Обществени консултации

Трети национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018

Третият национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018 поставя акцент върху ангажименти, свързани с: 
          • подобряване на достъпа до информация и осигуряване на двупосочна комуникация със заинтересованите страни чрез използване на предимствата на новите технологии;
          • овластяване на гражданите в тяхното участие в процесите на взимане на решения чрез търсене на нови форми на взаимодействие, които насърчават съавторство и равнопоставеност; 
          • електронизация на публични услуги с оглед увеличаване на тяхната достъпност и качество;
          • намаляване на разхода на публичен ресурс, както и прилагане на мерки за повишаване на интегритета на публичните институции.
 


Дата на откриване: 9.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 23.6.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 юни 2016 г. 12:39:42 ч.
raichin

Предложения за ускорено въвеждане в действие

Имам няколко предложения пряко свързани с подобряване на Стратегията и нейното ускорено въвеждане в действие. Засега ще се огранича с две от тях и според реакцията ще продължа в една или друга посока.

Относно:

-4 а.1.2 - Въвеждане възможност за национална е-подписка за национална и местна ГИ

на платформата ни http://platform.iportal4languages.eu/portal/site/b9240bcb-4cd4-44bd-92a4-bb51359dca96/page/252c395a-baa8-4c64-8e8b-99dae391e9ea от месеци вече има такава функционалност. Онлайн може да се провеждат обсъждания , да се работи дистанционно за формулиране на предложения към институциите, да се генерират изискваните 3 документа - протокол от събрание, подписка и списък с данни за Инициативен комитет (съобразени до запетайка с буквата на действащия  ЗПУГДУМВ). И накрая да се въведат изискваните данни и да се подпишат генерираните 3 документа с КЕП. Защо да чакаме до юни 2018? И защо да харчим пак милиони ? с много по-малко средтсва направеното може да бъде доразвито и пуснато в действие още до есента. Има нужда да се подобри дизайна (не ни е било приоритет) и да се подобри защитата. При промяна за Закона и приемане най-после на закон за е-идентификацията ще се е необходимо актуализиране на темплейтите и процедурата за е-подпис.

- аналогично - работещо решение вече има и за 4 а 1.3. и 4 а 1.4. Те са още по-лесни и могат и сега безотказно да се прилагат. И защо са необходими ен на брой различни платформи. Пример - в кантон Нюшатъл , Конфедерация Швейцария, е-гласуването е една от стотиците е-услуги  на един портал. И колко мислите граждани  гласуват в секции на място ? Няма да познаете - между нула и 4 % за различните секции.

Между другото , грешите , ако предполагате , че пасивността ни е причина за липсата на коментари досега ? Аз се сдобих с възможността да коментирам чак след тел разговор с администратора г-н Иванов. Просто регистрацията ми не можеше да бъде завършена и съответно да бъда оторизиран да коментирам :)

22 юни 2016 г. 16:54:15 ч.
PDI

Становище на Програма достъп до информация

Програма Достъп до Информация изготви становище относно част 2 "Достъп до информация" на Третия национален план Версия 1.0. Нашите препоръки са относно:
Обособяване на две подчасти на тематична област "Достъп до информация": 
1. Мерки за прилагане на ЗИД на ЗДОИ на национално равнище
2. Секторни политики за прозрачност

 
Обосноваването на предложенията може да бъде видяно в пълния текст на становището: http://store.aip-bg.org/stanovishta/2016/Stasnovishte_AIP_OGP_22062016.pdf