Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Витоша“

Съгласно чл. 29 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/, „за природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа“.

Основните цели на управление на тези територии съгласно ЗЗТ са насочени към  поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях, предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм.

Съгласно чл. 52 на ЗЗТ, Изпълнителната агенция по горите създава специализирани дирекции на природни паркове за изпълнение на плановете за управление на природните паркове, както и за осъществяване на дейностите по стопанисване, опазване и охрана на горите, земи и водни площи в защитените територии, които не са изключителна държавна собственост.

Повече от 70 % от площта на природните територии обхваща гори и горски територии по смисъла на закона за горите, което определя и спецификата на преобладаваща част от възобновителни и поддържащи дейности, които следва да се извършват в тях.

Въз основа на направените констатации, с изменението в Устройствения правилник на ДПП „Витоша“, обн. ДВ, бр. 77 от 2014 г., в сила от 16.09.2014 г., функциите и задачите на дирекция на Природен парк „Витоша“ ( както и на останалите дирекции на природни паркове) са разширени и допълнени с преки отговорности насочени към участие в:

       1. наблюдението и сигнализацията по защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, както и опазване и защита от горски пожари;

       2. приемането на областните планове за развитие на горските територии, инвентаризацията и горскостопанските планове за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

       3. подпомагане в организирането на борбата с горски пожари и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари;

       4. контрола по възобновяването, стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;

       5. контрола по опазването на горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов в горските територии в границите на природния парк.

Въвеждането на допълнителни задължения и функции на дирекциите на природни паркове, в това число и на Дирекция на природен парк „Витоша“ наложи и възлагането на допълнителни отговорности на директора на ДПП, а именно:

       1. право да спира дейности и строителство в защитени територии - държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;

      2. задължение да съгласува дейностите и технологичните планове за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове или програми при извършване на залесяване в горски територии, попадащи в границите на природния парк, както и да съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2 от Закона за горите за определяне на горските територии, на територията на природния парк, в които е забранена пашата на селскостопански животни;

     3. задължения за участие в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР на наредба № 8 за сечите в горите в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк.

 Спецификата на предмета и дейността на Дирекция на Природен парк „Витоша“ и разширяването на функциите и задачите й, определят необходимостта от регламентирането на специфични изисквания за образование за заемане на длъжността директор на дирекция на Природен парк „Витоша“.

Очакваните резултати от прилагането на правилника са свързани с осигуряване на компетентно управление на дирекцията от лице, чието образование и произтичащите от същото специфични знания, умения и опит ще гарантират успешното изпълнение на функциите и задачите на дирекция на Природен парк „Витоша“, свързани с изпълнение на плановете за управление на природните паркове и осъществяване на дейностите по стопанисване, опазване и охрана на горите, земите и водните площи в защитените територии, включени в обхвата на Природен парк „Витоша“.

   Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не  е приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

Приемането на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Витоша“ няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

   Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът е публикуван и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите.

 

 


Дата на откриване: 2.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари