Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020 г.

Разработването на проекта на Постановление на Министерския съвет се налага поради предстояща отмяна на действащото към момента Постановление № 107 на Министерския съвет от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. С друг проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (който проект към настоящият момент е в процес на съгласувателна процедура на основание на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация) ще се определят детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., в изпълнение на изрична законова делегация, предвидена в чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Управляваните от Министерството на вътрешните работи фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020 г. са извън приложното поле на действие на ЗУСЕСИФ, което води и до липса на посочване на двата фонда в проекта на Постановление на Министерския съвет. Така на практика, отмяната на Постановление № 107 на Министерския съвет от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. ще доведе до създаване на правен вакуум при провеждане на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по двата фонда. Във връзка с гореизложеното, с цел недопускане на прекъсване на финансирането по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ по фондовете, управлявани от ДМП-МВР, е необходимо изготвянето на Постановление на Министерския съвет, с което да бъде определен реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по тях. С оглед осигуряване на максимална ефективност и ефикасност при предоставянето на европейско финансиране проектът на Постановление на Министерския съвет по отношение на двата фонда е съобразен с правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се цели създаване на ясни, прозрачни и унифицирани правила относно реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Отчетен е и опитът при прилагането на Постановление № 107 на Министерския съвет от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. като се запазва основната част от съществуващата до момента регламентация по отношение на отделните елементи на процеса по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът на Постановление на Министерския съвет предвижда и присъединяване към Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“ (ИСУН 2020), което ще даде възможност за кандидатстване по електронен път, намаляване на административната тежест за бенефициерите и повишаване на публичността при усвояване на средствата по двата фонда.


Дата на откриване: 7.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари