Обществени консултации

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Предвид значимостта на недвижимите културни ценности с по-високи категории „национално значение” и „световно значение”, се предвижда инициативите за тях да останат на съгласуване по досегашния ред, а за останалите недвижими културни ценности съгласуването да  премине в НИНКН. Предвидени са изменения в разпоредбите, отнасящи се до приемането на плановете за опазване и управление. Прецизирани са разпоредбите, уреждащи статута на НИНКН като държавен културен институт с национално значение, с оглед осъществяваната от института съгласувателна дейност в установените от закона случаи. Прецизирани са законовите разпоредби, отнасящи се до подлежащите на съгласуване документации по отношение на недвижимите археологически културни ценности, терминологията на закона и използвани изрази, като например определение на „културен маршрут”, който е вид културна ценност и важен елемент от културния туризъм.Със законопроекта се създава ред за предоставяне на правото на управление на недвижими археологически културни ценности – на общини. Предоставянето на правото на управление на общини върху недвижими археологически културни ценности ще създаде възможност за поемане на инициативи от страна на общините като например: кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, участие в международни, регионални и двустранни фондове и програми или за осъществяване на други дейности, чрез които ще се популяризира културното наследство, като в същото време чрез осъществяването на тези дейности ще бъдат инвестирани средства в опазването на археологическото наследство.


Дата на откриване: 9.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 23.11.2010 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 ноември 2010 г. 08:56:34 ч.
mironova

Предложение на Българска национална федерация по металдетектинг за изменение и допълнение на закона

§ ...В Член 147 се правят следните допълнения: 1. Създава се нова ал. 7: „(7) Не са теренни проучвания недеструктивни методи за изследване на земните пластове в случаите когато не се се издирват и изучават археологически обекти като културни ценности.” § ...В Член 152, се правят следните допълнения: 1. Създава се нова ал. 4: „(4) Не подлежат на регистрация специални технически средства в случаите когато няма да се използват за издирване и изучаване на археологически обекти като културни ценности.”

19 ноември 2010 г. 09:01:34 ч.
mironova

Предложение на Българска национална федерация по металдетектинг за изменение и допълнение на закона

§ ...В Член 147 се правят следните допълнения: 1. Създава се нова ал. 7: „(7) Не са теренни проучвания недеструктивни методи за изследване на земните пластове в случаите когато не се се издирват и изучават археологически обекти като културни ценности.” § ...В Член 152, се правят следните допълнения: 1. Създава се нова ал. 4: „(4) Не подлежат на регистрация специални технически средства в случаите когато няма да се използват за издирване и изучаване на археологически обекти като културни ценности.” МОТИВИ

19 ноември 2010 г. 09:02:06 ч.
mironova

Предложение на Българска национална федерация по металдетектинг за изменение и допълнение на закона

МОТИВИ Предложените допълнения на Закона за културното наследство целят преодоляването на проблеми, възникнали при неговото приложение, както и точно регламентиране на статута на специалните технически средства, за каквито се приемат металдетекторите. Българската национална федерация по металдетектинг, подкрепя необходимостта от защита на националните богатства с археологическа и историческа стойност, но счита че предотвратяване на опасността от ограбване на обектите на културно наследство следва да става с други мерки, по-подходящи и по-малко ограничителни за свободното ползване на металдетекторите.

19 ноември 2010 г. 09:02:34 ч.
mironova

Предложение на Българска национална федерация по металдетектинг за изменение и допълнение на закона

В тази връзка считаме за неприемлива тезата, че металдетекторите се използват само и единствено за издирване на археологически обекти като културни ценности. Неприемливи са въведените на практика ограничения за свободното им използване, чрез изискването въведено в чл.150, ал.1 от Закона за културното наследство, а именно собственика или държателя на такова средство да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност от професионално направление „История и археология” и най-малко две години професионален опит в извършването на теренни проучвания.

19 ноември 2010 г. 09:03:05 ч.
mironova

Предложение на Българска национална федерация по металдетектинг за изменение и допълнение на закона

По тази причина предлагаме ясно разграничаване на дейностите в чл.147 от ЗКН и въвеждане на нова ал.7., тъй като не всяка дейност по проучване и изследване на земните пластове е свързано с издирване и изучаване на археологически обекти като културни ценности. Неприемлива е тезата, според която вещите открити чрез специални технически средства като металдетекторите, преимуществено съставляват част от културният пласт и могат да бъдат издирени единствено от територията на археологически обекти по смисъла на чл.146, ал.1 от Закона за културното наследство. С помоща на металдетекторите могат да се търсят и откриват много други вещи които не съставляват част от културния пласт, намират се извън територията на археологически обекти и не представляват културни ценности, като закона би следвало ясно да разграничи двете хипотези.

19 ноември 2010 г. 09:03:40 ч.
mironova

Предложение на Българска национална федерация по металдетектинг за изменение и допълнение на закона

Считаме , че в тези случаи не следва металдетекторите да подлежат на регистрация, поради което правим предложение за допълнение на чл.152 от ЗКН с добавянето на ал.4. Настоящето предложение е изготвено от адвокат Георги Георгиев, член и юридически консултант на Българска национална федерация по металдетектинг.