът следва да се съобрази с разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), съгласно която „Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните, както и с чл. 13а от АПК: „Административните органи прилагат комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги“.

В допълнение, проектът на постановление следва да бъде съобразен и в цялост с общоприложими нормативни актове от по-висока степен, даващи обща уредба на определена материя засегната в постановлението (напр. АПК, Закона за електронното управление, Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за администрацията и др.) и с актовете по прилагането им, освен в случаите и доколкото ЗУСЕСИФ предвижда изрично отклонение от тях.

 

Мотиви: Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗНА: „Когато е дадена обща уредба на определена материя, особен закон може да предвиди отклонения от нея само ако това се налага от естеството на обществените отношения, уредени от него“. В ЗУСЕСИФ не е предвидено генерално изключване на прилагането на АПК, Закона за електронното управление (и актовете по прилагането му), Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за администрацията, Наредбата за административното обслужване и други актове по прилагането им по отношение на съдържащите се в тях общоприложими разпоредби относно административно обслужване (вкл. комплексно административно обслужване), административни услуги, работа с електронни документи, предоставяне на административни услуги по електронен път, обмен на електронни документи (вкл. между административните органи), електронен документ, електронен подпис и т.н. С подзаконов нормативен акт (какъвто е разглежданият проект) не може да бъде изключвано приложението им нито в цялост, нито на отделни техни разпоредби, доколкото това не е направено в ЗУСЕСИФ (чл. 15, ал. 1 от ЗНА: „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен“; чл. 15, ал. 3 от ЗНА: „Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт“).

 

 

08 юни 2016 г. 13:48:22 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

12

Чл. 9. (1) При процедура чрез подбор се извършва:

1. оценяване на всяко проектно предложение, подадено в определения срок, което включва:

а) оценка на административното съответствие и допустимостта;

б) техническа и финансова оценка;

2. класиране на проектните предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата, в низходящ ред;

3. определяне на проектни предложения, за които се предоставя финансова помощ.

Разпоредбата да отпадне.

 

Мотиви: Преповтаря чл. 29, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

 

08 юни 2016 г. 13:48:43 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

13

Чл. 10. (1) Преди провеждане на процедура чрез подбор може да бъде извършен предварителен подбор на концепции за проектни предложения, когато това е предвидено в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.

(2) Концепциите за проектни предложения се подават, представени във формуляра за предварителен подбор, в едномесечен срок от датата на публикуването на обявата за откриване на процедурата, освен ако в нея не е определен по-дълъг срок.

Разпоредбите да отпаднат.

 

Мотиви: Преповтарят чл. 31, ал. 1 и 2 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

14

Чл. 11. (1) Формулярът за кандидатстване, който съдържа проектното предложение, се подава в срока, посочен в обявата за откриване на процедурата чрез подбор, съответно в поканата по чл.17, ал. 4.

(2) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-кратък от 60 дни, а за инфраструктурни проекти – 90 дни.

Разпоредбите да отпаднат.

 

Мотиви: Преповтарят чл. 32 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

 

08 юни 2016 г. 13:49:15 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

15

Чл. 11. (2) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-кратък от 60 дни, а за инфраструктурни проекти – 90 дни. По изключение срокът за подаване на проектни предложения може да бъде съкратен с до 30 дни ако:

1. в обявата за откриване на процедурата е указана датата на откриване на следващата процедура за финансиране на същата дейност при същите условия за кандидатстване;

2. в рамките на календарната година е проведена или прекратена друга процедура за финансиране на същата дейност.

В т. 2 накрая да се добави „при същите условия за кандидатстване“.

 

Мотиви: Логично е текстът да бъде формулиран по аналогичен начин спрямо този на предходната т. 1. Ако условията за кандидатстване по проведената/прекратена процедура са били различни няма логика да се намалява срокът по новата процедура в ущърб на потенциалните кандидати.

 

Допълнително, в хипотезата по т. 2 би било добре да се помисли и за формулиране на допълнително условие във връзка с прекратяването (напр. да е направено поне 30 дни след обявяване на предходната процедура), така че да се предотврати възможността за евентуална злоупотреба в ущърб на потенциалните кандидати от страна на УО чрез използване на намаления срок (с 30 дни), въпреки че напр. предходната процедура е била „отворена“ за кандидатстване и респективно за искане на разяснения само няколко дни. В тази връзка е добре да се регламентира и изискване при прекратяване на процедура да се публикуват разяснения по всички постъпили до момента на прекратяването искания за разяснения.

 

Мотиви: Защита интересите на потенциалните кандидати чрез осигуряване на разумен срок за запознаване с условията за кандидатстване и за искане и получаване на разяснения по тях.

 

08 юни 2016 г. 13:49:41 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

16

Чл. 11. (3) Срокът за подаване на проектни предложения не може да бъде по-кратък от 90 дни, а за инфраструктурни проекти – от 120 дни, когато съответната процедура не е била включена в публикуваната в срока по чл. 26, ал. 7 индикативна годишна работна програма или когато е извършено изменение на индикативната годишната работна програма, с което са променени:

1. целите на процедурата;

2. начинът на провеждане на процедурата – чрез директно предоставяне или чрез подбор;

3. датата на обявяване на процедурата – с повече от 30 дни;

4. допустимите кандидати по процедурата;

5. минималният и/или максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по процедурата.

Включването на изискване за първоначално по-дълъг срок в разглежданите хипотези е положително, но то следва да се направи в чл. 32 от ЗУСЕСИФ.

 

Мотиви: Ако срокът се регламентира в подзаконовия нормативен акт, ще е налице противоречие с разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, която е от нормативен акт от по-висока степен (и ще се прилага съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗНА) и съгласно която срокът за подаване на формуляр за кандидатстване „не може да бъде по-кратък от 60 дни, а за инфраструктурни проекти - 90 дни“, т.е. може да бъде по-кратък от 90 дни, респективно 120 дни (за инфраструктурни проекти). Същевременно за разлика от случаите на последващо удължаване на определения срок за подаване проектни предложения (чието регламентиране е предвидено да стане в подзаконовия нормативен акт по чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ – вж. чл. 26, ал. 7, т. 3 от ЗУСЕСИФ), за първоначалното определяне на по-дълъг минимален срок от срока по чл. 32, ал. 1 от ЗУСЕСИФ с подзаконов акт не е предвидена законова делегация. Напротив в чл. 32, ал. 1 от ЗУСЕСИФ има законова делегация, която се отнася за определяне с акта по чл. 28, ал. 1, т. 1 на случаите, в които могат да се прилагат по-кратки (а не по-дълги) срокове.

 

В допълнение, предлаганата разпоредба не е достатъчно прецизирана, предвид обстоятелството, че начинът на формулирането й (предвид липсата на съюз „или“ между т. 4 и т. 5) предполага кумулативно (т.е. едновременно) наличие на условията по т. 1-5, а не алтернативно (т.е. на което и да е от тях).

 

Мотиви: Принципният замисъл на съставителите вероятно е по-скоро за алтернативно наличие на условията. Последното е по-логично и с оглед защита интересите на потенциалните кандидати.

17

Чл. 11. (4) При процедура чрез подбор, открита с два или повече срока за подаване на проектни предложения, в обявата за откриване на процедурата се посочват началната дата и крайният срок за кандидатстване за второто и следващите производства, като по отношение на тях не се прилагат минималните срокове по ал. 2.

Разпоредбата да отпадне.

 

Мотиви: Преповтаря чл. 30, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

 

08 юни 2016 г. 13:50:16 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

18

Чл. 12. (1) Ръководителят на управляващия орган назначава със заповед комисия, която да извърши оценяване и класиране на проектните предложения по процедурата. Комисията се назначава в двуседмичен срок от изтичане на крайния срок за подаване на проектните предложения.

Разпоредбата да отпадне.

 

Мотиви: Преповтаря чл. 33, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

19

Чл. 12, чл. 13, чл. 14 и чл. 15

Разпоредбите на чл. 12, 13, 14 и 15 следва цялостно да се преосмислят и редактират.

 

Мотиви: Разпоредбите не държат сметка за обстоятелството, че съществува Закон за обществените поръчки (ЗОП), който е общоприложим при възлагането на услуги от публични възложители, финансирани с публични средства, както и със  средства, предоставяни от европейските фондове и програми. Нито в самия ЗОП, нито в ЗУСЕСИФ се съдържат разпоредби, които да изключват приложението на ЗОП при възлагането на услуги по оценяване и класиране на проектни предложения на външни за администрацията лица (за сметка на публични средства, независимо дали от държавния бюджет или от фондовете на ЕС). От друга страна прилагането на ЗОП не може да бъде изключено с подзаконов нормативен акт (вж. чл. 15 от ЗНА), какъвто опит на практика представлява предвижданият централизиран конкурс за избор на външни оценители. В тази връзка предвидените в чл. 13 и 14 от проекта на постановление правила за провеждане на подобен конкурс и избор на външни оценители (изпълнители) в отклонение от ЗОП трябва изцяло да отпаднат. Още повече, че делегацията по чл. 33, ал. 3 от ЗУСЕСИФ изобщо не се отнася за уреждане в подзаконовия нормативен акт по чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ на реда за избиране на членове на комисията за оценяване и класиране на проектни предложения. Между впрочем предвидените в чл. 15 от проекта помощник-оценители и наблюдатели също не фигурират никъде в ЗУСЕСИФ и няма законова делегация за уреждане на статута на подобни лица в подзаконовия нормативен акт по чл. 28, ал. 1, т. 1 (делегацията по чл. 33, ал. 3 от ЗУСЕСИФ касае структурния състав единствено на лицата, участващи в комисията, каквито помощник-оценителите и наблюдателите не са съгласно чл. 15, ал. 2 от проекта на постановление).

При редактирането на чл. 12, чл. 13 и чл. 15 от проекта на постановление, следва да се има предвид и че, когато дейността по оценка (участие в оценителна комисия/подпомагане на оценителна комисия) се извършва срещу възнаграждение (за сметка на публични средства, независимо дали от държавния бюджет или от фондовете на ЕС) извън установеното работно време и длъжностните характеристики на лицата, които са щатни служители на управляващия орган, междинното звено, на администрацията, в рамките на която се намира управляващият орган или на второстепенен разпоредител с бюджет към ръководителя на администрацията, в рамките на която се намира управляващият орган, тази дейност също следва да се възлага при спазване на реда по Закона за обществените поръчки (ЗОП), за изключването на чието приложение в тези случаи нито ЗОП, нито ЗУСЕСИФ съдържат разпоредби.

 

08 юни 2016 г. 13:50:53 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

20

Чл. 16

Предвидените изисквания по отношение на помощник-оценителите и наблюдателите не са съобразени със законовата делегация в ЗУСЕСИФ.

 

Мотиви: Помощник-оценители и наблюдатели не фигурират никъде в ЗУСЕСИФ и няма законова делегация за уреждане на изискванията към подобни лица в подзаконовия нормативен акт по чл. 28, ал. 1, т. 1 (делегацията по чл. 33, ал. 3 от ЗУСЕСИФ касае изискванията единствено към лицата, участващи в комисията, каквито помощник-оценителите и наблюдателите не са съгласно чл. 15, ал. 2 от проекта на постановление).

21

Чл. 17. (1) Оценяването и класирането на проектните предложения се извършва до три месеца от назначаването на комисията по чл. 12, ал. 1, а в случаите по чл. 11, ал. 4 – до три месеца от крайния срок за кандидатстване за всяко отделно производство, освен ако по изключение в заповедта за назначаване на комисията не е посочен по-дълъг срок, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.

(2) Работата на комисията приключва в рамките на съответния срок по ал. 1 с оценителен доклад до ръководителя на управляващия орган на програмата, съответно на водещата програма при оценка на интегрирани проектни предложения.

Разпоредбите да отпаднат.

 

Мотиви: Преповтарят чл. 33, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

22

Чл. 17. (3) Концепциите за проектни предложения се оценяват в едномесечен срок от крайния срок за подаването им по критерии и ред, определени в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.

(4) Въз основа на направената оценка по ал. 3 ръководителят на управляващия орган одобрява кандидатите, на които да бъде изпратена покана за участие с проектни предложения.

Разпоредбите да отпаднат.

 

Мотиви: Преповтарят чл. 31, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

 

08 юни 2016 г. 13:51:22 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

23

Чл. 18. (1) Оценката на административното съответствие и допустимостта се извършва от членове на оценителната комисия, като те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители.

Подпомагането на членовете от комисията от помощник-оценители (които освен това изобщо не е ясно как точно ще ги подпомагат) не е съобразено със записаното в ЗУСЕСИФ.

 

Мотиви: Помощник-оценители не фигурират никъде в ЗУСЕСИФ. Съгласно закона оценяването на проектните предложения (вкл. проверката за административно съответствие и допустимост) се извършва от комисията. Помощник-оценителите обаче не са членове на оценителната комисия съгласно чл. 15, ал. 2 от проекта на постановление.

24

Чл. 18. (2) Когато при оценката по ал. 1 се установи липса на документи и/или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.

(3) Въз основа на извършената оценка на административно съответствие и допустимост комисията по чл. 12, ал. 1 изготвя списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка. В списъка се посочват и основанията за недопускане. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната програма и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020), а за недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в него, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Кандидат, чието проектно предложение е включено в списъка по ал. 3, може писмено да възрази пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок от

съобщаването.

Разпоредбите да отпаднат.

 

Мотиви: Преповтарят чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

 

08 юни 2016 г. 13:51:54 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

25

Чл. 18. (9) Ръководителят на управляващия орган се произнася по основателността на възражението в едноседмичен срок от неговото получаване, като:

1. връща проектното предложение за техническа и финансова оценка;

2. прекратява производството по отношение на кандидата.

Разпоредбата да отпадне.

 

Мотиви: Преповтаря чл. 34, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

26

Чл. 19. (3) Оценката по ал. 1 се извършва най-малко от двама членове на комисията, независимо един от друг, като те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители.

Подпомагането на членовете от комисията от помощник-оценители (които освен това изобщо не е ясно как точно ще ги подпомагат) не е съобразено със записаното в ЗУСЕСИФ.

 

Мотиви: Помощник-оценители не фигурират никъде в ЗУСЕСИФ. Съгласно закона оценяването на проектните предложения се извършва от комисията. Помощник-оценителите обаче не са членове на оценителната комисия съгласно чл. 15, ал. 2 от проекта на постановление.

27

Чл. 20. (1) Въз основа на резултатите от оценката комисията изготвя оценителен доклад, който включва:

1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко предложение;

2. списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране;

3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.

Разпоредбата да отпадне.

 

Мотиви: Преповтаря чл. 35 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

28

Чл. 24. (4) Оценяването на проектно предложение, голям проект и на съвместен план за действие се извършва в срок до три месеца от датата на подаването им или от крайния срок за подаването им, ако такъв е посочен в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.

Разпоредбата да отпадне.

 

Мотиви: Преповтаря чл. 44, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

 

08 юни 2016 г. 13:52:19 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на постановлението

29

Чл. 24. (5) Оценяването на проектно предложение за системен проект и на финансов план за бюджетна линия се извършва в срок до един месец от датата на подаването им.

Разпоредбата да отпадне.

 

Мотиви: Преповтаря чл. 44, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

30

Чл. 24. (6) Лицата, които извършват оценките по ал. 4 и 5 трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите и да отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 2.

Приложим е коментара, даден за чл. 16  от проекта на ПМС

31

Чл. 24. (8) При установяване на нередовности, непълноти и/или несъответствия на документите по ал. 4 и 5 съответният управляващ орган изпраща на конкретния бенефициент уведомление за установените нередовности, непълноти и/или несъответствия и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването им в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент. Срокът по ал. 4 и 5 спира да тече до датата на тяхното отстраняване.

Разпоредбата да отпадне.

 

Мотиви: Преповтаря чл. 44, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

32

Чл. 25. (1) При наличие на положителен резултат от оценяването на голям проект, съответно на съвместен план за действие, ръководителят на управляващия орган в едноседмичен срок от приключване на оценяването взема решение за изпращането му за одобряване от Европейската комисия.

Разпоредбата да се редактира.

 

Мотиви: Преповтаря частично чл. 45, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, което е лишено от смисъл.

33

Чл. 25. (2) Управляващият орган подава големия проект, съответно съвместния план за действие, на Европейската комисия в едноседмичен срок от издаване на решението по ал. 1.

По-скоро срокът за подаване на Европейската комисия на голям проект, съответно съвместен план за действие би следвало да се регламентира първично в ЗУСЕСИФ.