Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Постановление на МС № 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ПМС № 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации е в резултат на дейността на създадената работна група със заповед на министъра на образованието и науката за промени в модела на предоставяне на стипендии от висшите училища и научните организации. В нея участват представители на студентските съвети, НПСС, Министерство на финансите, Съвета на ректорите и МОН. Предложени са изменения и допълнения в посоченото постановления, както следва:

-     въведени са стипендии, определени само по един от задължителните показатели - „среден семестриален успех“.

-     висшите училища задължително определят част от средствата за стипендии да се предоставят само по показателя „среден семестриален успех“.

-     относителният дял на средствата за стипендии по показателя „среден семестриален успех“ спрямо общия размер на определените средства за стипендии се определя от висшето училище, съгласувано със студентския съвет.

-     студентите могат да кандидатстват за повече от един вид стипендия, но могат да получат по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

-     висшите училища се задължават да изплащат стипендиите до 5 число на месеца, следващ месеца, за който са дължими.

-     променен е месечният размер на стипендията, която да бъде не по-ниска от 70 лв. и не по-висока от 150 лв. месечно.

-     увеличен е размерът на наградите и помощите, които ректорът може да отпуска на студенти и докторанти  от 200 лв. на 300 лв.

Предвидено е посочените изменения по отношение на размера на стипендиите и наградите и помощите да влезнат в сила от летния семестър на учебната 2016-2017 година.

Целта е да бъдат отличени и стимулирани най-добрите студенти за техните постижения в обучението, независимо от професионалното им направление. По този начин ще бъде постигната устойчива и дълготрайна политика в образованието по отношение на грижата за студентите.  Ще бъде продължена политиката за стимулиране на качеството в образованието чрез стипендии за успех. 


Дата на откриване: 16.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.6.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари