Обществени консултации

Проект на Закон за противодействие на тероризма

Предвид значението на реакцията срещу тероризма, отчитайки че противодействието на тероризма се осъществява от множество държавни органи и с цел създаване на ефективен механизъм за противодействие на тероризма, е възприет подхода за уреждане на материята в специален закон. С проекта се предлага въвеждането на задължение за собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и в училища и детски градини от по-ниска категория, да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, което е важен механизъм за превенция по отношение на местата с концентрация на голям брой хора. В проекта са посочени критериите за определяне на съответните нива на заплаха, както и мерките, които се прилагат за отделните степени на готовност. Предложени са превантивни мерки, които да се вземат, когато са налице данни, от които може да са направи обосновано предположение, че лице е свързано с терористична дейност. Законопроектът предлага регламентация за провеждането на антитерористична операция, при наличие на данни за конкретна заплаха от терористичен акт или при извършен терористичен акт. При провеждането на такава операция се прилагат временни мерки и ограничения по отношение на права и свободи. Също така се предлага, при извършване на тероризъм на територията на Република България, от което са настъпили смърт или увреждане на здравето на мнозина, имуществени вреди или вреди за икономиката в особено големи размери, или значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали, на цялата или на част от територията на страната да може да се обявява извънредно положение, с произтичащи от това необходими ограничения на права и свободи. Регламентирано е участието на въоръжените сили в предотвратяване на тероризъм и в преодоляване на последствията от тероризъм, като е предвидено при участие в тази дейност въоръжените сили да имат правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


Дата на откриване: 3.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.6.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юни 2016 г. 12:26:20 ч.
gurini

Законът за противодействие на тероризма не трябва да стига в този вид до гласуване в пленарна зала.

Този проекто-закон дава право на властимащите на самоуправство с живота и имуществото на хората и в крайна сметка терор.

Конкретно Чл.1 ал.2 т.1 не е споменато живота и имуществото на хората.

Чл. 7 ал. 2 - 4 разширяват правомощията на въоръжените сили превръщайки ги в допълнение на полицейските такива.

Чл. 15, ал. 3 се вменява на собственици на сгради и съоръжения допълнително утежняване със задължение да предоставят информация на МВР която вече има в други държавни институции.

Чл. 16 -17 посягат на свободата на придвижване и достъп да информация.

Чл. 29 Позволява посегателство върху имуществото на хората, включително разрушаването му или променянето му, като обезщетения в пълен размер не са гарантирани.

Чл. 30, ал. 1, т. 9 Недопустимо е прекъсването на комуникационни връзки (свързано е със сигурността и живота на хората)

Чл. 32 ал. 1 т. 3 същата забележка като за чл. 30.

Чл. 38 ал. 2 Длъжностните лица се третират по-благоприятно вместо по-утежнено от другите по неизпълнението на закона. Това е нечестно и несправедливо.

 

06 юни 2016 г. 13:38:16 ч.
gurini

Още възражения относно законът за противодействие на тероризма

В допълнителните разпоредби §9 т.2б е недопустим, винаги когато държавата прилага СРС и подобни към хората е необходимо да има отчетност за да се предотврати произвол и за да може да се упражнява контрол върху работата на държавните органи. Основанието тероризъм е ефимерно, несъществено, произволно, както и което е да е друго, при намеса на държавата в личния живот на хората. 

17 юни 2016 г. 16:43:21 ч.
natoto

СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЗЕЛЕНИТЕ“

ПП „Зелените“ е против разглеждането и приемането на предложения специален законопроект за противодействие на тероризма. Смятаме, че в този му вид законопроектът няма да доведе до по-ефективна борба с подготовката и извършването на терористични актове, а единствено ще служи като инструмент за саморазправа спрямо неудобни граждани чрез използването на МВР и ДАНС.

На мнение сме, че предложеният законопроект е атака срещу основни конституционни права на гражданите, както и срещу базисни правни положения като презумпцията за невинност.

Особено опасни в това отношение са чл. 16 и чл. 17 от закона, които предвиждат сериозно ограничаване на правото на придвижване и други основни права въз основа на „обосновано предположение, че лицето е свързано с терористична дейност" - формулировка, от която не личи доколко става дума за обосновано предположение за подготвяне или извършване на конкретно престъпление, подкрепено със съответните доказателства.

Изключително притеснителни са и предложените изменения в Закона за специалните разузнавателни средства в § 9, т.2 от Допълнителните разпоредби към законопроекта. Според тази точка отпада задължението при използването на СРС да се изготвят веществени доказателствени средства в случаите, „свързани със защитата на националната сигурност“, по преценка на упълномощените за това органи. Това дава изключително широки правомощия да се следят и подслушват граждани без никакво задължение за отчитане на събрания чрез СРС материал, който потенциално може да послужи за шантаж и изнудване в нечия частна полза. В т.4 на същия параграф се определя, че подобно безотчетно следене може да бъде продължено по преценка на упълномощените органи с години.

Зелените смятаме че в българското законодателство в настоящия му вид са предвидени достатъчно адекватни мерки за борба с тероризма. Предизвикателствата, които тероризмът поставя пред демократичните държави днес, са от съвсем различен порядък и не могат да се решат с въвеждането на извънредно законодателство. Превенцията на терористични нападения е проблем, за чието решаване международната общност търси работещи решения. Сред стратегиите, обсъждани на общоевропейско ниво, например влиза и превантивната работа в рискови групи и региони срещу проникването на радикални идеологии. Както и таргетираното наблюдение на избрани заподозрени и по-добрата обмяна на информация за тях между различните служби. Това са адекватни мерки за борба с тероризма, които масовото следене и нарушаване на права не само няма да подпомогне, но дори може да затрудни прилагането им. входирано от Наталия Попова, член на Националния съвет на ПП "Зелените"