Обществени консултации

Наредба за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства

Правното основание за издаване на наредбата е чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. В цитираната разпоредба е предвидено, че министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя методика за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства по приложение № 11 от закона с наредба.

С чл. 71, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки в националното ни законодателство е въведена разпоредбата на чл. 78, параграф 3 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OB, L 94 от 2014 г.) (Директива 2014/24/ЕС).

Съгласно изискванията на чл. 78, параграф 3 от Директива 2014/24/ЕС когато общ метод за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл придобива задължителен характер съгласно законодателен акт на Съюза, този общ метод се прилага за оценката на разходите по време на жизнения цикъл. Списък на такива законодателни актове се съдържа в приложение XIII от директивата. В приложение XIII от Директива 2014/24/ЕС за законодателен акт, в който е посочен общ метод за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл е посочена Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства (OB, L 120 от 2009 г.) (Директива 2009/33/ЕО).

В член 6 от Директива 2009/33/ЕО е определена методология за изчисляване на разходите през целия експлоатационен живот на пътните превозни средства. Именно тази методология е предмет на наредбата по чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, представена с настоящия доклад.

Към настоящия момент горепосочената методика е определена с Наредба № Н-3 от 15 март 2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните превозни средства. Посочената наредба е издадена на основание чл. 26а, ал. 3 от Закон за обществените поръчки (отм., ДВ, бр. 13 от 2016 г.). В тази връзка и предвид разпоредбата на чл. 71, ал. 5 и § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, се предлага издаването на нова наредба, с която да се отмени издадената на отпадналото правно основание наредба.

 

Лице за контакти:
Ивайло Славейков
Главен експерт в дирекция "Пътни превозни средства и водачи"
Тел. 02/930 88 65
E-mail: islaveikov@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 16.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари