Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 -2020г

Основни предложения в наредбата се състоят в следното:

Съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344/549 от 20 декември 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1306/2013), ЕЗРСР се прилага при споделено управление между държавите членки на Съюза. Той финансира приноса на Съюза към програмите за развитие на селските райони, изпълнение в съответствие с правото на Съюза за подпомагане на развитието на селските райони. В чл. 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 1305/2013), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) действа в държавите членки чрез програмите за развитие на селските райони. Тези програми осъществяват стратегията за изпълнение на приоритетите на Съюза за развитие на селските райони чрез пакет от мерки определени в дял III от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

С Решение за изпълнение на Европейската комисията от 26 май 2015 година се одобри Програмата за развитие на селските райони на България за подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014BG06RDNP001.

В раздел 8 „Описание на избраните мерки“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) са регламентирани приложното поле, нивото на подпомагане, допустимите за подпомагане бенефициенти, допустимите разходи, условията за допустимост, принципи във връзка с определянето на критериите за подбор, демаркация, рискове при изпълнението, действия за смекчаване на последиците, специфична информация и обща оценка на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР.

В параграф 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е регламентирано, че безвъзмездната финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се предоставя при условията и по реда на този закон, доколкото друго не е предвидено в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.) и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.), в Закона за подпомагане на земеделските производители или в акт по неговото прилагане.

В ПРСР и чл. 9а от ЗПЗП е предвидено правоотношенията свързани с прилагането на мерките от ПРСР да се регламентират с наредби. В тази връзка тематична работна група подготви настоящият нормативен акт.

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР. В проектът на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на помощта.

Цели на подмярката и допустими дейности:

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. По подмярката ще се подпомагат проекти, които допринасят за постигане на целта и. Финансова помощ по подмярка 7.2. ще се предоставя при спазване на изискванията на Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ОВ С 204 от 1.07.2014 г.).

В чл. 4 от проекта са посочени допустимите за подпомагане дейности, които са: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение; изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства; реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура; изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

В ПРСР и в чл. 4 от проекта са посочени само допустимите дейности, а конкретно инвестиции, които ще се подпомагат са изброени в § 1 от Допълнителната разпоредба на проекта. Този подход беше избран в процеса на програмиране на ПРСР като опит по прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., съгласно която в дейностите бяха посочени и инвестициите, които бяха изчерпателно изброени и водеше до невъзможност поради пропуски в процеса на програмиране до финансиране на всички необходими инвестиции за изпълнението на проекта.

Допустими за подпомагане кандидати, териториален обхват и демаркация:

В чл. 5 от проекта е регламентирана демаркацията на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР с други подмерки от ПРСР, Оперативна програма „Региони в растеж, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ както и за конкретни дейности съгласно Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Подмярка 7.2 ще се прилага на територията на 232 общини в селските райони, с изключение на дейности допустими за подпомагане по Оперативна програма „Региони в растеж“ в населени места, които са допустими за подпомагане по приоритетна ос 1 и 2 от Оперативна програма „Региони в растеж“.

По подмярката допустими за подпомагане бенефициенти са общини от селските райони, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища и ВиК оператори.

Във връзка с демаркацията с Оперативна програма „Региони в растеж“ и много въпроси, които постъпиха в процеса на подготовка на нормативният акт беше взето решение да се регламентира в чл. 6 от наредбата освен допустимите за подпомагане кандидати, а и дейностите, за които е допустим всеки един кандидат.

В чл. 7 са регламентирани основанията за отстраняване на кандидатите съгласно чл. 106 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.) и изисквания предвидени в ПРСР.

В чл. 7, ал. 3 е предвидено, че изискванията съгласно ал. 1 се доказват с декларация към момента на кандидатстване, а при одобрение на заявлението за подпомагане с документи посочени в чл. 7, ал. 3 и се подава декларация само в случите, когато са настъпили промени в декларираните обстоятелства при кандидатстване.

Финансови условия, изисквания към проектите, допустими разходи:

В чл. 10 от проекта са регламентирани финансовите условия, съгласно които финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.

В ПРСР са регламентирани и максимални размери за общо допустимите разходи по видове бенефициенти и инвестиции, съгласно които максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР. за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат община, е левовата равностойност на 10 000 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища или изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения не може да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за един кандидат община.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура не може да надхвърля левовата равностойност на 2 000 000 евро, за един кандидат община или ЮЛНЦ.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и левовата равностойност на 1 000 000 евро за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат община или читалище.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура; реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро, за един кандидат община или ЮЛНЦ.

По подмярката е допустимо и авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта. Авансовото плащане е допустимо при предоставяне на безусловна и неотменима банкова гаранция, договор за поръчителство или запис на заповед. Авансово плащане е допустимо при предоставяне на запис на заповед от бенефициенти общини или читалища.

Допустимо е и междинно плащане, което може да бъде заявено не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, а в случай на проекти с включени строително-монтажни работи - не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

В Раздел ІV от проекта са регламентирани общи изисквания към проектите и специфични с оглед на допустимите за подпомагане дейности, които са регламентирани в европейското и национално законодателство и ПРСР.

В Раздел ІV от проекта са регламентирани допустимите и недопустими за подпомагане разходи съгласно одобрената от Европейската комисия ПРСР и Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г. В същият раздел е регламентиран и предвидената за подмярката в ПРСР система за оценка на разходите съгласно чл. 48, параграф 2, буква „д“ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.).

Ред за кандидатстване, изплащане на финансовата помощ, контрол върху изпълнението на проектите и публичност:

В проекта на нормативният акт свързан с кандидатстване, изплащане на финансовата помощ, контрол върху изпълнението на проектите и публичност са регламентирани изисквания съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие, Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.), Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие, Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.), Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г. и акредитираните процедури на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за прилагането на мерките по ПРСР.

Разпоредбите на проекта на наредба се основават на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР и на разпоредбите на правото на ЕС. В проекта на наредба са включени и разпоредби, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата.

Приоритет по подмярката:

Чрез критериите за подбор при инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях приоритет ще бъде даван на:

1. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;

2. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица;

3. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населени места от селските райони до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР;

4. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с втори и трети клас републикански пътища;

5. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Чрез критериите за подбор при инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях приоритет ще бъде даван на:

1. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;

2. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица;

3. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населени места от селските райони до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР (съгласно приложен списък);

4. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с втори и трети клас републикански пътища;

5. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Чрез критериите за подбор при инвестиции в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони приоритет ще бъде даван на:

1. Райони с установен или прогнозиран воден стрес:

- засушаване или недостиг на вода;

- с лошо качество на питейната вода;

2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие;

3. Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект.

Чрез критериите за подбор при инвестиции в изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение приоритет ще бъде даван на:

1. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район;

2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Чрез критериите за подбор при инвестиции в изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства приоритет ще бъде даван на:

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца;

2. Проекти, осигуряващи недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности (в т.ч. роми), при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация;

3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.

Чрез критериите за подбор при инвестиции в реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност приоритет ще бъде даван на:

1. Инфраструктура в Северозападен район;

2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Чрез критериите за подбор при инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура приоритет ще бъде даван на:

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура в Северозападен район;

2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие;

3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.

Чрез критериите за подбор при инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства приоритет ще бъде даван на:

1. Проекти в зависимост от културната и обществената значимост на обекта;

2. Инфраструктура в Северозападен район.

Чрез критериите за подбор при инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони приоритет ще бъде даван на:

1. Проекти за инфраструктура, приоритизирана на база Методология за приоритизиране на образователна инфраструктура, одобрена от Министъра на образованието и науката;

2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

Критериите за подбор и тяхната тежест ще бъдат определени от Комитета за наблюдение на ПРСР на заседание, което ще се проведе през месец юни 2016 г.


Дата на откриване: 1.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 1.7.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юни 2016 г. 10:19:24 ч.
FTR

Анализ "разходи-ползи" за проекти под 50 000 евро

От публикувания проект на наредба не става ясно трябва ли да се прави анализ-разходи ползи за проекти под 50 000 евро, които генерират приходи?

Наредбата казва:

(2) Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.

(3) Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

Така формулирано, условието може да означава и ДА, и НЕ:

1/  за да кажеш със сигурност, че приходите са „нетни“ (а не просто приходи), трябва да направиш анализ. По тази логика всички проекти трябва да имат анализ „разходи-ползи“. 

2/ от друга страна, ако финансовата помощ със сигурност ще е 100% за проекти под 50 000 евро, то защо следва да се прави такъв анализ за тези малки проекти?

 

10 юни 2016 г. 09:05:28 ч.
zdravko@mail.bg

Критерии

Поради липсата на разписани критерии за оценка е необходимо да се обяви ново обществено обсъждане. Посочени са критерии, които:

1. не са посочени стойности и изисквания

2. са объркани (за инвестиции в улици, критерий е свързаност между населени места с градове)

3. са неясни като например

- Проекти, осигуряващи недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности (в т.ч. роми), при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация;

- Проекти в зависимост от културната и обществената значимост на обекта

За подготовка на проектно предложение е необходимо да се осигури значителен ресурс, но поради липсата на ясни, точни и измерими критерии за оценка потенциалните кандидати не биха могли да планират своите дейности и съществува огоромен риск от прахосване на обществени средства за подготовка на голям брой проекти и финансиране на символичен брой. Министерството на земеделието няма да компенсира тези загуби за обществото и е редно за наредбата да бъде доработена и отново публикувана за обществено обсъждане.

01 юли 2016 г. 10:09:55 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на Наредбата за прилагане на подмярка 7.2

Принципни коментари

1.       Съгласно индикативния график за прием на заявления по ПРСР 2014-2020 за 2016 г., мярка 7.2. ще обяви прием от 4 до 31 юли 2016 г. Същевременно към 28 юни 2016 г. липсва достатъчно прозрачност и яснота по условията на приема, които да осигурят достатъчна информираност и равнопоставеност между потенциалните кандидати. По-конкретно:

·         недопустимо и неприемливо е броени дни преди обявяването на приема да липсва всякаква официална информация от страна на МЗХ, вкл. на интернет сайтовете на програмата, относно това за кои дейности от проекта на Наредба по подмярка 7.2. ще се приемат заявления. Обяснението на МЗХ, че дейностите са „коментирани“ на срещи с НСОРБ, не отменя задължението на ръководството на програмата да информира потенциалните бенефициенти относно най-важното условие на приема. На многобройните запитвания от страна на общини, представители на НСОРБ отказват да се ангажират с категоричен отговор за това по кои дейности ще се приемат заявления, което е напълно обяснимо, тъй като сдружението не е институцията, която да се ангажира с такъв отговор. Нещо повече, потенциални бенефициенти на подмярка 7.2. не са само общини, а и ЮЛНЦ, читалища иВиК оператори, които са още по-ощетени от липсата на яснота относно допустимите дейности по предстоящия прием. По този начин потенциалните бенефициенти са лишени от възможността да планират и проведат адекватни процедури по ЗОП за проектиране и подготовка на проектите, които са свързани с времеви и финансов ресурс. За разлика от всички Оперативни програми, които публикуват индикативни годишни програми с съответни процедури, цели, потенциални бенефициенти, индикативни дейности и условия на финансиране, приемът по подмярка 7.2. е планиран само за 1 месец (юли 2016 г.), без да са известни основните условия, които са  предпоставка за качествената подготовка на проекти и равнопоставеността и информираността на кандидатите.

·         Недопустимо и неприемливо е броени дни преди обявяването на приема да не са известни конкретните критерии за подбор на проектите с тяхната тежест, чрез които потенциалните бенефициенти да приоритизират своите проекти и да оценят шансовете си за класиране, вземайки информирано решение за кандидатстване или отказ от кандидатстване. В проекта на Наредба са включени видове критерии, без да са посочени точките по всеки от тях, което е съществена част от оценката на проекта. Имайки предвид факта, че подготовката на проектите е свързана със сериозен технически, финансов и човешки ресурс, липсата на тази информация води до разпиляване на ресурс и невъзможност за вземане на навременни и информирани решения от страна на потенциалните кандидати.

·         препоръчително е ДФЗ да приложи практиката от всички останали оперативни програми договорът за безвъзмездна финансова помощ да се публикува заедно с всички документи за кандидатстване на етапа на обявяване на прием на заявления, или да се приложи като приложение към Наредбата за прилагане на подмярка 7.2. Недопустимо е кандидатите да вложат усилия и ресурси в подготовката на проекти, без да са наясно със своите права и задължения във фазата на изпълнението на проектите.

·         Критериите за подбор и договора би следвало да са част от процедурата за обществено обсъждане на проекта на наредба.

Изброените проблеми с липса на прозрачност и информираност водят до изкривяване на процеса на подготовка на проектите, при който служители или приближени до МЗХ и ДФЗ разпространяват вътрешна информация с гореизброените условия до определени потенциални кандидати, която ги поставя в привилигировано и неравностойно положение спрямо други потенциални кандидати. Недопустимо е разпространението на такива практики след опита на пълен програмен период, през който се натрупа опит и капацитет за навременно планиране, прозрачност и информираност от страна на ПРСР и оперативните програми. Вероятно прилагането на тези принципи е въпрос на политическа воля, която към момента липсва от страна на МЗХ.

01 юли 2016 г. 10:10:35 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на Наредбата за прилагане на подмярка 7.2

Конкретни коментари:

1.       чл. 4: Предлагаме да се допусне комбинирането на дейности по чл. 4, т. 1 и чл. 4, т. 2. В множество случаи водопроводът под уличната мрежа е компрометиран и реконструкцията и рехабилитацията на улиците не е целесъобразна, ако не се предприемат мерки и за реконструкция/рехабилитация на водопровода. В тези случаи е целесъобразно и да отпадне изискването районът да се обслужва от консолидиран ВиК оператор, тъй като водещата инвестиция е уличната мрежа, а не водоснабдителната мрежа.

2.       Чл. 5, т. 4: Предлагаме текстовете за демаркация с ОПРР да се направят по огледален начин в двете програми, като се даде възможност по под-мярка 7.2. да се инвестира в рамките на строителните граници на градовете от четвърто ниво за всички дейности извън дейностите за енергийна ефективност, в т.ч. ново строителство, прилежащи пространства и др. В противен случай обектите на тези градове са ощетени от финансиране спрямо други населени места, които не са от четвърто ниво съгласно НКПР. Демаркацията може да се приложи и на ниво конкретни обекти, но не бива да е причина за ощетяване на тези общини от достъп до финансиране.

3.       Съществува противоречие между Проекта на Постановление за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ за програмен период 2014-2020 и чл. 10 от проекта на наредба за подмярка 7.2.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от проекта на Наредба, финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.“.  Така според този проект на наредба,  АРП ще се прилага за проекти над 50 000 евро, а не над 1 000 000 евро, както е по проекта на Постановление на МС. Проектът на наредба за прилагане на под-мярка 7.2. следва да се промени, като се приложи прага от чл. 17 (1) от проекта на Постановление на МС за проекти, чиито общ размер на допустимите разходи е под 1 000 000 евро, а не под 50 000 евро.

В наредбата е приложена стойността от чл. 17, ал. 2 на проекта на ПМС, който обаче се отнася за проекти, които генерират нетни приходи по време на тяхното изпълнение (чл. 15, ал. 2, т. 2), а не за проекти, които генерират нетни приходи след тяхното завършване (чл. 15, ал. 2, )

Необходимо е в проекта на Наредба за подмярка 7.2. да се направи коректна препратка към ПМС за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ за програмен период 2014-2020 по отношение на праговете, при финансовата помощ се определя чрез анализ разходи-ползи.

Небходимо е в наредбата да се приложи образец на анализа разходи-ползи като минимално съдържание и елементи, които ще се изискват от кандидатите.

4.       Чл.5 т.9 – Предлагаме, да се даде дефиниция, кое е това оборудване, пряко свързано с изпълнението на учебния план в образователната инфраструктура

5.       Съгласно Чл. 11., ал. 1 Максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат община, е левовата равностойност на 10 000 000 евро. Необходимо е в Наредбата да се направи изрично уточнение, че този максимален размер не включва финансирането по мярка 7.2. чрез Стратегии за ВОМР по мярка 19 на ПРСР.

6.       Съгласно чл. 15, ал. 3, т. б разликата до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта след съгласуване на обществената поръчка и сключване на допълнително споразумение с РА по договора за отпускане на финансовата помощ за вписване на избрания изпълнител. Необходимо е да се уточни за коя обществена поръчка по проекта става въпрос, тъй като по един проект обикновено има няколко обществени поръчки – напр. за проектиране и консултантски услуги, за строителство, доставка, надзор и др.

01 юли 2016 г. 10:12:09 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на Наредбата за прилагане на подмярка 7.2

1.       Чл.20 ал.3 Предлагаме от текста да се изключат улиците, с мотив противоречие с одобрените текстове на ПРСР – изискването е предвидено само при реконструкция/рехабилитация на път, не и на улица. Този текст изключително много ще затрудни общините, тъй като техническите проекти, резултат от проведена процедура по ЗОП, ще трябва тепърва да се преработват и съгласуват с инстанциите.

2.       Изискванията на чл. 21 предполагат ангажирането на ВиК операторите като партньори или асоциирани партньори по проектите, със съответните задължения и отговорности.

3.       Чл.30 ал.2 – Предлагаме, структурата на общите разходи да бъде аналогична на тази по предходната Наредба 25/ изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г. , а именно:

Консултациите за изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта да бъдат 3%, останалите 9% да бъдат разпредели съгласно нуждите на съответната община.

Мотив - Разбивката на отделните разходи съгласно чл.30,ал.2 от проекто наредбата довежда до сериозна административна и финансова тежест за потенциалните бенефициенти, тъй като масово допустимите общини са провели процедурите за избор на консултанти и проектанти много преди публикуването на проекта на наредба по мярка 7.2. като са се съобразявали с условията в стратегическия документ на ПРСР, а именно, че тези разходи не трябва да надвишават 12%.

При условие, че проекто- наредбата по мярка 7.2 излиза 1 месец преди официалния прием на заявления съгласно индикативния график, напрактика е невъзможно да бъдат проведени нови процедури.

Това рестриктивно условие ще доведе до следното:

·         Общините, които имат възможност, ще трябва да поемат за своя сметка % от надвишените лимити

·         Общините, които нямат възможност да самофинансират надвишените лимити, ще бъдат принудени да проведат нови процедури и реално няма да имат достатъчно време да изберат изпълнители, да изготвят и съгласуват проекти и да подадат заявление за кандидатстване в определения срок съгласно индикативния график за прием.

4.       Съществува риск от тръжни манипулации с оглед евентуалното спазване на сроковете за прием, което ще доведе до бъдещи финансови корекции за бенефициентите. Чл. 30, ал. 8 предвижда, че Списък с активите, дейностите, услугите и цените, за които са определени референтни разходи, се съгласува от министъра на земеделието и храните. Списъка с активите, дейностите и услугите се публикува на електронната страница на РА не по-късно от датата на публикуване на заповедта за определяне на съответния период на прием на заявления за подпомагане.

 

Недопустимо е този списък да се публикува на толкова късен етап от подготовката за кандидатстване, тъй като към датата на публикуване на заповедта за прием потенциалните кандидати би трябвало  отдавна да са възложили проектите и те да са изготвени, за да има технологично време за процедури за разрешително за строеж и други подготвителни процедури по заявлението на кандидатстване. Предлагаме този списък да се публикува не по-късно от 4 месеца преди датата на публикуване на заповедта за определяне на съответния период на прием на заявления за подпомагане. 

01 юли 2016 г. 10:12:34 ч.
info@bakep.org

Коментари на БАКЕП по проекта на Наредбата за прилагане на подмярка 7.2

1.       чл. 30 – необходимо е да се запише изрично, че ал. 8, 9, 10 и 12 от чл. 30 не се прилагат за кандидати, които са възложители по ЗОП.

2.       Необходимо е текстовете на наредбата да предвидят процедури за обжалване на отделните етапи – оценката на проектите, пълен или частичен отказ за изплащане на финансовата помощ и др. (чл. 49, ал. 3 и 4)

3.       чл. 51, ал. 5 предвижда в срок до 15 работни дни от сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ с РА ползвателите, които се явяват възложители на обществени поръчки, предоставят на РА документите съгласно указанията по ал. 3 за извършване на контрола по ал. 4. Предлагаме този срок да се удължи на 40 работни дни, тъй като в много случаи ползвателите възлагат тази услуга чрез договор за услуги с външни лица и е необходимо време за провеждане на съответната процедура и сключване на договор по ЗОП.

4.       чл. 51., ал. 6 предвижда  крайният срок за публикуване на обявлението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „а“, 2, 3 и 4 в проекта е до четири месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ. Ползвателят на помощта уведомява РА за публикуване на всяко обявлението в срок до седем работни дни от датата на публикуването.

Предлагаме срокът да се удължава, в случай на забавяне на осъществяването на контрола от Разплащателната агенция по чл. 51, ал. 4.

5.       Допълнителни разпоредби, т. 16 – необходимо е да се поясни, че списъкът е неизчерпателен, тъй като има и други обекти на културния живот като културни домове, концертни зали и др.

6.       Допълнителни разпоредби, т. 23 – необходимо е да се поясни, че списъкът не е изчерпателен, тъй като има и други обекти за широко обществено ползване (напр. велоалеи, паркинги и др.)

7.       Допълнителни разпоредби, т. 33 – необходимо е разходите за консултантски услуги да се допълнят с разходи за изготвяне на анализи разходи ползи, изготвяне на документации за обществени поръчки и други присъщи за проекта дейности, които ползвателите да могат да включват като задължения на консултантите по договорите.

8.       Приложение № 3 към чл. 6, т. 4:Списък на населените места с под 2000 еквивалентни жители от селските райони. Необходимо е да се провери статута на включените в списъка населени места, тъй като някои от тях (напр. гр. Копривщица), е с население над 2000 жители по данни на НСИ, което предполага, че еквивалент жителите са по-висок брой (вкл. селско стопанство, туристи и индустрия).

9.       По отношение на критерия за оценка „Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие“ Предлагаме, да се даде по-конкретно определение как ще бъде измерван този показател. т.е. ако приемем, че брой население касае местното население спрямо Липсата на такава дефиниция ще даде голям приоритет на по-големите общини, извън обхвата на ОПРР, и същевременно ще ощети по-малко населените и ваканционни населени места.