Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

 

Подготвените изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта отразяват последните промени направени в Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г.).

Основните промени в Правилника, включват:

  • Променят се условията за финансиране на регионалните програми за заетост и обучение; допълват се условията и реда за работа, както и функциите на Комисията по заетостта при разработване и одобряване на регионалните програми за заетост и обучение
  • Регламентират се условията и реда за отпускане на средства по реда на ЗНЗ под формата на схеми за минимална и държавна помощ
  • Регламентират се условията и реда за предоставяне на средства за: подкрепена заетост, регламентирани в чл. 43а от ЗНЗ, за ползване на новата насърчителна мярка за обучение чрез работа (дуална система на обучение), за провеждане на обученията от ДП БГЦПО в изпълнение на утвърден от министъра на труда и социалната политика двугодишен план.
  • Допълват се условията и реда за регистрация; уведомяване при настъпили промени в декларираните обстоятелства при регистрация; прекратяване и възстановяване на регистрацията на търсещите работа лица;
  •  Допълват се условията и реда на които следва да отговарят институциите, осъществяващи обучение на възрастни, както и реда за изплащане на стипендиите от поделенията на Агенцията по заетостта.
  • Допълват се изискванията относно информацията за обявените свободни работни места, регистрирана от фирмите посредници в електронната информационно-комуникационна система на Агенцията по заетостта .
  •  Допълват се изискванията, на които следва да отговаря работодателя при кандидатстване за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, отпускани  под формата на схеми за минимална и държавна помощ. са допълнени. Допълнен е редът за подаване на заявки и ползване на насърчителните мерки за заетост и обучение от страна на работодателя.
  • Отменят се текстове регламентиращи условията и реда за реализиране на мерки за заетост и обучение, които са отменени в ЗНЗ - отпадат текстовете, регламентиращи условията и реда за: еднократно изплащане на суми за транспортни разходи на безработни, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта и наети на работа извън границите на населеното място по регистрация;  месечно изплащане на суми на лица, започнали работа без посредничество на Агенцията по заетостта; субсидирането на работодател наел безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за обучение и работа на работното място за времето, през което заетото лице е на обучение.

               Очакваните резултати от прилагането на измененията в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта са: разширяване на обхвата и подобряване качеството на услугите за регистрираните безработни лица и работодателите; намаляване на административните пречки и улесняване достъпа за безработните лица при предоставяне на услуги за заетост и обучение; спазване на европейските регламенти и повишаване прозрачността при предоставяне на бюджетни средства, на работодатели и обучаващи институции при ползване на различни насърчителни мерки, както и подобряване на взаимодействието между държавните институции при администриране на процедурите свързани с безработните лица и работодателите.


Дата на откриване: 10.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари