Обществени консултации

Постановление за приемане на Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година

С Постановление № 114 от 2016 г. се създаде национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. В рамките на този механизъм основното звено, имащи функции по отношение на техническо-логистичната подготовката за нашето Председателство е Националният център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
С предложения проект на Устройствен правилник се цели да бъдат уредени въпросите свързани със структурата, организацията на работата и функциите на администрацията на Центъра, който е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към бюджета на Министерския съвет.
По отношение на управлението на Центъра е предвидено ръководството да се осъществява от директор, назначен със заповед на заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката.
Администрацията на Центъра ще бъде съставена от държавни служители и служители по срочно трудово правоотношение, с обща численост до 50 щатни бройки. Общата численост на Центъра е разпределена по години, както следва: за 2016 г. 15 бр.; за 2017 г. 35 бр.; за 2018 г. 50 бр.
Администрацията на Центъра е обща и специализирана и е структурирана в две дирекции: „Административно-правно, финансово и техническо обслужване и човешки ресурси" и „Подготовка на Председателството“.


Дата на откриване: 14.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.6.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 юни 2016 г. 14:58:07 ч.
poze

Предложение

Предлагам в Раздел III, чл. 10, т. 8 където ..."следи за изпълнението на Националната обучителна програма за Европейския съюз" да се промени в по-свободен стил.

Така разписано излиза, че "Националната програма за ..." вече съществува. Такъв документ все още не е приет, а тексът задължава изпълнението му.

Може да се промени в "следи за изпълнението на обучния и други дейности, свързани с подготовката на държавни служители във връзка с Председателството"...