Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г.

             Промените в Наредба № 20 от 2015 г. целят постигане на по-голяма информираност на кандидатите за условията на Регламент (ЕС) № 702/2014 от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията в наредбата се добавят препратки и допълнение към някои от разпоредбите на регламента. Промените се извършват във връзка с писмо от Европейската комисия с № Ref. Ares/2015/5251149 – 20/11/2015. В писмото ЕК обръща внимание, че:

- в наредбата не е включено като условие за допустимост изискванията на чл.1, параграф 5 и 6 от Регламент №702/2014;

- дефиницията на първично селскостопанско производство се различава от дефиницията, дадена в чл.1, т.5 от Регламент (ЕО) №702/2014 и включва памук, а памукът не е земеделски продукт.

            В процеса на подготовка на Програмата за развитие на селските райони Регламентът за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво все още не беше приет и поради тази причина и в наредбата беше маркиран без изписване на точния номер. С оглед приемане на регламента в наредбата се отразява действителното му наименование, а именно: Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.)“.

          


Дата на откриване: 21.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.7.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари