Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г.

Регламент (ЕС) № 1308/2013[1] за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти дефинира „млечните продукти“ като продукти, получени изключително от мляко, с разбирането, че могат да се добавят вещества, необходими за тяхното производство, при условие че тези вещества не се използват за замяна, цялостна или частична, на която и да е млечна съставка. С оглед на това, имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, не са млечни продукти (тъй като в състава им има добавена немлечна съставка) и не могат да бъдат етикетирани и предлагани на пазара като такива.

Регламент (ЕС) № 1169/2011[2] за предоставянето на информация за храните на потребителите въвежда обективно информиране и осигуряване на високо равнище на защита на потребителите във връзка с информацията за храните. Обозначаването на имитиращите продукти като млечни продукти противоречи на този основен принцип на регламента.

На национално ниво изискванията към имитиращите продукти съдържащи в състава си мляко, са регламентирани в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти.

С промяната на наредбата изрично ще се забрани употребата на думата "млечен" или нейни производни в наименованието на имитиращите продукти, както и посочените в Приложението към наредбата наименования, използвани за означаване на различните видове млечни продукти.

Регламент (ЕС) № 1169/2011 дава също възможност като национални мерки да бъдат въведени:

Ø изискване в списъка на съставките на етикета, съгласно чл. 18, пар. 1 и 2 на регламента, ясно да се обозначават компонентите или съставките, които са използвани като частични или пълни заместители. Възможност за подобна регулация дава Приложение VI, Част А, т. 4 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, а именно че при храни, в които компонент или съставка, които според очакванията на потребителите са естествено присъстващи или обичайно използвани, са заменени с различен компонент или съставка, върху етикета в непосредствена близост до наименованието на продукта следва да фигурира освен списъка на съставките и ясно обозначение на компонента или съставката, които са използвани като частични или пълни заместители, с размер на шрифта, при който височината на буквата „х“ е най-малко 75 % от височината на буквата „х“ от наименованието на продукта и който не е по-дребен от минималния размер на изисквания шрифт съгласно член 13, параграф 2 от регламента;

Ø изискване за посочване на количеството на съставки или категория съставки като сурово мляко, мазнини и/или протеини от немлечен произход, използвани в производството на имитиращия продукт, предвид факта че същите са съществени до степен, която характеризира храната и я отличава от продукти, с които може да бъде объркана поради своето наименование или външен вид. Възможност за подобна регламентация дава чл. 22, пар. 1, буква „в“ и Приложение VIII, т. 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, където е посочено че количеството на дадена съставка или категория съставки се изразява като процент, който съответства на количеството на съставката или съставките към момента на използването им, и фигурира в наименованието на храната или непосредствено до него, или в списъка на съставките във връзка с въпросната съставка или категория съставки.

Въвеждането на национални мерки, свързани с предоставянето на информация за храните на потребителите по отношение на имитиращите продукти, е допустимо съгласно чл. 38 и 39 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, по причини, свързани с опазване на общественото здраве, защитата на потребителите и предотвратяването на измами. Приемането на такива мерки се извършва в съответствие с процедурата по нотифициране, определена в чл. 45 на регламента.

С проекта се въвежда и изискване за предлагане на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, в търговската мрежа на отделни щандове, ясно обозначени с надписа "Имитиращи продукти".[1] Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007, OB L 347, 20.12.2013г., стр. 671—854

[2] Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията, OB L 304, 22.11.2011г., стр. 18-63

 


Дата на откриване: 14.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 27.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари