Обществени консултации

Проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация

 Направените промени разширяват обхвата на Закона за защита от дискриминация, като включват и защита на лица, които търпят неблагоприятно третиране наред с лицата, които са защитени от дискриминация на основата на тяхната раса или етнически произход.

 Документът цели да приведе националното законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2000/43/ЕО относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация е разработен в изпълнение на поети ангажименти от Република  България във връзка с писмо от Главна дирекция „Правосъдие и потребители“ при Европейската комисия“.  Повод за писмото е Решение на Съда на Европейския съюз, което е постановено във връзка с преюдициално запитване на Административен съд София град. В писмото си Европейската комисия посочва, че с въведеното в определението за непряка дискриминация изискване лицето да бъде поставено в по-неблагоприятно положение на основата на своята раса или етнически произход, се намалява защитата срещу дискриминация.


Дата на откриване: 14.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари