Обществени консултации

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2011-2015

Правителството на Република България определя ускореното развитие на електронно управление (е-управление) като един от основните си приоритети.   

Електронното управление представлява трансформация на държавните структури чрез използване на информационните и комуникационните технологии, насочена изцяло към потребителите. То се извършва паралелно с организационни промени и придобиване на нови знания с цел подобряване на обществените услуги, демократичните процеси и улесняване създаването и провеждането на държавната политика.
 
Електронното управление включва постоянна актуализация на нормативната и технологична рамка, в която работи администрацията, за постигане на пълно изпълнение на поставените цели, по-рационално използване на публичните средства и по-високо качество на предлаганите услуги.
 
Днес ставаме свидетели на историческа промяна в отношенията между доставчиците и потребителите на административни услуги. Потребителят е в центъра на вниманието като основен фактор в тези процеси. Развитието на е-управление е обусловено основно от потребителите и не толкова от технологиите за неговото изпълнение.
 
Стратегията за електронно правителство в България 2002-2005 година инициира процесите по създаване на електронни услуги за гражданите и бизнеса, както и изграждането на вътрешна административна информационна и комуникационна инфраструктура. Тази стратегия не е изпълнена и актуализирана до момента.
 
Програмата на правителството за европейско развитие на България 2009-2013 г. отразява важността на процесите за развитие на целенасочено, достъпно, предвидимо, ефективно и ефикасно електронно управление. Стратегията за електронно управление на Република България е един от основните документи, определящи пътя за изпълнение на програмата на правителството. Нейната основна цел е да очертае рамката на всички текущи и нови дейности в областта на е-управление. Настоящият документ е съобразен и с:
  • Лисабонската стратегия;
  • Декларация на министрите, отговорни за политиките по електронно правителство на Европейския съюз, приета през 2009 г. в Малмьо;
  • Стратегия „Европа 2020”;
  • „Програма в областта на цифровите технологии за Европа”.


Дата на откриване: 9.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 19.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари