Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предвиждат изменения на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика и Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, както и приемането на нови устройствени правилници на Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Промените се отнасят до щатната численост на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както структурни и функционални промени.

Намалява се щатната численост на Агенцията по заетостта и на Агенцията за социално подпомагане, поради отпадане на функциите им като междинни звена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и преминаване на същите към Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в МТСП.

Щатни бройки от Агенцията по заетостта се пренасочват към Изпълнителна агенция  „Главна инспекция по труда“, с оглед укрепване на капацитета й като бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както и към Фонд „Социална закрила“ за обезпечаване на дейността с необходимата експертиза по проектите за социални услуги и за изграждане, реконструиране, обзавеждане и модернизиране на материалната база за предоставяне на социални услуги. 

С Решение № 902 от 16.11.2015 г. на Министерския съвет Агенцията за социално подпомагане е определена за Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Във връзка с това, както и поради необходимостта от оптимизиране и подобряване на работните процеси по отношение гарантиране на правата на гражданите, обслужвани от Дирекциите „Социално подпомагане“, с проекта на постановление е предвидено изменение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане.


Дата на откриване: 13.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари