Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 10а от Закона за хазарта

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта (Наредбата) е свързан с необходимостта от прецизиране на разпоредбите, регламентиращи разходването на средствата за дейностите за социално отговорно поведение.
Проектът има за цел да бъде осъществяван по-ефективен контрол върху разходване на средствата за дейностите за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта (ЗХ). Съгласно разпоредбата на чл. 10а, ал. 4 от ЗХ по бюджета на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) се предвиждат и разходват средства за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за:
1. предпазване на младите хора от хазарт;
2. превенция и лечение на хазартна зависимост;
3. провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.
В тази връзка, за да се гарантира разходването на предвидените средства по предназначение, а именно за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, и финансирането да бъде за горепосочените нормативно определени дейности, проектът на наредба предвижда да бъде усъвършенстван контролният механизъм за изразходване на публичния ресурс.
 


Дата на откриване: 20.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари